Spisak lekara koji su radili u bolnici

U popisu, koji sledi, našla su se imena onih lekara, koji su radili u Bolnici od samog njenog osnivanja, tj. od 1833. godine, pa do 31. XII 1998. godine, tj. vremenskom periodu, koji obuhvata 165 godina. Podaci, koji su nam stajali na raspolaganju, ponekad su nepotpuni, ali smo ipak pokušali zabeležiti, pored imena i prezimena, i nekoliko ličnih podataka: mesto i datum rođenja, mesto i godinu diplomiranja na Medicinskom fakultetu, vremenski period u kome su radili u Bolnici kao i funkcije i specijalnost lekara.

U tekstu su korišćene određene skraćenice: "R": mesto i datum rođenja; "D": mesto i godina diplomiranja; "Sp": mesto, godina i vrsta specijalizacije; "Ss": mesto, godina i vrsta subspecijalizacije; "Mr": mesto, godina i vrsta magisterijuma; "Dr": mesto i godina odbrane doktorske disertacije.

Hronologija je podeljena u četiri dela i to: od 1833-1918, od 1919-1944, od 1945-1965. i od 1966-1998. godine. Prva tri perioda su preuzeta iz monografije "Istorijat senćanske bolnice", koju je napisao dr Agošton Vig a dopunjena su podacima, koji su nedostajali, ali su u međuvremenu pronađeni, a četvrti period je izrađen na osnovu raspoložive dokumentacije.

1833-1918.

Od 1833-1918. godine, posao gradskih lekara i rad lekara u Bolnici nisu bili odvojeni. Lekari, koji su radili u kvartovima, radili su i u Bolnici po rasporedu koji je davao glavni gradski lekar. Prvo je grad bio podeljen na dva kvarta, kasnije na tri, da bi ga, na kraju, podelili na četiri kvarta. Svaki kvart je imao svoga lekara

1. Dr Laslo Ereš - Radio u Bolnici od dana osnivanja, tj. od 8. XII 1833 do 4. VI 1837. godine, kao lekar i direktor Bolnice.

2. Ištvan Budai - Gradski ranar. Radio u Bolnici od 8. XII 1833 do 8. I 1849. godine kada je i umro. Bio je vršilac dužnosti direktora Bolnice od 4. VI 1837 do 8. I 1838. godine.

3. Dr Jožef Čendič - Mesto rođenja nepoznato. Rođen između 1800-1810. godine. U zapisnicima Gradskog saveta stoji da je bio "Gradski lekar". Bio je direktor Bolnice od 8. I 1838 do 19. X 1863. godine. Umro je 1. IV 1864. godine.

4. Jožua Veksler - Gradski ranar (felčer). R: 1803. godine. U Bolnici je radio od 1. XII 1849 do 18. V 1861. godine kada je i penzionisan.

5. Mihajlo Živković - Gradski ranar. R: 1811. godine. U Bolnici je radio od 1. X 1841-1. XII 1849. i od 18. V 1861-30. IX 1872. godine. Umro je 1881. godine.

6. Dr Janoš Revai - Mesto rođenja nepoznato. Godina rođenja između 1830. i 1832. Od 19. X 1863 do 24. IX 1901. godine je glavni gradski lekar (fizikat) a ujedno i direktor Bolnice. Umro je 1901. godine.

7. Lajoš Kuti - Gradski ranar. R: 1820. godine. Od 30. IX 1872. godine postavljen na rad u "drugu lekarsku stanicu". Umro je 8. X 1887. godine.

8. Dr Jože Kelner - Lični podaci nedostaju. Postavljen je 9. XII 1873. godine na mesto zamenika glavnog lekara. Godine 1883. biraju ga za člana Komisije za javno zdravstvo. Najverovatnije se odselio iz grada, jer mu ime nije pronađeno u evidenciji umrlih.

9. Dr Adolf Glikštal - Živeo je u Senti od 28. I 1848 do 18. X 1929. godine. Godine 1884. je postavljen za zamenika glavnog lekara. Od 24. IX 1901. godine direktor Bolnice i glavni gradski lekar.

10. Dr Mor Lendvai - Mesto i datum rođenja nepoznati. D: Budimpešta, 1886. godine. Dolazi da radi u Sentu 1887. godine. Godine 1888. je postavljen na mesto lekara u III okrugu. Umro je 18. VII 1932. godine.

11. Dr Šandor Meri - Mesto i datum rođenja nepoznati. D. Budimpešta, 1888. godine. Dolazi da radi u Sentu 1890. godine. Penzionisan 1927. godine. Umro je 1942. godine u 81. godini života.

12. Dr Jožef Havel - Lični podaci nedostaju. Doselio se u Sentu tokom poslednje decenije prošlog veka. Bio je glavni gradski lekar. Godine 1918. se odselio za Mađarsku.

13. Dr Kalman Kalivoda - Rođen između 1870. i 1875.godine. Doselio se u Sentu septembra 1901. godine. Bio je gradski lekar u kvartu. Odlukom Skupštine grada, na sopstveni zahtev, otpušten iz službe 31. X 1918. godine.

14. Dr Lajoš Vajda - Živeo od 1869. do 1935. godine. U Sentu se doselio 1903. godine. Zbog njega je otvoreno IV mesto lekara u gradu. Bio je prototip kućnog lekara.

1919-1944.

15. Dr Milivoj Borđoški - R: Senta, 29. V 1884. godine. D: Budimpešta. Sp: Budimpešta, opšta hirurgija. Godine 1920. je izabran za direktora Bolnice, a, kao i njegovi prethodnici, za glavnog gradskog lekara. Na sopstveni zahtev penzionisan je 1941. godine. Umro je 19. XII 1943. godine.

16. Dr Božidar Konjović - R: Mol, 14. VIII 1895. godine. D: Prag, 1923. godine. Radio u Bolnici od 12. IV-20. X 1923. godine.

17. Dr Desanka Prekajski - R: Senta, 7. III 1897 godine. D: Budimpešta, 1923. godine. Radila u Bolnici od 25. X 1923-25. III 1924. godine.

18. Dr Boriška Garai - R: Senta, 15. I 1897. godine. D: Pečuj, 1925. godine. Radila u Bolnici kao lekar sekundarac od 15. XII 1926-l. XII 1928. godine.

19. Dr Andraš Majer - R: Senta, 8. X 1897. godine. D: Budimpešta, 1928. godine. Radio u Bolnici kao lekar sekundarac od 1. X 1928-31. III 1930. godine.

20. Dr Milutin Mihajlović - R: Novi Sad, 12. XI 1903. godine. D: Grac, 1928. godine. Radio u Bolnici kao lekar sekundarac od 1. IV-31. VII 1930. godine.

21. Dr Vera De Sen Loran - R: Poltavska gubernija (Rusija), 20. III 1896. D: Zagreb, 1929. godine. Radila u Bolnici kao lekar sekundarac od 1. VIII 1930-31. VII 1937. godine.

22. Dr Boško Miković - R: Srbobran, 30. III 1905. godine. D: Pariz, 1931. godine. Radio u Bolnici kao lekar sekundarac od 1. VII 1933-24. XI 1936. godine.

23. Dr Otilija Galfi - R: Subotica, 18. IX 1911. godine. D: Beograd, 1935. godine. Radila u Bolnici kao lekar sekundarac od 1. VIII 1937-31. VII 1938. godine.

24. Dr Milorad Kragujević - R: Senta, 16. II 1911. godine. D: Beograd, 1935. godine. Radio u Bolnici kao lekar sekundarac od 15. VIII 1937-31. XII 1938. godine.

25. Dr Elemer Ejdenmiler - R: Segedin, 14. V 1914 godine. D: Zagreb, 1938. godine. Radio u Bolnici kao lekar sekundarac od 22. VI 1939-19. V 1941. godine. Poginuo 1945. godine.

26. Dr Radojka Mrkšić - R: Ada, 27. VIII 1910. godine. D: Beograd, 1938. godine. Radila u Bolnici kao lekar sekundarac od 12. XII 1939-VI 1946. godine. Direktor Bolnice od 28. VI 1946-5. III 1948. godine.

27. Dr Milan Vujić - R: Ada, 15. I 1915. godine. D: Budimpešta, 1939. godine. Sp: Budimpešta, 1944, opšta hirurgija. Radio u Bolnici od 20. V 1941. godine. Bio je načelnik Hirurškog odeljenja od 1. I 1949-1. III 1956. godine. Odselio se za Sjedinjene Američke Države.

28. Dr Agošton Vig - R: Temerin, 10. VI 1894. godine. D: Budimpešta, 1919. godine. Sp: Budimpešta, 1926. godine, interna medicina. Direktor Bolnice od 1. VI 1941-22. IX 1945. i od 1. VII 1949-31. X 1962. godine. Pisac monografije "Istorijat senćanske bolnice", izdate 1966. godine.

29. Dr Janoš Fergeteg - R: Segedin, 28. I 1903. godine. D: Segedin, 1927. godine. Načelnik Hirurškog odeljenja od 19. VII 1941- 23. IX 1945. godine.

30. Dr Andraš Šamuel - R: Senteš (Mađarska), 22. IV 1910. godine. D: Budimpešta, 1934. godine. Specijalista ginekologije i akušerstva. Dolazi da radi u Sentu po naredbi od 1943. godine. 12. VII 1944. godine odvode ga nemački vojnici iz Bolnice.

31. Dr Đerđ Polaček - R: Barč (Mađarska), 24. IV 1910. godine. U Bolnicu dolazi po naredbi. 12. VII 1944. godine odvode ga nemački vojnici iz Bolnice.

32. Dr Ilona Vinokić - R: Stari Futog, 4. III 1911. godine. D: Zagreb, 1936. godine. Upućena na rad u Bolnicu po naredbi Ministarstva. Radila je od 12. VIII-12. X 1944. godine.

1945-1965.

33. Dr Maksim Grinhut - Lični podaci nedostaju. Radio je šest nedelja na Hirurškom odeljenju Bolnice od 23. IX-7. XI 1945. godine.

34. Dr Marko Borđoški - R: Senta. Do rata je bio lekar opšte prakse u Tornjošu. Direktor Bolnice od 22. IX 1945-28. VI 1946.

35. Dr Nikola Davidović - R: Pančevo, 18. XII 1906. godine. D: Beograd, 1930. godine. Sp: opšta hirurgija. Kao načelnik Hirurškog odeljenja radio u Bolnici od 7. XI 1945-31. XII 1948. godine. Premešten u Kumanovo (civilna mobilizacija).

36. Dr Oskar Kiš - R: Novi Sada, 19. II 1908. godine. D: 1931. godine. Sp: 1936, ginekologija i akušerstvo. U Bolnici je radio od 20. XI 1945-10. II 1946. godine. Bio je načelnik Porođajnog odeljenja.

37. Dr Pavle Volf - R: Ada, 11. II 1915. godine. D: 1946. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 17. VIII 1946- 31. V 1947. godine.

38. Dr Drenka Davidović - Lični podaci nedostaju. Sp: ginekologija i akušerstvo. U Bolnici je radila od 11. II 1946-1. IX 1949. godine, kao načelnik Porođajnog odeljenja. Premeštena u Beograd.

39. Dr Ljubica Petrović - R: Vršac, 21. III 1922. godine. D: Beograd, 1950. godine. Radila u Bolnici kao lekar na obaveznom stažu od 1. XII 1950-1951. godine.

40. Dr Mihalj Segedi - R: Senta, 12. IX 1893.godine. D: Budimpešta, 1920. godine. Od 1. II 1950-31. XII 1960. godine radi kao načelnik Zaraznog odeljenja. Tada je penzionisan. Umro je 23. VI 1962. godine.

41. Dr Marija Granić - R: Bavanište, 21. I 1925. godine. D: Beograd, 1951. godine. Radila na Hirurškom odeljenju.

42. Dr Ede Adam - R: Prigrevica, 2. IX 1923.godine. D: Beograd, 1953. godine. Sp: Beograd, 1959, interna medicina. Ss: Beograd, 1970, kardiologija.Radio u Bolnici od 1. III 1953-6. I 1974. godine. Bio načelnik Internog odeljenja od 1. III 1953-31. XII 1973. godine.

43. Dr Peter Veselovski - R: Sombor, 28. II 1926. godine. D: Zagreb, 1952. gone. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. V-1. XII 1953. godine.

44. Dr Otilija Boroš - R: Senta, 12. VII 1924 godine. D: Zagreb, 1952. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. VI-30. XI 1953. godine.

45. Dr Đerđ Atlas - Lični podaci nedostaju. Radio na Internom odeljenju od 1. XI 1953-31. XII 1955. godine.

46. Dr Mile Radetić - Lični podaci nedostaju. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1954-1955. godine.

47. Dr Jožef Bačkulin - R: Horgoš, 1927. godine. D: Zagreb, 1954. godine. Započeo obavezni lekarski staž 1. XII 1954. godine da bi ubrzo otišao u vojsku.

48. Dr Laslo Harmat - R: Senta, 12. VII 1927. godine. D: Zagreb, 1954. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. I-31. V 1955. godine. Završio specijalizaciju iz ftiziologije. Radio u Antituberkuloznom dispanzeru pri Domu zdravlja. Često zamenjivao lekare na Grudnom odeljenju.

49. Prim. dr Ferenc Košicki - R: Temerin, 24. IX 1923. godine. D: Zagreb,1952. godine. Sp: Beograd, 1958, otorinolaringologija. Načelnik ORL odeljenja od 1. I 1958-31. V 1989. godine kada je penzionisan.

50. Dr Karolj Feher - R: Horgoš, 25. IV 1926. godine. D: Zagreb, 1955. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu 1955. godine.

51. Dr Jovan Vajdić - R: Ada, 21. XII 1925. godine. D: Beograd, 1952. godine. Sp: Beograd, 1960, opšta hirurgija. Radio u Bolnici od 1. VII 1955-30. IX 1961. godine.

52. Dr Erne Hebl - R: Budimpešta, 2. III 1929. godine. D: Zagreb. Radio dobrovoljno na Internom odeljenju dok je bio na vojnoj vežbi u Senti od 1. VII-31. VIII 1955. godine.

53. Dr Janoš Peter - R: Kupusina, 12. IX 1928. godine. D: Zagreb, 1954. godine. Bio je vojni lekar. Radio u Bolnici od 1. VI-31. XII 1955. godine.

54. Dr Imre Bognar - R: Kikinda, 19. X 1929. godine. D: Zagreb, 1955. godine. Sp: Beograd, 1964, opšta hirurgija. Radio je na Hirurškom odeljenju od 1. XII 1955-12. III 1991. godine. Bio je načelnik Hirurškog odeljenja od 14. X. 1970-18. IV 1973. godine.

55. Dr Vladimir Nađ - R: Ruski Krstur, 16. IV 1922. godine. D: Zagreb, 1950. godine. Sp: Beograd, 1955, pneumoftiziologija. Načelnik Pneumoftiziološkog odeljenja od 1. XII 1958-31. V 1989. godine.

56. Dr Aleksandar Ninčić - R: Novi Kneževac, 2. IX 1926. godine. Radio kao lekar sekundarac na Hirurškom odeljenju od 1956-1958. godine.

57. Dr Stojan Letić - R: Novi Sad, 4. IX 1919. godine. D: Zagreb. Sp: Opšta hirurgija i ortopedija. Bio načelnik Hirurškog odeljenja od 1. IX 1956-28. II 1959. godine.

58. Prof. dr sc. med. Bela Buranj - R: Senta, 12. II 1931. godine. D: Zagreb, 1956. Sp: Epidemiologija.Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. VII 1957-1. V 1958. godine. Radio u Senti do 1966. godine. Profesor epidemiologije na Medicinkom fakultetu u Novom Sadu.

59. Dr Eržebet Lojko - R: Kula, 5. V 1898. godine. D: Budimpešta, 1922. godine. Sp: Budimpešta, 1926, interna medicina i ftiziologija. Od 1942-1958. godine radila kao internista i ftiziolog u Domu zdravlja. Od 1958-1960. godine vodila je internističku ambulantu u Bolnici. Tokom 1945. godine zamenjivala je dr Vig Agoštona. Penzionisana je 1960. godine.

60. Dr Đula Tantoš - R: Subotica, 10. V 1924. godine. D: Zagreb, 1953. godine. Sp: Beograd, 1962, interna medicina. Radio je na Internom odeljenju od 1. VI 1958-30. XI 1965. godine. Odselio se iz Sente.

61. Ing. Zlatica Pap - R: Kamensko, 9. IX 1923. godine. D: Zagreb. Radila kao biohemičar i načelnik Laboratorijske službe od 1. IV 1958-30. XII 1978. godine. Penzionisana 5. IV 1979. godine.

62. Dr Eržebet Korponai - R: Čoka, 9. III 1927. godine. D: Zagreb, 1956. godine. Sp: Beograd, 1962, pedijatrija. Radila je na Dečijem odeljenju do 31. VIII 1987. godine.

63. Dr Magda Šeregi - R: Senta, 9. V 1932. godine. D: Beograd, 1958. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 15. V 1958-31. X 1959. godine.

64. Dr Ksenija Topolovački - Lični podaci nedostaju. Od 1958-14. XI 1961. godine načelnik Dečijeg odeljenja. Radni odnos prestao na sopstveni zahtev.

65. Dr Sima Teodorović - R: Stari Sivac, 23. V 1923. godine. D: Beograd. Sp: Beograd, 1958, ginekologija i akušerstvo. Od 1. VII 1958-31. VIII 1962. godine načelnik Ginekološko-akušerskog odeljenja. 28. II 1963. godine daje otkaz i odlazi iz Sente.

66. Prim. dr Petar Šaparenko - R: Senta, 5. V 1926. godine. D: Zagreb, 1953. godine. Sp: Beograd, 1960, ginekologija i akušerstvo. Načelnik Ginekološko akušerskog odeljenja od 1. IX 1962 do 30. IX 1973. godine.

67. Dr Valerija Barši - R: Senta, 10. X 1930 godine. D: Beograd, 1958. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 15. X 1958-15. X 1959. godine.

68. Dr Dušan Jablanović - R: Stara Palanka, 5. V 1920. godine. D: Beograd, 1950. godine. Sp: Beograd, 1962, radiologija. Radio u Bolnici od 1. IX 1959-3. I 1964. godine.

69. Dr Bela Marton - R: Senta, 16. XI 1930. godine. D: Zagreb, 1955. godine. Sp: Beograd, 1964, interna medicina, Ss: Beograd - 1976, gastroenterologija. Radio na Internom odeljenju do 31. XII 1977. godine kada odlazi da radi u Subotičku bolnicu.

70. Dr Eleonora Habram Košicki - R: Senta, 16. IV 1931. godine. D: Zagreb, 1956. godine. Sp: Beograd, 1965, pedijatrija. Načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu dece od 1. VIII 1973-31. V 1989. godine kada odlazi u penziju.

71. Dr Milan Jakovljević - R: Ada, 15. VI 1923. godine. D: Zagreb, 1949. godine. Sp: Beograd, 1957, interna medicina. Načelnik Internog odeljenja od 1. IX 1962-31. X 1966. godine.

72. Prim. dr Pal Kopas - R: Senta, 3. V 1905. godine. D: Budimpešta, 1929. godine. Sp: Beograd, 1948, opšta hirurgija. Načelnik Hirurškog odeljenja od 1. III 1959-13. X 1970. godine.

73. Dr Janoš Verner - R: Donji Kovilj, 20. I 1907. godine. D: Beograd, 1934. godine. U Bolnici radi od 1. II 1960. godine kao načelnik Infektivnog odeljenja do 1. V 1968. godine.

74. Dr Milan Kapor - R: Senta, 2. IV 1932. godine. D: Ljubljana, 1956. godine. Sp: Beograd, 1964, oftalmologija. Načelnik Oftalmološke službe od 1. XI 1964-30. XII 1996. godine kada odlazi u penziju.

75. Dr Đula Ujhazi - R: Kanjiža, 7. XI 1931. godine. D: Beograd, 1955. godine. Sp: Beograd, 1965, opšta hirurgija. Bio je načelnik Hirurške službe od 19. IV 1973-28. II 1976. godine. Radio je na Hirurškom odeljenju do 23. VII 1995. godine.

76. Dr Jerne Vig Verebeš - R: Budimpešta, 13. X 1931. godine. D: Zagreb, 1957. godine. Sp: Beograd, 1965, interna medicina. Radila na Internom odeljenju do 30. X 1992. godine.

77. Dr Eden Feher - R: Subotica, 6. V 1934. godine. D: Sarajevo, 1960. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. XII 1960-15. I 1961. godine.

78. Dr Jožef Kovač - R: Novi Sad, 9. III 1935. godine. D: Zagreb, 1960. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. I-23. II 1961. godine.

79. Dr Marija Matuz - R: Senta, 2. V 1931. godine. D: 1961. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. VI 1961-31. V 1962. godine.

80. Dr Janoš Sokola - R: Tornjoš, 6. III 1928. godine. D: Zagreb, 1955. godine. Sp: Beograd, 1965, pedijatrija. Direktor bolnice od 1. IX 1962-1. X 1965. godine. Direktor Medicinskog centra od 12. VII 1976 do 15. X 1981. godine. Načelnik Dečijeg odeljenja od 5. XII 1961-30. X 1962. godine i od 1. VI 1989-28. II 1991. godine kada je penzionisan.

81. Mr Milanka Ignjatović - R: Senta, 11. I 1937. godine. D: Beograd, 1960. godine. Radi u bolnici kao farmaceut od 1. VII 1962. godine od kada je i šef Bolničke apoteke.

82. Dr Mihalj Berta - R: Banatsko Aranđelovo, 30. VI 1927. godine. D: Zagreb, 1955. godine. Sp: Beograd, 1966, otorinolaringlogija. Načelnik ORL odeljenja od 1. VI 1989-30. VI 1992. godine kada je penzionisan.

83. Dr Antal Morvai - R: Senta, 1. II 1931. godine. D: Zagreb, 1955. godine. Sp: Beograd, 1964, ginekologija i akušerstvo. Direktor Bolnice od 1. X 1965-31. XII 1965. godine. Bio direktor Medicinskog centra od 1. I 1966-31. III 1967. godine. Radio u Bolnici do 15. V 1970. godine.

84. Dr Pavle Zeković - R: Senta, 12. II 1932. godine. D: Ljubljana, 1957. godine. Sp: Novi Sad, 1966, opšta hirurgija. Radio na Hirurškom odeljenju do 28. V 1986. godine.

85. Dr Erne Verebeš - R: Senta, 29. V 1931. godine. D: Zagreb, 1958. godine. Sp: Novi Sad, 1966, opšta hirurgija. Načelnik Hirurškog odeljenja od 1. III 1976-31. V 1996. godine. Radio na Hirurškom odeljenju od 1. XI 1962-21.VII 1998. godine.

86. Prim. dr Lajoš Devai - R: Stara Moravica, 18. IX 1918. godine. D: Budimpešta, 1944. godine. Sp: Zagreb, 1957, pedijatrija. Načelnik Dečijeg odeljenja od 1. XI 1962-31. VII 1973. godine.

87. Dr Vladimir Radonjić - R: Split, 18. XII 1934. godine. D: Beograd, 1962. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 16. VII-30. IX 1962. godine.

88. Dr Radenko Šarović - R: Senta, 5. IV 1938. godine. D: Beograd, 1962. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. XI 1962-31. I 1963. godine.

89. Dr Vida Šuvak - R: Zrenjanin, 28. VI 1929. godine. D: Sarajevo, 1950. godine. Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva od 1. VII 1963. godine. Radila u Bolnici do 4. II 1970. godine.

90. Dr Laslo Domanj - R: Senta, 10. XI 1927. godine. D: Beograd, 1959. godine. Sp: Novi Sad, 1969, pedijatrija. Radio u Službi za zdravstvenu zaštitu dece od 1963-3. VII 1986. godine kada je penzionisan.

91. Dr Peter Kiler - R: Beograd, 12. XII 1930. godine. Radio na Ginekološko-akušerskom odeljenju kao lekar na specijalizaciji od 1. XI 1964-15. VI 1965. godine. Odselio se u Sloveniju.

92. Dr Laslo Lavička - R: Senta, 17. VII 1927. godine. D: Beograd, 1960. godine. Sp: Beograd, 1968, mikrobiologija. Radio u Bolnici od 16. XII 1964-10. IX 1977. godine. Načelnik Mikrobiološke službe od 8. III 1968-10. IX 1977. godine.

93. Dr Mihajlo Nikolić - R: Senta, 28. XI 1930. godine. D: Beograd, 1958. godine. Sp: Beograd, 1968, radiologija. Radi u Bolnici od 1. XII 1964. godine. Bio je načelnik Rentgenološke službe od 1968-2. V 1975. godine kada odlazi iz Sente.

94. Dr Josip Ivačić - R: Drvar, 12. IV 1935. godine. D: Zagreb, 1964. godine.. Sp: Novi Sad, 1974, opšta medicina. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 4. XI 1964-26. I 1965. godine.

95. Prim. dr Živorad Ignjatović - R: Svilajnac, 10. XII 1935. godine. D: Beograd, 1960 godine. Sp: Beograd, 1968, neuropsihijatrija. Ss: Novi Sad, 1981, socijalna psihijatrija. Radi u Bolnici od 1. I 1965. godine. Načelnik Neuropsihijatrijske službe od 10. II 1968-31. VIII 1995. godine.

96. Dr Eržebet Mikonja - R: Senta, 3. XI 1933. godine. D: Sarajevo, 1961. godine. Sp: Beograd, 1965, anesteziologija. Radila u Bolnici kao anesteziolog 1965. godine. Odlazi u Pokrajinsku hiruršku bolnicu u Novi Sad.

1966-1998.

97. Prim. dr Erne Molnar - R: Hetin, 13. IV 1935 godine. D: Beograd, 1962. godine. Sp: Novi Sad, 1969, ginekologija i akušerstvo. Radi u Službi za zdravstvenu zaštitu žena od 1. III 1966. godine.

98. Dr Slavko Manić - R: Senta, 2. IV 1934. godine. D: Beograd, 1961. godine. Sp: Novi Sad, 1970, opšta hirurgija. Radio na Hirurškom odeljenju od 1. VI 1966-6. XI 1973. godine kada odlazi za Nemačku.

99. Dr Šandor Komloš - R: Ada, 1. I 1932. godine. D: Zagreb, 1958. godine. Sp: Beograd, 1969, anestezija. Radio u Bolnici od IX 1966-31. XII 1996. godine. Načelnik Službe za anesteziju od 20. VII 1969-31. XII 1996. godine. Upravnik OJ Bolnica od 24. VIII 1990-31. XII 1996. godine.

100. Prim. dr Laslo Sloboda - R: Senta, 19. VI 1934. godine. D: Beograd, 1962. godine. Sp: Novi Sad, 1970, ginekologija i akušerstvo. Načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu žena od 1. X 1973. godine. Upravnik OJ Bolnica od 1. I 1997. godine.

101. Dr Gabor Poč - R: Senta, 1. II 1929. godine. D: Beograd, 1960. godine. Sp: Beograd, 1970, infektivne bolesti. Radio u Bolnici od 1. II 1967-10. X 1975. godine. Bio načelnik Infektivnog odeljenja od 1970-1975.godine.

102. Prim. dr Ildiko Molnar Sabo - R: Subotica, 31. V 1936. godine. D: Beograd, 1961. godine. Sp: Novi Sad, 1970, pedijatrija. Ss: Beograd, 1982, neonatologija. Radi u Bolnici od 1. VI 1967. godine. Načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu dece od 1. III 1991. godine.

103. Dr Jožef Barati - R: Senta, 5. VIII 1942. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 7. XI 1967-29. IX 1968. godine.

104. Dr sc. chem. Ileš Feher - R: Kastav, 29. X 1941. godine. D: Zagreb, 1964. godine. Mr: Zagreb, 1966, biohemija. Dr: Zagreb,1979. godine. Radio, kao biohemičar, u Bolničkoj laboratoriji od 16. I-26. IX 1967. godine.

105. Dr Ištvan Šepšei - R: Debeljača, 26. I 1940. godine. D: Beograd, 1964. godine. Sp: Novi Sad, 1972, interna medicina. Ss: Novi Sad, 1981, nefrologija. Radio na Internom odeljenju od 24. II 1968-16. IV 1986. kada umire.

106. Prim. dr sc. med. Dragutin Đurić - R: Donje Vodičevo, 10. IX 1939. godine. D: Beograd 1964. godine. Sp: Novi Sad, 1972, interna medicina. Ss: Novi Sad, 1980, kardiologija. Dr: Novi Sad, 1991 godine. Radi u Bolnici od 4. III 1968. godine. Načelnik Internog odeljenja od 1. I 1974-7. II 1982. godine. Upravnik Bolnice od 8. II 1982-23. VIII 1990. godine.

107. Dr Ištvan Tot Abonji - R: Senta, 30. XI 1925. godine. D: Beograd, 1958. godine. Sp: Novi Sad, 1971, patologija. Radio u Bolnici od 19. IV 1968-24. XII 1990. godine. Bio je načelnik Patomorfološke službe od 11. XI 1971-3.VIII 1989. godine.

108. Prim. dr Ana Renko Zaboš - R: Senta, 1. XII 1943. godine. D: Beograd, 1967. godine. Sp: Beograd, 1975, tranfuziologija. Radi u Bolnici od 1968. godine. Načelnik Službe za transfuziju krvi od 1. V 1970. godine.

109. Dr Ištvan Gereg - R: Banatsko Aranđelovo, 17. VI 1934. godine. Ostali podaci nedostaju. Radio u Bolnici od 1. IV 1968- 1.IX 1969. na Zaraznom i Neuropsihijatrijskom odeljenju.

110. Prim. dr Gašpar Dani - R: Martonoš, 12. IX 1939. godine. D: Beograd, 1964. godine. Sp: Novi Sad, 1973, interna medicina. Ss: Novi Sad, kardiologija. Radi u Bolnici od 15. VIII 1969. godine. Načelnik Internog odeljenja od 8. II 1982-22. X 1990. godine. Vršilac dužnosti upravnika Bolnice od 1. VIII 1976-7. II 1978. godine.

111. Dr Svetislav Stajić - R: Ribare, 23. I 1934. godine. D: Beograd, 1969 godine. Sp: Novi Sad, 1985, medicina rada. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 10. III-25 XI 1969. godine.

112. Prim. dr Milena Đurić - R: Senta, 11. II 1939. godine. D: Beograd, 1964. godine. Sp: Novi Sad, 1973, radiologija. Radila u Bolnici od 1. IV 1970-31. XII 1997. godine. Načelnik Službe za rentgenološku dijagnostiku od 3. V 1975-31. XII 1997. godine.

113. Dr Antal Mesaroš - R: Padej, 7. II 1939. godine. D: Zagreb, 1964. godine. Sp: Novi Sad, 1974, ginekologija i akušerstvo. Radi u Bolnici od 16. V 1970. godine. Bio direktor Medicinskog centra od 15. XII 1981-5. I 1986. godine.

114. Dr Marija Kranc - R: Novi Sad, 29. IX 1942. godine. D: Novi Sad, 1967 godine. Sp: Novi Sad, 1974, pedijatrija. Radila u Službi za zdravstvenu zaštitu dece od 27. X 1970-30. VI 1979. godine.

115. Dr Tomislav Matović - R: Titovo Užice, 20. V 1940. godine. D: Novi Sad, 1966. godine. Bio je lekar na specijalizaciji iz neuropsihijatrije u Službi za neuropsihijatriju od 18. XII 1970-1. X 1973. godine, kada odlazi za Novi Sad.

116. Dr Janoš Herman - R: Senta, 4. III 1943. godine. Radio kao lekar sekundarac na Neuropsihijatrijskom odeljenju tokom 1970. godine.

117. Dr Otaka Ogbuva - R: Nigerija, 20. X 1936. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 13. IV 1970-13. IV 1971. godine.

118. Dr Geza Klet - R: Novi Sad, 1. VI 1943. godine. Ostali podaci nedostaju. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1970-28. II 1971. godine.

119. Dr Laslo Bači - R: Ada, 26. IV 1928. godine. D: Beograd, 1955. godine. Sp: Novi Sad, 1971, ginekologija i akušerstvo. Lekar na specijalizaciji u Službi za zdravstvenu zaštitu žena od 1. VII 1967. godine. Radio u Službi za zdravstvenu zaštitu žena do 31. VII 1973. godine.

120. Dr Ilona Zamborski Ago - R: Čoka, 13. II 1944. godine. D: Zagreb, 1967. godine. Sp: Novi Sad, 1976, ginekologija i akušerstvo. Radi u Službi za zdravstveni zaštitu žena od 9. II 1971. godine, kao lekar na specijalizaciji za Dom zdravlja u Čoki, a od 1. XII 1973. godine prelazi da radi u Službu za zdravstvenu zaštitu žena.

121. Dr Mihalj Molnar - R: Bačko Petrovo Selo, 3. VII 1939. godine. D: Zagreb, 1967. godine. Sp: Novi Sad, 1975, otorinolaringologija. Radi u Bolnici od 1. IX 1971. godine. Načelnik ORL službe od 1. VII 1992. godine.

122. Dr Ferenc Kranc - R: Novi Sad, 14. II 1942. godine. D: Novi Sad, 1967. godine. Sp: Novi Sad, 1975, ginekologija i akušerstvo. Radio u Službi za zdravstvenu zaštitu žena od 1. IX 1971-31. X 1979. godine.

123. Dr Peter Klem - R: Bečej, 22. I 1944. godine. D: Novi Sad, 1968. godine. Sp: Novi Sad, 1975, interna medicina.Ss: kardiologija. Radio na Internom odeljenju od 7. X 1971 do 20. XI 1977. godine.

124. Dr Dušan Đorđević - R: Bečej, 3. IV 1941. godine. Sp: Novi Sad, 1976, ortopedija i traumatologija. Radio na Hirurškom odeljenju od 15. III 1972-4. I 1981. godine.

125. Dr Janoš Tot-Abonji - R: Segedin, 29. X 1942.godine. D: Beograd, 1967. g. Sp: Novi Sad, 1975, fizikalna medicina i rehabilitacija. Radio u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju od 17. III 1972-14. X 1991. godine. Bio je načelnik Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju od 1. VIII 1975-14. X 1991. godine.

126. Dr Žužana Muhi Tot Abonji - R: Segedin, 24. XI 1943. godine. D: Beograd, 1967. Sp: Novi Sad, 1976, pedijatrija. Radila u Službi za zdravstvenu zaštitu dece od 1. XI 1972-30. IX 1991. godine.

127. Dr Klara Vuković - R: Senta, 2. XII 1944. godine. D: Beograd, 1972. godine. Sp: Beograd, 1989, opšta medicina. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. VI 1972-31. V 1973. godine.

128. Dr Zoltan Cabafi - R: Subotica, 7. I 1943. godine. D: Novi Sad, 1968. godine. Sp: Novi Sad, 1977, opšta hirurgija. Radi na Hirurškom odeljenju od 17. XII 1973. godine. Načelnik Službe za hirurgiju od 6. IV 1999.

129. Dr Andraš Horvat - R: Bačko Petrovo Selo, 27. X 1937. godine. D: Zagreb, 1968. godine. Sp: Novi Sad, 1978, urologija. Radio na Hirurškom odeljenju od 17. XII 1973-19. VI 1992. godine kada odlazi u penziju.

130. Prim. mr sc. med. dr Jene Zaboš - R: Mali Iđoš, 7. I 1941. godine. D: Beograd, 1965. godine. Sp: Novi Sad, 1973, interna medicina. Ss: Novi Sad, 1981, endokrinologija. Mr: Novi Sad, 1991. godine. Radi na Internom odeljenju od 1. XII 1973. godine.

131. Dr Leopold Frik - R: Senta, 29. I 1942. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 16. I-31. VII 1973. godine.

132. Prim. dr Zoltan Balint - R: Senta, 1. VI 1947. godine. D: Novi Sad, 1973. godine. Sp: Novi Sad, 1981, medicina rada. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 31. III 1973-28. II 1974. godine.

133. Prim. dr sc. med. Božana Naumov - R: Beograd, 20. XI 1946. godine. D: Novi Sad, 1971. godine. Sp: Novi Sad, 1979, interna medicina. Mr: Beograd, 1987, gastroenterologija. Dr: Novi Sad 1989. Radi na Internom odeljenju od 1. XI 1974. godine. Načelnik Internog odeljenja od 23. X 1990. godine.

134. Prim. dr sc. med. Milorad Ćurčić - R: Senta, 16. X 1948. godine. D: Novi Sad, 1972. godine. Sp: Novi Sad, 1977, neuropsihijatrija. Mr: Beograd, 1982, psihoterapija. Dr: Beograd, 1985. godine. Radi u Bolnici od 1. I 1975. godine. Upravnik Bolnice od 7. II 1978-7. II 1982. godine. Direktor Medicinskog centra od 6. I 1986. godine. Načelnik Službe za neuropsihijatriju od 1. IX 1995-5. IV 1998. godine.

135. Dr Ištvan Pece - R: Segedin, 22. II 1944. godine. Sp: Novi Sad, 1978, ginekologija i akušerstvo. Radio u Službi za zdravstvenu zaštitu žena od 1. III 1975-9. I 1981. godine.

136. Dr Milan Prekajski - R: Ada, 4. I 1948. godine. D: Beograd, 1975. godine. Sp: Novi Sad, 1979, opšta hirurgija. Radio na Hirurškom odeljenju od 1. IV 1975-27. XII 1979. godine.

137. Dr Imre Feješ - R: Kanjiža, 23. II 1942. godine. D: Novi Sad, 1969. godine. Sp: Novi Sad, 1978, anestezija. Radio u Bolnici od 1. III 1975-23. II 1992. godine.

138. Dr Hajnalka Horti - R: Senta, 29. I 1951. godine. D: Novi Sad, 1975. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 15. II 1975. godine. Lekar na specijalizaciji u Službi za zdravstvenu zaštitu žena od 1976-III 1978. godine kada napušta službu i odlazi u Nemačku.

139. Dr Ferenc Sabo - R: Senta, 15. I 1948. godine. D: Novi Sad, 1975. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 2. IV 1975. godine.

140. Dr Niveska Božinović Prekajski - R: Ada, 23. IX 1947. godine. D: Beograd, 1975. godine. Radila u Službi za zdravstvenu zaštitu dece od 1. I 1976-27. XII 1979. godine kao lekar na specijalizaciji iz pedijatrije.

141. Dr Terez Horvat - R: Senta, 15. VI 1942. godine. D: Novi Sad, 1970. godine. Sp: Novi Sad, 1980, anestezija i reanimacija. Radi u Bolnici od 1. VIII 1976. godine. Načelnik Službe za anesteziju i reanimaciju od 1. I 1997. godine.

142. Dr Branislav Branovački - R: Senta, 23. II 1948. godine. D: Novi Sad, 1972. godine. Sp: Beograd, 1980, ginekologija i akušerstvo. Radi u Službi za zdravstvenu zaštitu žena od 1. IX 1976. godine.

143. Dr Lajoš Kozma - R: Mol, 16, XI 1940. godine. D: Novi Sad, 1973. godine. Sp: Novi Sad, 1979, radiologija. Radio u Službi za rentgenološku dijagnostiku od 1. XII 1976-4. I 1981. godine.

144. Dr Alfred Lesmajster - R: Horgoš, 23. IV 1928. godine. D: Zagreb, 1954. godine. Sp: Zagreb, 1965. godine. Ss: Novi Sad, 1983, onkologija. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 15. I-15. VII 1956. godine. Radio u Bolnici u Službi za rentgensku dijagnostiku od 15. I 1976-15. IV 1991. godine. Vodio Onkološki dispanzer u sklopu Bolnice od 1980-1990. godine.

145. Dr Ištvan Tolmači - R: Subotica, 18. I 1940. godine. D: Novi Sad, 1976. godine. Sp: Novi Sad, 1986. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 5. VII 1976-5. VI 1977. godine. Radio, kao lekar sekundarac, u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju od 6. VI 1977-5. VI 1978. godine.

146. Dr Ibolja Lenđel - R: Senta, 22. IV 1952. godine. D: Novi Sad, 1976. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 30. XII 1976-30. XI 1977. godine.

147. Dr Antal Beviz - R: Senta, 23. XI 1946. godine. D: Novi Sad, 1974. godine. Sp: Novi Sad, 1980, neuropsihijatrija. Radi u Službi za neuropsihijatriju od 1. IV 1977. godine.

148. Dr Vilmoš Vaš - R: Senta, 4. X 1952. godine. D: Novi Sad, 1977. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 27. IX 1977-27. VIII 1978. godine.

149. Dr Ibolja Sabo Gere - R: Senta, 5. I 1950. godine. D: Novi Sad, 1975. godine. Sp: Novi Sad, 1982, mikrobiologija i parazitologija. Radi u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju od 12. XII 1978. godine. Načelnik Službe od 1. III 1982. godine.

150. Dr Ištvan Kovač - R: Subotica, 12. VI 1947. godine. D: Novi Sad, 1974.godine. Sp: Novi Sad, 1983, interna medicina. Ss: Novi Sad, 1988, gastroenterologija. Radi u Službi za internu medicinu od 1. VII 1979. godine.

151. Dr Dragan Pakaški - R: Čoka, 16. IX 1946. godine. D: Beograd, 1971. godine. Sp: Beograd, 1979, fizikalna medicina i rehabilitacija. Radio u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju od 13. III 1979-28. II 1981. godine.

152. Ing. Marija Laufer - R: Senta, 6. III 1943. godine. D: Zagreb, 1969. godine. Radi u Laboratorijskoj službi od 17. X 1978. godine. Načelnik Službe od 1. I 1979. godine.

153. Dr Ištvan Kočiš - R: Bačko Petrovo Selo, 29. VI 1949. godine. D: Novi Sad, 1979. godine. Sp: Novi Sad, 1989, opšta medicina. Lekar na obaveznom lekarskom stažu 1979-26. IV 1980. godine.

154. Dr Eva Kalmar Urban - R: Novi Sad, 25. III 1952. godine. D: Novi Sad, 1979. godine. Sp: Novi Sad, 1990, medicina rada. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 9. IV 1979 do 9. III 1980. godine.

155. Dr Ilona Fazekaš Nađabonji - R: Bečej, 13. VII 1952. godine. D: Novi Sad, 1979. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 16. VII 1979-16. VI 1980. godine.

156. Dr Marija Lavička - R: Senta, 6. II 1955. godine. D: Novi Sad, 1980. godine.Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 2. XII 1980. godine.

157. Dr Edit Boroš Hađmaš - R: Senta, 10. XI 1955. godine. D: Novi Sad, 1980. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 2. XII 1980. godine.

158. Dr Andraš Fruža - R: Mol, 5. V 1951. godine. D: Novi Sad, 1975. godine. Sp: Novi Sad, 1985, interna medicina. Radio u Službi za interne bolesti od 1. I 1981-31. X 1986. godine.

159. Dr Jene Kalmar - R: Temerin, 18. XII 1950. godine. D: Novi Sad, 1976. godine. Sp: Novi Sad, 1985, ginekologija i akušerstvo. Radi u Službi za zdravstvenu zaštitu žena od 1. I 1981. godine.

160. Dr Jožef Eseš - R: Senta, 7. XI 1951. godine. D.: Novi Sad, 1977. g. Sp: Novi Sad, 1986, ginekologija i akušerstvo. Radio u Službi za zdravstvenu zaštitu žena od 18. VI 1981 do 30. IX 1993. godine.

161. Dr Nandor Vekonj - R: Ada, 8. IV 1950. godine. D: Novi Sad, 1976. godine. Sp: Novi Sad, 1985, ortopedija i traumatologija. Radi u Hirurškoj službi od 1. VII 1981. godine.

162. Dr Đula Sarvaš - R: Novi Sad, 18. II 1951. godine. D: Segedin, 1975. Sp: Novi Sad, 1985, pedijatrija. Radio u Službi za zdravstvenu zaštitu dece od 1. VII 1981-31. I 1994. godine.

163. Mr. sc. ing. Gojko Vuletić - R: Vitina, 9. V 1935. godine. Biohemičar, radio u Laboratorijskoj službi od 6. IV 1981-30. VI 1983. godine.

164. Dr Mirjana Vuković - R: Senta, 25. XI 1956. godine. D: Novi Sad, 1981. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 21. XII 1981-28. XII 1982. godine.

165. Dr Marijana Rac Sabo Laufer - R: Subotica, 19. IX 1955. godine. D: Pečuj, 1980. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 7. I-31. XII 1981. godine.

166. Dr Marija Gere - R: Senta, 8. IX 1956. godine. D: Novi Sad, 1981. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. VIII 1981-31. VII 1982. godine.

167. Dr Gizela Vekonj Fajka - R: Senta, 20. XII 1951. godine. D: Novi Sad, 1976. godine. Sp: Novi Sad, 1985, pedijatrija. Ss: Beograd, 1995, neonatologija. Radi u Službi za zdravstvenu zaštitu dece od 3. II 1982. godine.

168. Prim. dr Ilona Roža Molnar - R: Senta, 3. III 1952. godine. D: Pečuj, 1978. godine. Sp: Beograd, 1987, pedijatrija. Ss: Novi Sad, 1988, gastroenterologija. Radi u Službi za zdravstvenu zaštitu dece od 17. XI 1982. godine.

169. Dr Jolan Mikloš - R: Ostojićevo, 6. VI 1954. godine. D: Segedin, 1979. godine. Sp: Zagreb, 1985, radiologija. Radila u Službi za rentgenološku dijagnostiku od 17. XI 1982-31. V 1994. godine.

170. Dr Milica Jovanović - R: Beograd, 16. II 1956. godine. D: Beograd, 1982. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 5. VIII 1982-4. VIII 1983. godine.

171. Dr Valerija Babinjec - R: Ada, 18. VII 1956. godine. D: Segedin, 1982. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 25. I do 25. III 1982. godine.

172. Dr Ljiljana Bobić - R: Kraljevo, 14. VI 1956. godine. Ostali podaci nedostaju. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. I 1982-1. I 1983. godine.

173. Dr Katarina Kovačev - R: Senta, 4. X 1956. godine. D: Segedin, 1981. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 25. I do 25. III 1982. godine.

174. Dr Katalin Odri Šagi - R: Srbobran, 20. VIII 1953. godine. D: Debrecen, 1981. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 25. I-25. III 1982. godine. Radila u Službi za interne bolesti, kao lekar na specijalizaciji iz interne medicine za bolnicu u Novom Kneževcu.

175. Dr Ištvan Hađmaš - R: Novi Sad, 25. VIII 1955. godine. D: Debrecen, 1982. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 26. V-25. VII 1982. godine.

176. Dr Ferenc Košicki - R: Zagreb, 19. IV 1957. godine. D: Pečuj, 1982. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 10. XII 1982-9. II 1983. godine.

177. Dr Marijana Fark - R: Banatsko Aranđelovo, 4. VI 1958. godine. D: Segedin, 1982. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 10. XII 1982-9. II 1983. godine.

178. Dr Marta Šorđe - R: Senta, 25. XI 1957. godine. D: Segedin, 1982. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 10. XII 1982.-9. II 1983. godine.

179. Dr Henrik Šorđe - R: Senta, 7. I 1957. godine. D: Segedin, 1982. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 20. XII 1982-19. II 1983. godine.

180. Mr. sc. med. dr Emeše Nemet - R: Subotica, 20. VI 1952. godine. D: Novi Sad, 1976. godine. Sp: Novi Sad, 1986, fizikalna medicina i rehabilitacija. Mr: Zagreb, 1994. godine. Radi u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju od 1. I 1983. godine. Načelnik Službe od 15. X 1991. godi ne.

181. Dr Mikloš Ribar - R: Čoka, 8. IV 1950. godine. D: Segedin, 1989. godine. Sp: Novi Sad, 1992, ortopedija i traumatologija. Radi u Hirurškoj službi od 28. VII 1983. godine.

182. Dr Katalin Kovač Kiš - R: Subotica, 25. XI 1951. godine. D: Segedin, 1977. godine. Sp: Novi Sad, 1988, neuropsihijatrija. Radi u Službi za neuropsihijatriju od 23. VIII 1983. godine. Načelnik Službe od 6. IV 1998. godine.

183. Dr Ibolja Harmat - R: Beograd, 22. X 1955. godine. D: Novi Sad, 1982. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. I 1983. godine. Lekar sekundarac u Službi za neuropsihijatriju od 4. IX 1985-21. VI 1987. godine.

184. Dr Laslo Tenji - R: Senta, 9. I 1959. godine. D: Novi Sad, 1983. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 23. VI 1983-22. VI 1984. godine.

185. Dr Dragica Tenji - R: Banja Luka, 26. III 1958. godine. D: Novi Sad, 1983. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 23. VI 1983-22. VI 1984. godine.

186. Dr Mihalj Vašaš - R: Senta, 2. XII 1955. godine. D: Novi Sad, 1980. godine. Sp: Beograd, 1988, pedijatrija. Ss: Beograd, 1996, dečija pulmologija. Radi u Službi za zdravstvenu zaštitu dece od 1. VIII 1984. godine.

187. Prim. dr sc. med. Tibor Tot - R: Senta, 16. V 1956. godine. D: Novi Sad, 1980. g. Sp: Novi Sad, 1987, patologija. Mr: Novi Sad, 1984. godine. Dr: Novi Sad, 1987. godine. Radio u Patomorfološkoj službi od 30. VIII 1984-2. X 1991. godine. Načelnik službe od 4. VIII 1989-2. X 1991. godine.

188. Dr Laslo Nađmeljkuti - R: Senta, 25. VIII 1956. godine. D: Segedin, 1982. g. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 25. I-25. III 1982. godine. Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva u Službi za zdravstvenu zaštitu žena od 16. X 1984-2. VII 1985. godine.

189. Dr Eva Marton - R: Senta, 2. VI 1959. godine. D. Novi Sad, 1984. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 18. I 1984-18. I 1985. godine.

190. Dr Ana Nađ - R: Senta, 2. III 1958. godine. D: 1984. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. VII 1984-30. VI 1985. godine.

191. Dr Jene Tari - R: Senta, 14. IX 1949. godine. D: Beograd, 1975. godine. Sp: Novi Sad, 1987, pneumoftiziologija. Načelnik Pneumoftiziološke službe od 1. VI 1989-31. V 1994. godine. Upravnik Doma zdravlja od 27. IX 1980-24. I 1984. godine.

192. Dr Janoš Ileš - R: Bačko Petrovo Selo, 16. VII 1956. godine. D: Novi Sad, 1981. godine. Sp: Novi Sad, 1989, urologija. Radi u Službi za hirurgiju od 1. II 1985. godine.

193. Dr Klara Boroš Đevi Markuš - R: Senta, 10. VI 1952. godine. D: Novi Sad, 1978. godine. Sp: Beograd, 1988, radiologija. Radila u Službi za rentgenološku dijagnostiku od 17. VI 1985 do 4. X 1996. godine.

194. Dr Emil Farkaš - R: Bečej, 16. X 1955. godine. D: Segedin, 1981. godine. Sp: Novi Sad, 1989, opšta hirurgija. Radi u Službi za hirurgiju od 1. VI 1985. godine. Načelnik Službe od 1. VI 1996. godine do 6. IV 1999. godine.

195. Dr Robert Fajka - R: Senta, 24. V 1957. godine. D: Novi Sad, 1981. godine. Sp: Novi Sad, 1990, ginekologija i akušerstvo. Radi u Službi za zdravstvenu zaštitu žena od 8. IV 1986. godine.

196. Dr Gabrijela Muškinja Montanji - R: Senta, 14. VII 1956. godine. D: Novi Sad, 1981. godine. Sp: Beograd, 1991, pedijatrija. Ss: Beograd, 1998, neonatologija. Radi u Službi za zdravstvenu zaštitu dece od 18. VII 1986. godine.

197. Dr Eržebet Jung Nemet - R: Ostojićevo, 12. I 1960. godine. D: Novi Sad, 1985. godine. Sp: Novi Sad, 1998, opšta medicina. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. VI 1985-22. II 1986. godine.

198. Dr Izabela Berta - R: Subotica, 13. II 1959. godine. D: Segedin, 1986. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. VII 1986. godine.

199. Dr Miodrag Mrkšić - R: Senta, 18. II 1956. godine. D: Novi Sad, 1982. godine. Sp: Novi Sad, 1991, opšta hirurgija. Radi u Službi za hirurgiju od 1. I 1987. godine.

200. Dr Bela Đetvai - R: Senta, 18. XI 1957. godine. D: Novi Sad, 1981. godine. Sp: Novi Sad, 1991, interna medicina. Radio u Službi za interne bolesti od 1. VII 1987-2. X 1991. godine.

201. Dr Arpad Komloš - R: Senta, 14. V 1959. godine. D: Beograd, 1983. godine. Sp: Novi Sad, 1996, opšta hirurgija. Radi u Službi za hirurgiju od 1. IV 1988. godine.

202. Dr Ildiko Terek - R: Senta, 6. XI 1960. godine. D: Novi Sad, 1985. godine. Sp: Beograd, 1992, pedijatrija. Radi u Službi za zdravstvenu zaštitu dece od 1. VII 1988. godine.

203. Dr Zoltan Gubik - R: Senta, 1. VI 1955. godine. D: Novi Sad, 1984. godine. Radio u Službi za interne bolesti kao lekar na specijalizaciji od 15. VIII 1988-31. XII 1993. godine.

204. Dr Ferenc Pece - R: Bačko Petrovo Selo, 18. III 1933. godine. D: Sarajevo, 1976 godine. Sp: Novi Sad, 1985, neuropsihijatrija. Radio u Službi za neuropsihijatriju od 1. II 1988 do 18. III 1998. godine.

205. Ing Eva Novak - R: Senta, 9. XI 1964. godine. D: 1987. godine. Radila kao biohemičar u Službi za laboratorijsku dijagnostiku od 4. I 1988-30. XI 1991. godine.

206. Mr Magdolna Turi - R: Beograd, 25. VI 1937. godine. Radila kao farmaceut u Bolničkoj apoteci od 1988-1991. godine.

207. Dr Tibor Novak - R: Senta, 25. I 1962. godine. D: Novi Sad, 1988. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 11. IV 1988-9. IV 1989. godine.

208. Dr Tamara Lenđel - R: Senta, 20. XII 1960. godine. D: Novi Sad, 1984. godine. Sp: Beograd, 1993, transfuziologija. Radi u Službi za transfuziju krvi od 15. II 1989. godine.

209. Dr Gabor Balind - R: Novi Kneževac, 5. IX 1958. godine. D: Novi Sad, 1984. godine. Sp: Novi Sad, 1993, otorinolaringologija. Radio u Otorinolaringološkoj službi od 6. VI 1989-30. VI 1995. godine.

210. Dr Milojka Popović - R: Hercegovačka Goleša, 17. VI 1956. godine. D: Novi Sad, 1981. godine. Sp: Novi Sad, 1993, interna medicina. Ss: Beograd, 1997, hematologija. Radi u Službi za interne bolesti od 21. VI 1989. godine.

211. Dr Sinka Nikoloska - R: Lisičani, 11. XII 1955. godine. D: Beograd, 1985. godine. Sp: Novi Sad, 1992, mikrobiologija i parazitologija. Radi u Mikrobiološkoj službi od 10. VII 1989. godine.

212. Dr Slobodanka Popov - R: Senta, 1. I 1960. godine. D: Novi Sad, 1989. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 6. II 1989-5. II 1990. godine.

213. Dr Atila Fenjveši - R: Vrbas, 19. III 1962. godine. D: Novi Sad, 1988. godine. Sp: Novi Sad, 1993, patološka anatomija. Radi u Patomorfološkoj službi od 15. I 1990. godine. Načelnik Službe od 1. VII 1994. godine.

214. Dr Bela Martonoši - R: Padej, 1. VIII 1959. godine. D: Segedin, 1985. godine. Sp: Novi Sad, 1994, pneumoftiziologija. Radio u Pneumoftiziološkoj službi od 1. II 1990-4. III 1994. godine.

215. Dr Dragiša Zeković - R: Senta, 11. II 1961. godine. D: Novi Sad, 1985. godine. Radio u Službi za interne bolesti kao lekar na specijalizaciji iz interne medicine od 1. VII 1991- 15. III 1996. godine.

216. Roža Komloš Bohata - R: Kanjiža, 9. IV 1961. godine. D: Novi Sad, 1987. godine. Sp: Novi Sad, 1996, otorinolaringologija. Radi u Službi za otorinolaringologiju od 1. X 1991. godine.

217. Dr Alen Sekelj - R: Senta, 16. II 1965. godine. D: Novi Sad, 1990. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od II-31. XII 1991. godine.

218. Dr Milan Šarac - R: Lubovo, 1. IX 1961. godine. D: Novi Sad, 1987. godine. Sp: Novi Sad, 1996, opšta hirurgija. Radi u Službi za hirurgiju od 11. III 1992. godine.

219. Dr Tinde Đeri Molnar - R: Beograd, 24. II 1961. godine. D: Novi Sad, 1985. godine. Sp: Novi Sad, 1995, anesteziologija. Radi u Službi za anesteziju i reanimaciju od 16. III 1992. godine.

220. Dr Teodora Ileš Fogaraš - R: Senta, 24. XII 1958. godine. D: Segedin, 1983. godine. Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije u Službi za zdravstvenu zaštitu dece od 1. V 1992-31. XII 1998. godine.

221. Dr Stanislava Petričević - R: Ruma, 25. XII 1965. godine. D: Novi Sad, 1991. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 6. I do 31. XII 1992. godine.

222. Dr Zoran Dukić - R: Sombor, 1. VI 1966. godine. D: Novi Sad, 1992. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 6. VII 1992-17. VI 1993. godine.

223. Dr Josip Ivačić - R: Senta, 26. XI 1962. godine. D: Novi Sad, 1992. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 12. X 1992-11. X 1993. godine.

224. Dr Aliz Perge - R: Novi Sad, 1. V 1960. godine. D: Beograd, 1986. godine. Lekar na specijalizaciji iz anestezije sa reanimacijom u Službi za anesteziju i reanimaciju od 1. X 1993-17. IV 1998. godine.

225. Ing. Ibolja Pataki - R: Senta, 9. X 1965. godine. Radi kao biohemičar u Službi za laboratorijsku dijagnostiku od 1. XII 1993. godine.

226. Dr Slavica Borđoški - R: Senta, 19. V 1959. godine. D: Novi Sad, 1985. g. Sp. Novi Sad, 1999, pedijatrija. Radi u Službi za zdravstvenu zaštitu dece od 1. X 1994. godine.

227. Dr Gustav Šurjan - R: Sombor, 21. III 1963. godine. D: Tuzla, 1990. godine. Sp: Novi Sad, 1998, urgentna medicina. Deo specijalizacije iz urgentne medicine obavio u službama Bolnice od 15. X 1994-14. IX 1996. godine.

228. Dr Dragica Pap-Gopić - R: Senta, 21. XI 1960. godine. D: Novi Sad, 1984. godine. Sp: Novi Sad, 1998, radiologija. Radi u Službi za rentgenološku dijagnostiku od 1. X 1994. godine. Načelnik Službe od 19. I 1999. godine.

229. Dr Goran Lazić - R: Subotica, 23. IV 1964. godine. D: Novi Sad, 1990 godine. Sp: Novi Sad, 1998, pneumoftiziologija. Radi u Pneumoftiziološkoj službi od 1. X 1994. godine.

230. Dr Imre Lovaš - R: Rumenka, 29. X 1962. godine. D: Novi Sad, 1988. godine. Sp: Novi Sad, 1998, anesteziologija sa reanimacijom. Radi u Službi za anesteziju i reanimaciju od 1. X 1994. godine.

231. Ing. Laura Balint - R: Senta, 20. XII 1964. godine. Radila u Službi za laboratorijsku dijagnostiku u okviru staža od 18. VII do 14. VIII 1994. godine.

232. Dr Svetlana Jovović - R: Senta, 15. X 1963. godine. D: Novi Sad, 1994. godine, Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. XII 1994-31. XI 1995. godine.

233. Dr Ljilja Opančar - R: Osijek, 11. XI 1962. godine. D: Zagreb, 1988. godine. Lekar na specijalizaciji oz oftalmologije od 24. IV 1995. godine u Oftalmološkoj službi.

234. Dr Atila Klimo - R: Bečej, 5. VII 1961. godine. D: Novi Sad, 1989. godine. Sp: Novi Sad, 1996, fizikalna medicina i rehabilitacija. Radi u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju od 5. IV 1995. godine.

235. Dr Roža Feher - R: Mol, 13. V 1951. godine. D: Pečuj, 1976. godine. Sp: Novi Sad, 1986, pedijatrija. Ss: Beograd, 1999, dečija kardiologija. Radi u Službi za zdravstvenu zaštitu dece od 1. IX 1995. godine.

236. Dr Milana Kanazirov Kragujević - R: Senta, 16. XII 1969. godine. D: Novi Sad, 1994. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 20. I 1995-19. I 1996. godine.

237. Dr Amra Šurjan - R: Sarajevo, 1. V 1961. godine. D: Tuzla, 1990. godine. Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije u Službi zdravstvenu zaštitu dece od 1. IV 1996. godine.

238. Dr Milan Bajić - R: Drvar, 1. IX 1956. godine. D: Beograd, 1982. godine. Sp: Beograd, 1991, pneumoftiziologija. Radio u Službi za pneumoftiziologiju od 10. VI 1996 do 13. IV 1997. godine.

239. Dr Slavojka Đukić - R: Kanjiža, 20. X 1962. godine. D: Novi Sad, 1995. godine. Lekar na specijalizaciji iz neurologije u Službi za neuropsihijatriju od 4. IV 1997. godine.

240. Mr. sc. med. dr Eržebet Sabo - R: Novi Sad, 24, III 1959. godine. D: Novi Sad, 1983. godine. Sp: Novi Sad, 1997. godine, interna medicina. Mr: Novi Sad, 1992. godine. Radi u Službi za interne bolesti od 16. VI 1997. godine.

241. Dr Slobodan Živković - R: Senta, 29. XI 1964. godine. D: Beograd: 1992. godine. Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva u Službi za zdravstvenu zaštitu žena od 1. X 1997. godine.

242. Dr Endre Nađabonji - R: Senta, 23. VIII 1969. godine. D: Novi Sad, 1995. godine. Lekar na specijalizaciji u Službi za anesteziju i reanimaciju od 6. X 1997. godine.

243. Dr Miloš Roksandić - R: Šam. Brđani. 6. IX 1947. godine. D: Beograd, 1980. godine. SP: Novi Sad, 1987, pneumoftiziologija. Radi u Pneumoftiziološkoj službi od 1. XII 1997. godine. Načelnik Službe od 1. II 1998. godine.

244. Dr Silvija Dragić Tolmači - R: Senta, 5. II 1971. godine. D: Novi Sad, 1997. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. VI 1997-31. V 1998. godine.

245. Dr Gordana Milićević - R: Senta, 31. XII 1968 godine. D: Novi Sad, 1997. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. I do 31. XII 1997. godine.

246. Dr Josip Dadasović - R: Osijek, 17. III 1967. godine. D: Novi Sad, 1996. godine. Lekar na specijalizaciji iz psihijatrije u Službi za neuropsihijatriju od 6. IV 1998. godine.

247. Dr Raza Jančić - R: Despotovo, 17. VII 1962. godine. D: Novi Sad, 1989. godine. Lekar na specijalizaciji iz radiologije u Službi za rentgenološku dijagnostiku od 6. IV 1998. godine.

248. Dr Ivan Đeković - R: Novi Kneževac, 17. IV 1966. godine. D: Novi Sad, 1994. godine. Lekar na specijalizaciji iz otorinolaringologije u Službi za otorinolaringologiju od 6. IV 1998. godine.

249. Dr Želimir Popović - R: Kovačica, 7. XII 1959. godine. D: Novi Sad, 1988. godine. Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva u Službi za zdravstvenu zaštitu žena od 15. X 1998. godine.

250. Dr Violeta Rafai - R: Beograd, 4. XII 1970. godine. D: Novi Sad, 1997. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 15. IV 1998 do 15. IV 1999. godine.

251. Dr Kornelija Rihtarec - R: Subotica, 25. VII 1971. godine. D: Pečuj, 1996. godine. Lekar na specijalizaciji iz anestezije i reanimacije u Službi za anesteziju i reanimaciju od 1. X 1998. godine.

* * *

Osim, prethodno, navedenih lekara, u Bolnici su boravili na raznim odeljenjima i službama i mnogi drugi lekari u okviru obaveznog lekarskog staža kao i u okviru specijalizacija iz raznih grana medicine. Oni nisu bili u redovnom radnom odnosu u Bolnici, pa tokom godina, i nije vođena redovna evidencija o njima. Na osnovu podataka, koje su dala odeljenja, pokušano je da se navedu imena i podaci i o ovim lekarima. Obzirom na nedostatak podataka, uz njihova imena su navedeni oni podaci sa kojima smo raspolagali, kao i grane specijalizacije i zdravstvena ustanova za koju su obavljali lekarski staž ili specijalizaciju.

252. Dr Dušan Patrnogić - R: Skoplje, 23. X 1927. godine. D: Beograd, 1955. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od l. II do 31. VIII 1956. godine.

253. Dr Karolj Bata - R: Kanjiža, 28. VIII 1928. godine. D: Zagreb, 1956. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Kanjiža od 1. VIII-30. IX 1956. godine.

254. Dr Ilona Farkaš Varga - R: Moravica, 2. IX 1926. godine. D: Zagreb, 1957. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Ada od 15. IV 1957-15. IV 1958. godine.

255. Dr Branko Perić - R: Subotica, 3. I 1923. godine. D: Beograd, 1957. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. VIII 1957-1. VIII 1958. godine.

256. Dr Tibor Brašnjo - R: Srbobran, 27. XI 1931. godine. D: Sarajevo, 1962. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 15. VI 1962-16. I 1963. godine.

257. Dr Imre Šik - R: Novi Sad, 6. VI 1936. godine. D: Beograd, 1962. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. VII-1. X 1962. godine.

258. Dr Aleksandar Danilović - R:Čoka, 5. II 1929. godine. D: Beograd, 1962. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Čoka od 1. VII 1962 do 15. IV 1963. godine.

259. Dr Miladin Svirčević - R: Bačko Petrovo Selo, 1933. godine. D: Beograd, 1961. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. X-1. XI 1962. godine.

260. Dr Slavna Borbovac - R: Krstur, 25. IX 1935. godine. D: Beograd, 1962. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu na Infektivnom odeljenju od 4. VI-18. VI 1963. godine.

261. Dr Janoš Tot - R: Toba (Banat), 1. III 1934. godine. D: Beograd, 1961. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Kanjiža od 15. IX-31. X 1963. godine.

262. Dr Vojislav Miletić - R: Banja Luka, 22. III 1927. godine. D: Beograd, 1961. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 15. VIII-31. X 1963. godine.

263. Dr Miroslav Gazikalović - R: Beograd, 1. VII 1936. godine. D: Skoplje, 1962. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 20. XI 1963-18. II 1964. godine.

264. Dr Jovan Josifović - R: Ohrid, 4. IX 1932. godine. D: Beograd, 1964. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. X 1964-21. I 1965. godine.

265. Dr Vojislav Fehirov - R: Bečej, 30. VII 1927. godine. D: Beograd, 1964. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Bečej od 22. VII 1964-31. III 1965. godine.

266. Dr Karpa Svirčev - R: Novi Kneževac, 1938. godine. D: Beograd, 1964. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Novi Kneževac od l. VIII-3. X 1964. godine.

267. Dr Svetozar Čupić - R: Zadar, 25. XI 1933. godine. D: Beograd, 1962. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 10. X 1964-10. IX 1965. godine.

268. Dr Veselin Zarić Lični podaci nedostaju. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. XII 1964-1. XI 1965. godine.

269. Dr Rozalija Čehak - R: Čoka, 9. III 1938 godine. D: Beograd, 1964. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Čoka od 1. X 1964. godine.

270. Dr Jene Gubaš - R: Novi Kneževac, 1937. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1.-31. I 1965. godine.

271. Dr Božana Paunović - R: Beograd, 19. VIII 1939. godine. D: Beograd, 1964. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu na Internom odeljenju od 15. II-31. III 1965. godine.

272. Dr Dušan Babović - R: Berane, 18. I 1939. godine. D: Beograd, 1965. godine. Sp: Novi Sad, 1972, neuropsihijatrija. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 15. VI 1965-15. III 1966. godine.

273. Dr Imre Biro - R: Bačka Topola, 9. VIII 1939. godine. D: Zagreb, 1965. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 15. X 1965. godine.

274. Dr Milan Ilić - R: Beograd, 14. X 1936. godine. D: Zagreb, 1965. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. VIII 1965. godine.

275. Dr Šandor Sabo - R: Ada, 9. II 1944. godine. D: 1969. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. IV 1969-1. I 1970. godine

276. Dr Nandor Nađpal - R: Segedin, 14. VII 1943. godine. D: Novi Sad, 1970. godine. Sp: Novi Sad, 1986, opšta medicina. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Ada od 1. VIII-28. IX 1970. godine i od 1. IX 1971-8. VI 1972. godine.

277. Dr Radoslav Kržić - Lekar na obaveznom lekarskom stažu u Bolnici od 20. IV 1971-5. VII 1971. godine.

278. Dr Marina Kapor - Lekar na obaveznom lekarskom stažu u Bolnici od 21. XI 1973-21. X 1974. godine.

279. Dr Iboljka Feldešdi - R: Skorenovac, 8. III 1949. godine. D: Novi Sad, 1975. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. IV-13. XII 1975. godine.

280. Dr Darinka Čonić - R: Crna Bara, 25. II 1949. godine. D: Novi Sad, 1976. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Čoka od 1976-1977. godine.

281. Dr Ferenc Salma Bakši - R: Subotica, 13. VIII 1951. godine. D: Novi Sad, 1976. godine. Sp: Novi Sad, 1987, interna medicina. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Kanjiža od 4. I-13 VIII 1977. godine.

282. Dr Ferenc Varga - R: Zemun, 4. III 1952. godine. Ostali podaci nedostaju. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 1. IX 1978-12. IX 1979. godine.

283. Dr Ibolja Levai Seneš - R: Jazovo, 9. V 1954. D: Novi Sad, 1979. godine. Sp: Novi Sad, 1989, medicina rada. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Čoka od 1979-1980. godine

284. Dr Ilona Lanji - R: Kikinda, 4. VIII 1953 godine. D: Novi Sad, 1980. godine. Sp: Novi Sad, opšta medicina. Lekar na obaveznom lekarskom stažu, za Dom zdravlja Čoka od 1980-1981. godine

285. Dr Atila Barši - Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja u Senti od 6. III 1986-5. V 1986 godine.

286. Dr Đurđinka Drča - Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Senta od 1. IX-30. X 1986. godine.

287. Dr Magdolna Gere - R: Senta, 4. XI 1959. godine. D: Beograd, 1986. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Senta od 1. VI 1986-31. V 1987. godine,

288. Dr Angela Olah - R: Bačka Topola, 27. I 1965. godine. D: Novi Sad, 1988. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Senta od 1. VII 1988-30. VI 1989. godine.

289. Dr Ištvan Odri - R: Čoka, 11. VI 1961. godine. D: Novi Sad, 1989. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Senta. od 17. VII 1989-18. II 1990. godine.

290. Dr Gordana Ostojić - R: Ostojićevo, 28. IX 1962. godine. D: Novi Sad, 1991. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu tokom 1991. godine.

291. Dr Eva Harča Nađ - R: Novi Kneževac, 10. XII 1967. godine. D: Pečuj, 1993. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Čoka od 10. II 1993-16. II 1994. godine.

292. Dr Čila Mesaroš Hancko - R: Bačka Topola, 19. I 1970. godine. D: Novi Sad, 1994. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Ada od 23. V 1994-22. V 1995. godine.

293. Dr Vidosava Krajnović - R: Ostojićevo, 29. X 1962. godine. D: Novi Sad, 1994. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Čoka od 4. XII 1994-10. VI 1995. godine.

294. Dr Agneš Girizd - Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja u Adi tokom 1996. godine.

295. Dr Aniko Sabo - R: Senta, 22. VII 1973. godine. D: Novi Sad, 1998. godine. Lekar na obaveznom lekarskom stažu za Dom zdravlja Ada od 15. IV-25. XII 1998. godine.

296. Dr Veselko Šećerov - R: Krstur, 25. VI 1932. godine. D: Beograd, 1960. godine. Lekar na specijalizaciji iz interne medicine od 1. X 1964. godine.

297. Dr Pal Čehpal - R: Ada, 4. I 1934. godine. D: Beograd, 1963. godine. Sp: Beograd,1973, pedijatrija. Bio na obaveznom lekarskom stažu od 1. X 1963-1 X 1964. godine. Radio u Službi za zdravstvenu zaštitu dece u okviru specijalističkog staža iz pedijatrije za Dom zdravlja Ada od 1969-1971. godine.

298. Dr Danica Josić - Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije u Službi za zdravstvenu zaštitu dece za odeljenje u Novom Kneževcu tokom 1969. i 1970. godine.

299. Dr Đorđe Cvejić - Lekar na specijalizaciji iz pneumoftiziologije za Dom zdravlja u Čoki.

300. Dr Slobodan Milijaš - R: Beograd, 21. VI 1943. godine. Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva za Dom zdravlja u Čoki.

301. Dr Cveta Gerić - Lekar na specijalizaciji iz interne medicine u Službi za interne bolesti za Novi Kneževac.

302. Dr Ivan Šećerov - Lekar na specijalizaciji iz interne medicine u Službi za interne bolesti za Novi Kneževac.

303. Dr Ištvan Ujhazi - R: Kanjiža, 28. VII 1939. godine. D: Zagreb, 1965. godine. Sp: Novi Sad, 1973, interna medicina. Ss: Zagreb, 1980, kardiologija. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 15. IX 1966-2. VI 1967. godine. Radio na Internom odeljenju, kao lekar na specijalizaciji, za Dom zdravlja Kanjiža od 1. VI 1970 do 1. VI 1973. godine.

304. Dr Svetozar Malbaški - Radio u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, kao lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, za Novi Kneževac tokom 1971. i 1972. godine.

305. Dr Jovan Redžek - R: Zrenjanin, 17. II 1944. godine. Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije za Dom zdravlja u Čoki od 1972 do 1974. godine.

306. Dr Đula Hajdu - R: Novi Sad, 15. XI 1941. godine. D: Novi Sad, 1967. godine. Sp: Novi Sad, 1975, neuropsihijatrija. Radio u Službi za neuropsihijatriju kao lekar na specijalizaciji za Dom zdravlja u Kanjiži od 1972 do 1974. godine.

307. Prof. dr sc. med. Jelena Mihaljev - Radila u Službi za neuropsihijatriju, kao lekar na specijalizaciji iz neuropsihijatrije, za Novi Kneževac od 1972-1974. godine.

308. Dr Sonja Orozović - Radila u Službi za neuropsihijatriju, kao lekar na specijalizaciji iz neuropsihijatrije, za Novi Kneževac od 1972-1974. godine.

309. Prof. dr sc. med. Ilona Lukač - Radila u Službi za rentgenološku dijagnostiku za Jajce, kao lekar na specijalizaciji iz radiologije.

310. Dr Božena Siđi Hrčan - Radila u Službi za zdravstvenu zaštitu dece za Novi Kneževac, kao lekar na specijalizaciji iz pedijatrije tokom 1973. i 1974. godine.

311. Dr Nikola Rudić - Radio u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, za Dom zdravlja Kanjiža, kao lekar na specijalizaciji iz pedijatrije tokom 1975. godine.

312. Dr Eržebet Šagi - R: Mol, 6. VI 1941. godine. D: Beograd, 1970. godine. Sp: Novi Sad, 1981, pedijatrija. Radila u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, za Dom zdravlja Ada, kao lekar na specijalizaciji iz pedijatrije od XI 1977-XI 1979. godine.

313. Dr Stevan Vrbaški - Radio na odeljenjima Bolnice u okviru specijalizacije iz dermatovenerologije u Senti od 1. VII 1978-31. V 1979. godine.

314. Dr Olga Supić - R: Silbaš, 20. III 1953. godine. D: Novi Sad, 1978. godine. Radila u Službi za rentgenološku dijagnostiku, za Dom zdravlja Ada, kao lekar na specijalizaciji iz radiologije od 1. VII 1978-30. VI 1979. godine.

315. Dr Desan Vukosavljević - Radio u službi za neuropsihijatriju, za Dom zdravlja Čoka, kao lekar na specijalizaciji iz neuropsihijatrije.

316. Dr Radomir Marić - Radio u Službi za zdravstvenu zaštitu žena, za Dom zdravlja u Adi, kao lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva.

317. Dr Ildiko Poth - Radila u Službi za zdravstvenu zaštitu žena, za Dom zdravlja Kanjiža, kao lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva.

318. Dr Ferenc Čanji - R: Ada, 2. I 1951. godine. D: Novi Sad, 1976. godine. Sp: Novi Sad, 1985, interna medicina. Ss: kardiologija. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 17. III 1976-17. I 1977. godine i lekar na specijalizaciji iz interne medicine za Dom zdravlja Ada od 1981-1984. godine.

319. Dr Slobodan Parezanović - Radio u Službi za zdravstvenu zaštitu žena, za Medicinski centar u Kikindi, kao lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva.

320. Dr Slobodan Tokin - Radio u Službi za zdravstvenu zaštitu žena, za Novi Kneževac, kao lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva.

321. Dr Šandor Pinter - Radio u Službi za zdravstvenu zaštitu žena, za Dom zdravlja Ada, kao lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva.

322. Dr Endre Bor - R: Bačko Petrovo Selo, 31. V 1959. godine. D: Beograd, 1984. godine. Sp: Novi Sad, 1992, neuropsihijatrija. Radio u Službi za neuropsihijatriju, za Dom zdravlja Ada, kao lekar na specijalizaciji od IX 1989 do IX 1991. godine.

323. Dr Ilona Đeri - Radila u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, za Dom zdravlja Kanjiža, kao lekar na specijalizaciji iz pedijatrije tokom 1993. i 1994. godine.

324. Dr Dragan Mendebaba - Radio u Službi za zdravstvenu zaštitu žena, za Novi Kneževac, kao lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva.

325. Dr Edit Horvat - R: Mađarska, 11. X 1950. godine. D: Segedin, 1975. godine. Sp: Novi Sad, 1993, ginekologija i akušerstvo. Lekar na obaveznom lekarskom stažu od 14. I- l. XII 1977. godine. Obavila deo specijalizantskog staža iz ginekologije i akušerstva u Službi za zdravstvenu zaštitu žena od 1989-1991. godine.

326. Dr Kovač Katalin - Radila u Službi za zdravstvenu zaštitu žena, za Dom zdravlja Bečej, kao lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva.

327. Dr Andraš Balog - Radio u Službi za zdravstvenu zaštitu žena, za Dom zdravlja Ada, kao lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva.

328. Dr Marija Vučković - R: Crna Bara, 4. XI 1961. godine. D: Novi Sad, 1986. godine. Radila u Bolnici, kao lekar na specijalizaciji iz pedijatrije od 1. XII 1994 do 20. IV 1996. godine.

329. Dr Margareta Ivanović - Radila u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, za Dom zdravlja Ada, kao lekar na specijalizaciji iz pedijatrije od 1996-V 1998. godine.

330. Dr Osvit Čpajaković - R: Subotica, 23. IX 1961. godine. D: Novi Sad, 1990. godine. Radio u Bolnici, za Dom zdravlja Čoka, kao lekar na specijalizaciji iz pneumoftiziologije od 10. IV 1996 do 30. X 1998. godine.

331. Dr Željka Grubešić - R: Osijek, 11. XI 1962. godine. D: Zagreb, 1988. godine. Radila u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, za Dom zdravlja Ada, kao lekar na specijalizaciji iz pedijatrije od 1997-X 1998. godine.

332. Dr Ildiko Vereš Sekula - Radi u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, za Dom zdravlja Kanjiža, kao lekar na specijalizaciji iz pedijatrije od IV 1998. godine.

333. Dr Radinka Ivošević - R: Sarajevo, 11. XI 1956. godine. D: Novi Sad, 1981. godine. Lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije za Centar za rehabilitaciju i rekreaciju "Kanjiža" iz Kanjiže od 6. XI 1998. godine.

334. Dr Vilmoš Mihok - R: Vrbica, 18. V 1960. godine. D: Novi Sad, 1985. godine. Lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije za Centar za rehabilitaciju i rekreaciju "Kanjiža" iz Kanjiže od 6. XI 1998. godine.

335. Dr Agata Dobrić - R: Senta, 1. II 1969. godine. D: Novi Sad, 1993. godine. Lekar na volonterskoj specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije na odeljenjima Bolnice od 7. X 1998. godine.