Hózsa Éva: Idevonzott irodalom

Fordítás rózsa-áron
(Danilo Kiš Ady-szótáráról?)

„Túlzottan megváltozott a világ”
(D. K. : London fölött nem lesz eső)

Két szerző, akiket összeköt a gilgamesi motívum, a halál révülete, Baudelaire szelleme, meg persze sok egyéb magánszférába tartozó mozzanat (természetesen más-más nézőpontból), de legfőképpen a közép-európai térség, annak történelmi hagyománya és neuralgikus pontjai, valamint az önmarcangolás. Összefonódik az a kétféle törekvés, hogy a művész ne szemfényvesztő, hanem a minden legyen, hogy a honi röghöz hű maradjon, de a tágasságba jusson, hogy azzal a bizonyos borgesi vízválasztóval megbirkózzon. Danilo Kiš szerint az önmarcangolásból nőtt ki a magyar irodalom legnagyobb és legtragikusabb alakja.1 Erről a tragikus költőről pedig mostanában keveset beszélnek, legfeljebb az évfordulók zökkentik ki az irodalomtudósokat és olvasókat a hallgatásból.

Danilo Kiš absztrakciója így hangzik: „A történelmet a győztesek írják. A szájhagyományt a nép teremti. Az írók fantáziálnak. Bizonyos csak a halál.”2 Esterházy Péter a kilencvenes években, (mondjuk így:) családregényének írásakor, a hosszú kilenc év alatt gyakran érezte ennek a Danilo-szövegnek a segítségét, amelyet már (ironikus, áthúzott lábjegyzettel, más fordításban) a Bevezetés...-be beillesztett.

Ady publicisztikájában groteszk jegyzeteket talál az olvasó, amelyekben az idézett fantáziálást a tömegeknek tulajdonítja, a művész viszont a haláltudat ellenére tettekre vágyik, vívódik, alkot, noha Don Quijote örökségét hordozza: „Mit csinál a tömeg? Születik, eszik, iszik, játszik, párosul, képzelődik és meghal. S a Don Quijoték? küzdenek, eszmetűzben égnek, teremtenek és meghalnak éhen. . .”3 A modern bolond lovagokhoz hasonlóan tehát a Don-Adyk is egyszer érezni fogják a tévesztett élet átokszerű szemrehányását? Lovag-én az Egy párisi hajnalon szövegében az új balga jelzőt kapja (Vö. „Új balga Don, modern, bolond lovag. . .”).

A szerzőpárt összekötik a mesemotívumok is, amelyekre Sára Péter figyelt fel Ady opusában, Danilo Kiš hősének varázstükrével (amelybe szerző-én is gyakran belenézett) szintén foglalkozott a recepció. Foglalkoztak az Ady-fordításokkal is, amikor megjelentek.4

Fordítható-e Ady? Ez a kérdés a francia fordítások nyomán merült fel. „Bárhol szólalt meg eddig idegen nyelven (. . .), értetlenségbe ütközött” - állapította meg róla Dobossy László még a nyolcvanas évek végén, ám hozzáfűzte, hogy a szomszédos népek irodalma kivételt jelentett, mert a fordítók is, az olvasók is érzékelték a távlatot, a hátsó szöveget, amely ott vibrál az Ady-líra körül.5

A következő egybevető olvasás erre a vibrálásra és a részletekre összpontosít, a részletet a megfelelő részlethez viszonyítja, a megjegyzések pedig a virtuális elvárások mozzanatait veszik figyelembe.6 Régen foglalkoztunk ezekkel a szövegekkel, érdemes újra elővenni, belemélyedni, újra-értékelni. . . Én magam egy tíz évvel ezelőtti kézirat példáit is áttekintettem (lehet, hogy az Ady-opussal kapcsolatban felmerülő újrarendezés felelőssége izgat, amelyet a mai napig nem valósítottunk meg?!), és ebből, valamint az újabb példákból most a fordítás szempontjából válogatok.

 Szövegmutatványok

Ady Endre forrásnyelvi szövegrészletei.
Danilo Kiš célnyelvi szövegrészletei:

Az eredeti modell:

 Táltos

EGY PÁRISI HAJNALON

Táltosok átkos sarja talán.

PARISKO PRASKOZORJE

Potomak sam valjda drevnih
čarobnjaka.

Az ősi magyar hitvilághoz kapcsolódó, az eredeti befogadóban éppen az eredet, az identitás élményét felkeltő táltost a 'varázsló' alkalmazásával oldja meg a fordító, azzal, hogy beiktatja az 'ősi' jelzőt, jóllehet ezért fel kell áldoznia a sarjra vonatkozót, az átkost. Az utóbbi például a magyarságversek szempontjából rendkívül jelentős. Ennek hiánya (a fordítás legkritikusabb pontja) azonban az eredeti befogadó látószögéből okoz igazán dilemmát. Az elátkozott költő-lét viszont összekötheti szerzőt és fordítót.

Bús

A VÁR FEHÉR ASSZONYA

(Csak néha, titkos éji órán
Gyúlnak ki e bús, nagy szemek.)

HARC A NAGYÚRRAL

Már ránk szakadt a bús, vak este.

A GARE DE L'EST-EN

Tőled hallja a zsoltárokat
E koldus, zűrös, bús világ. . . .

TEMETÉS A TENGEREN

S fölzeng egy bús, istenes ének

VÉN FAUN ÜZENETE  

Bús maskarája a világnak. . . .

BELA ŽENA ZAMKA

(Samo katkad u tajne noćne sate
te tužne oči počnu da gore.)

BORBA S VELIKIM GOSPODAREM

Već nas prekri tužno, gluvo veče.

NA GARE DE L' ESTU

Neka od tebe čuje psalme
svet ovaj prosjački jadan. . .

SAHRANA NA MORU

Jeknuće pesma kroz vazduh vlažni.

PORUKA STAROG FAUNA

Lice mi je mrtvački bledo. . .

A bús szó fordítási lehetőségei tehát: tužan 'bús, bánatos, szomorú', illetve jadan 'nyomorult, nyomorúságos, szerencsétlen, szánalmas'. Az utőbbi két példa esetében ki is maradt a bús jelző, a referenciális jelentés tekintetében eltérést mutat a maskara helyett alkalmazott 'halálsápadt arc', amely feltételezhetően a halotti maszk képzettársításával kerülhetett a célnyelvi szövegbe. A jelzőt az eredeti befogadó, a Nyugathoz kapcsolódó szerzők olvasója semmiképpen sem cserélné fel más szóval, a fordító viszont nem elégedhetett meg egyetlen megfelelő következetes használatával, hiszen az egysíkúság, a nyelvi sivárság veszélyét érezte volna. A fordítói „veszélyhelyzet” tudatosulása ennélfogva különféle változatokat eredményezett.

Csókol

VÉN FAUN ÜZENETE

Fülembe csókold mit te tudsz. ...

STAROG FAUNA

... i da mi šapneš na uho, nežno...

A talányos csókol ige helyett a súg került be a fordításba, vagyis a titok gyengéd kimondása, elárulása, ezáltal azonban a titok elmondhatóvá, verbális titokká változott át.

Csókolnivaló

VÉN FAUN ÜZENETE

Csókom sincs csókolnivaló. . .

PORUKA STAROG FAUNA

Nemam novih pesama cveće,
ni poljubaca izvor nov

A csókolnivaló csók hiányát az új forrás hiányával, kiapadásával érzékelteti a fordító, Adynál viszont az eredmény, a csókká válható csók hiánya emelkedik ki. 

Csókos

EGY PÁRISI HAJNALON

Sohse látott ez a csókos Páris. . .

Könnyes csókkal és csókos könnyüvel.

PARISKO PRASKOZORJE

ne vide nikad zaljubljeni Pariz. . .

poljupcem suza i suzom poljupca.

A csókos Párizs 'szerelmes' várossá lett. A nyelvjáték nyelvjátékkal fordít-ható, viszont a könnyes csók a könny csókja, a csókos könnyű a csók könnye lett. Az inverziós művelet az olvasó szempontjából is nehezíti a megértésig vezető utat.

Sejtelem-csók

A SZAJNA PARTJÁN

Sejtelem-csók minden dalom. . .

NA OBALI SENE

poljubac slutnje svaka mi je pesma. . 

Ady jellegzetes kötőjeles összetételét birtokos szerkezet váltja fel. 

Dal

VÉN FAUN ÜZENETE

Új dalokat nem hallasz tőlem. . .

PORUKA STAROG FAUNA

Nemam novih pesama cveće. . .

Ady egyik leggyakoribb szavát (a szerb nyelvben 'vers' is), költészetmetaforáját a fordító adys szellemben „megtoldotta”, és ily módon a verssor más emocionális hatást vált ki.

Daltalan

A GARE DE L'EST-EN

Dalolj, dalolj, Idegen fiad
Daltalan tájra megy, szegény. . .

Megölnek a daltalan szívek.

NA GARE DE L'ESTU 

Pevaj, pevaj. Sin tvoj stranac
. . . ide, jadnik, u tužan kraj. . .

zakleće me srca nema. . .

A fosztó képzős melléknevet értékvesztésként értelmezte a fordító, amikor a 'szomorú' vagy a 'néma' mellett döntött.

Fej

EGY PÁRISI HAJNALON  

Sugaras a fejem s az arcom. . .

PARISKO PRASKOZORJE

 Čelo mi i lice obasjani.

A fej 'homlok' lett a szerb szövegben, a szemantikai tágasság ily módon természetesen károsult. A magyar olvasó a szövegköziség nézőpontjából könnyen befogadja a verssort, elég ha Az apostol sugár-motívumára utalunk, noha az eredeti befogadó elváráshorizontjába is inkább a homlok illik bele. A fordító ellenben a célnyelvi olvasó elvárásait, a líraértés nyelvi-stilisztikai tapasztalatait tartotta szem előtt.

Szatír-arc

AZ UTOLSÓ MOSOLY  

Megszépül szatir-arcom. . .

POSLEDNJI OSMEH

 Lice će se prolepšati. . .

A kötőjeles összetétel eltűnik, a fordításban az 'arc' jelentésű szerb szó marad, a szemantikai távlat, a mitológiai/önmitológiai aspektus hiánya főként az eredeti befogadó, az Ady-olvasó pozíciójából kifogásolható.

Hősebb

A SZAJNA PARTJÁN

Ott szebb vagyok, nemesebb, hősebb. . .

NA OBALI SENE

Tamo sam lepši, bolji i jači. . .

A hősebb 'erősebb' jelentésben kerül be a célnyelvi szövegbe.

Hús

HÉJA-NÁSZ AZ AVARON

Egymás husába beletépünk
S lehullunk az őszi avaron.

HARC A NAGYÚRRAL

Husába vájtam kezemet. . .

BRAK JASTREBA NAD ŠEVAROM

jedno drugom ćemo iskljuvati oči
i pašćemo mrtvi u ševar jesenji.

BORBA S VELIKIM GOSPODAREM

zubima za grlo, noktima za oči. . .

A fenti példákban a fordító látszólag feláldozza a referenciális jelentést, a filológiai pontosságot, és a redundáns megoldást választja. Ily módon érzékelteti a kegyetlen, szinte harsány harcot vagy csókos ütközetet, viszont mindvégig megmarad a test, a testiség jelentéskörében. A lírai én attitűdje, „az emocionális alaphelyzetbe helyezkedő nyelvi újraélés”, a célnyelvi megvalósítható-ság szempontja válik fontossá.

Tengeres

TEMETÉS A TENGEREN

Tengeres, téli, szürke tájon.

SAHRANA NA MORU

na obali mora u sivi, zimski dan.

A sajátos, főnévből képzett melléknevet, illetve költői jelzőt helyhatározói szerkezet váltja fel a célnyelvi szövegben, a fordító feláldozza a referenciális jelentést. Az adott szöveghely tanulmányozása azt bizonyítja, hogy a fordítás szövege a tengerességgel szemben a partot, a szárazföldet emeli ki. Az eredeti szöveg alliterációja nem kerülhetett át a célnyelvi szövegbe.

Ősz, őszi

HÉJA-NÁSZ AZ AVARON

Útra kelünk. Megyünk az Őszbe. . .

Valahol az Őszben megállunk. . .
 
S lehullunk az őszi avaron.

BRAK JASTREBA NAD ŠEVAROM

Krećemo na put. U susret Jeseni.

staćemo s Jeseni, kad nebo zaseni. . .
i pašćemo mrtvi u ševar jesenji.

A referenciális jelentés tulajdonképpen megmarad, ám az első példa esetében a találkozás jelentőségére utal a fordító, a második példától a belső rímre, a tempóváltásra is felfigyel az olvasó, az utolsó esetben megmarad az 'őszi' jelző. 

Mámor 

VÉN FAUN ÜZENETE

Mámor gályák utasa, én. . .

A GARE DE L'EST-EN

Megölnek, s nem lesz mámorom. . .

Dalolj mámort nekem.

PORUKA STAROG FAUNA 

ja, putnik purpurnih galija. . .

NA GARE DE L'ESTU

Mamuran tada neću biti. . .

Dalolj mámort nekem. opoj me još jednom.

A mámor jelzőt az első példában a 'bíbor, bíborszínű' váltja fel a fordításban, a második esetben a szófajváltás szembetűnő, a harmadik példa szemantikai távlatokat nyit, a fordító értelmező pozíciója, bohémség és költői szenzibilitás összefonódása, illetve ennek múlékonysága jut kifejezésre.

Pézsma-szag

A GARE DE L'EST-EN

S a vad pézsma-szagok.

NA GARE DE L'ESTU 

i divlji mošus-smrad. 

Ez a példa azért érdemel figyelmet, mert megmarad a kötőjeles összetétel, viszont a fordítás szempontjából a kulturális kontextus szerepe sem elhanyagolható.

Ronggyá-szedettebb

VÉN FAUN ÜZENETE

Duša mi je u prinjama

PORUKA STAROG FAUNA

Duša mi je u prinjama

A jellegzetes adys szóösszetételt a 'rongyos, toprongyos' állapotban lévő lélek képe, a konkrét képszerűség fejezi ki.

Meghalok

A GARE DE L'EST-EN

S aztán meghalok. . .

NA GARE DE L'ESTU 

Zatim ću da umrem mlad. . .

A fordítás esetében a verssorba bekerül a „fiatal” szó, a fiatalon meghalni jelentés.

Piros, pirosabb

EGY PÁRISI HAJNALON

Piros sugárt rám.

Boldog Ad-üköm pirosabb legény
Volt, ugyebár. . . ?

Óh, fess pirosra, fess.

PARISKO PRASKOZORJE

Ako: rumen zrak na mene.

Predak mi je bio momče bujno, sretno. . . 


O, ti me ozari, osnaži.

A piros fordítási lehetőségeinek változatosságát ez a néhány példa is szemlélteti: 'pír, piros, életerős, illetve viruló, boldog'. Az utóbbi felszólító módú igealakok ('sugározz, erősíts') referenciális jelentése az előző példához hasonlóan eltér a forrásnyelvi szövegétől, ugyanis a fordító értelmezői pozíciója kerül előtérbe.

Lélek, lélekjárás, önlélek

A VÁR FEHÉR ASSZONYA

A lelkem ódon babonás vár. . .
Örökös itt a lélekjárás.

A HORTOBÁGY POÉTÁJA

Alkonyatok és délibábok
Megfogták százszor is a lelkét. . .

A SZAJNA PARTJÁN

Szent Cecilia hajol lelkemre
Álmatagon. . .

Ott: ring lelkem muzsikás alkony
Szent zsivajában. 

EGY PÁRISI HAJNALON

Táncolnak lelkemben s a máglyán
A sugarak, a napsugarak.
. . . . . . . . . . . . . . . . kiszórja
Önlelkéből az áldott álmokat.

BELA ŽENA ZAMKA 

Duša mi je zamađijan zamak.
Večno ovde vampiri kruže. 

PESNIK HORTOBAĐA

Fatamorgane i sutoni
strašću bi mu zasejali grudi. . . 

NA OBALI SENE

Cecilija sveta na duši mi leži
bez sna.

Tamo: duh mi lebdi u žamoru svetom. . . 


PARISKO PRASKOZORJE

plešu na lomači i u duši
pobednički zraci, svetlost sunca.
koji ubija i poslednje zrake
svetih snova iz svojih grudi.

Ady Endre költészettel összefüggő lélek szava például 'mell, kebel', illetve 'lélek, szellem, elme' jelentésben került be a fordításszövegekbe; éppen a lélek változatai kapcsán válik nyilvánvalóvá a fordító vívódása, valamint ars poeticája. A fordítások sarkalatos pontja a lélekjárás megközelítése.

Az Ady-fordítások vizsgálatakor a szelektív, bemetszéses eljárást választottam, amelyet a verseskötetek fordításkritikusai gyakran alkalmaznak, olvasói pozícióm viszont többnyire a szövegköziség pozíciója volt, az utóbbinak szintén jelentős hagyománya van a fordítástudományban. A versfordítás egyébként a formaközpontú szövegtípusba tartozik, de a nyelvi dimenzió és funkció figyelembe vétele ugyancsak elengedhetetlen. A fordításelmélet arra is rámutat, hogy ha az eredeti szöveg szerzője eltér a nyelvi normától (gyakorlatilag minden szerző ezt teszi; Adyra, Ady kemény veretű nyelvére pedig ez fokozottan érvényes), akkor (a formaközpontú szövegek esetében különösen) a fordítónak is el szabad térnie a nyelvi normáktól, különösképpen, ha ilyen eróziókkal esztétikai célokat ér el, és ha valóban szabadságában áll, hogy alkosson.7 A fenti szövegrészletek éppen a normától való eltérés aspektusából vették szemügyre a fordító célnyelvi megoldásait, a prozódiai vonatkozások most háttérbe szorultak.

Fordításkritikai szempontból tanulságos az ekvivalencia-norma eltéréseinek vizsgálata. A referenciális jelentés tekintetében változásokat tapasztal az olvasó, a pragmatikai jelentés síkján különösen szembeötlő a különbség (valójában ezt sínyli meg a referenciális jelentés is), hiszen a más nyelvű közösség más befogadó is, tehát másként viszonyul a jelölt fogalmakhoz, elég ha a táltos vagy az átkos (átok) példájára hivatkozom. A hús kirívó példája a fordító céltudatos emocionális hatástörekvésének, a rájátszásnak, mert a célnyelven belüli jelentés szempontjából ezt a szót, metaforát, Ady-motívumot a fordító felcserélhetőnek tartotta. Jelentéstani tekintetben Ady kötőjeles összetételei, valamint archaizáló törekvése jelentik az igazi kihívást a fordító számára, gyakran itt rejlik a többlet, a távlat, az a gondolkodás- és beszédmód, amely ellenáll a fordításnak, a célnyelven belül ezek emocionális hatása csökken, noha a fordító természetesen talál valamiféle megoldást. Az Ugar- és a háborús versek „szellemi klímája” szintén veszít hatásából a célnyelvi befogadás esetében. Ezek a kérdések azonban már átvezetnek a nyelvfilozófia területére, összefüggnek azzal, hogy a jelentés közvetlenül nem azonosítható a referenciával, illetve összekapcsolódik a fordítás meghatározatlanságával és Quine radikális fordításról vallott elvével.8 Vajon milyen kézikönyv kerekedhetne ki a meglévő Ady-fordításokból? Egyáltalán érdemes-e ezzel a gondolattal foglalkozni, hiszen minden esetben más célnyelvi megoldás alkalmazható.

Hogy mennyiben fordítható Ady, az az eredeti befogadó szempontjából továbbra is fogas kérdés, de hogy kell és szabad az adys többlettel foglalkozni, arra minden eddigi és ez a mostani újraböngészés is rávilágíthat.

A rózsa például a mitológiai szerelem-istennő és a Mária-kultusz virága, vagy-is profán és szakrális találkozására utaló virág. Danilo Kiš költői szótárában maga a vers a darabokra tépett, bomló rózsa. Fordításszövegei hasonlóképpen, tehát rózsa-áron keletkeztek.

Hivatkozások

1 Híd, LIII.,11., 1304. oldal. Utalások: Bosnyák István: Az ifjú Ady-fordító iundulása. 1313. Lásd még Sziklay László: Együttélés és többnyelvűség az irodalomban. Gondolat, Budapest, 1987, Thomas Strauss: A modern művészetről - utólag. Kalligram K., Pozsony, 1995 (D. K. mint az ötvenes-hatvanas évek Ady-olvasója és fordítója!), Hang és szöveg, Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben. Osiris K., Budapest, 2003

2 D. K. : Dicső halál meghalni a honért= A holtak enciklopédiája. Fordította: Borbély János. Forum, Újvidék, 1986, 95. Esterházy Péter A szabadság nehéz mámora című kötetében hivatkozik újra erre a szövegre (Mily dicsőség a hazáért halni). Magvető Kiadó, Budapest, 2003, 24-25.

3 A. E. Publicisztikai írásai. Szépirodalmi K., Budapest, 1977, 15.

4 Tegnapok és holnapok árján. Petőfi Irodalmi Múzeum és Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 1977, EX Symposion, 1993/3-4. és Juhász Erzsébet: Tükörképek labirintusa, Forum, Újvidék, 1996. D. K. Ivan Ivanji fordításait (1953) kihívásnak tekintette, ezt Sinkó Ervinhez írott levelében fejtette ki. Gerold László fordításkritikája az Új Symposion 1965/2. számában jelent meg.

5 D. L. : Válságok és változások. Magvető K., Budapest, 1988, 349.
Utalás: Hugo Friedrich: Struktura moderne lirike, Svetovi, Novi Sad, 2003, Ady Endre verselése, Akadémiai K., Budapest, 1990, Kecskés András: A magyar verselméleti gondolkodás története a kezdetektől 1898-ig. Akadémiai K., 1991

6 Papp György: Milyen kritika a fordításkritika? Logos K., Tóthfalu, 2001, A fordítás intertextuális alakzatai. Anonymus K., Budapest, 1998

7 A fordítás tudománya. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986, 266.

8 Farkas Katalin, Kelemen János: Nyelvfilozófia. Áron Kiadó, Budapest, 2002, 98-109.