Koncz István: Összegyűjtött versek
 
Eltűnt idő
 
1.
A balkon margarétákkal és a gyorsan
kifúló nyári zápor illatával volt teli,
a távolban süppedő mezők felől,
mint fáradt partizán, úgy lopakodott
a füstös város körül az este;
könyvemben portyázó szellő lapozott
s barátnőm haját kócolta félszegen,
amint az pőrén a korláton - s szinte
az egész lüktető-nyüzsgő városon - áthajolt.
Minden olyan távoli s egyszerre
megfogható is volt, előttünk a jövő,
csakúgy, mint a múlt: a nagy
alkalom kínálta kiinni serlegét
egy végső diadalnak, amíg mámorát
álmodva múlatta a süvölvény
új világ, s nem sejtettük, hogy
ami oly közel volt már, tovatűnt,
mint sellő vagy délibáb:
himnuszos álmunk, a szabadság.
 
2.
Ó, a folyam - dajkáló anyakéz, zord
határ, hömpölygő hullámtemető;
arccal a mély felé, bukva úsztak
a holtak, s ott is, ahol az elhagyott
meder a nyirkos talajt mint
szigetet karolja át, hallgató
csontok felett, annyi év után
sunyítva fél ma is emlék és hallgatás.
Itt láttam először halottat, a gyász
tömjénes álarca nélkül,
üveges szemmel, úgy, ahogy a gyáva erőszakra
még rámeredt, tetemrehívón
a gyilkos világra visszanézni, s a makacsul
tenyésző füzek közt, pázsitos őznyomáson
asszonyt, mezítelen, az erőnek
vagy vágynak - ki tudja már -
engedve elalélni, s itt féltem
először attól, hogy ha meghalok,
nem fogja senki észrevenni.
Ó, a folyam, vicsorító partok közt
béke s magány, mint eltűnt idő,
én lennék az, vagy csak hasonlít reám?
 
3.
Itt, akkor még Domanović, Nušić
szelleme visszajárt - apró ivók
félhomálya, hagymaszag, gőzölgő babgulyás
s az olcsó pálinka kiáradó illatfelhője mögött
a meredek zegzugok kopott kövein,
velük az örök lázadás kaptatott
nagy, izgató kalandok felé, a
magasba fel, vagy mélybe le
elhagyni érte az úgyis elhagyott hazát,
akár a terhes jussot, a nagy Pannon parlagot;
ó, nekem akkor Párisom, Rómám
volt ez a szellemjárta város,
szárny s a szárnyaszegett Ikarosz ódája,
és zengett a megtalált vers,
a dusanováci rapszodosz gitárja...
Dúljon hát fagyos kosava dőlt
házak, emlékek s a zizegő papír
felett, engem ott talál, mint aki
vár, egyre vár a beígért csodára.
 
4.
A költő halálhíre most újra régi
nyarak apokrif képeit idézi egy
mutáló város hősi - vagy inkább titáni -
korából, ahol ő olyan meghitten
beszélgetett a Dunával, s hallgatta
sírni az ébredező hajnali szelet a Telepen;
másként és másért volt egyedül ő
s magányos én, a Bábelét akkor
már vadul építő új világban.
Ó, az a magány s azok a sivár hónapos
szobák, bennük tüntető szegénység,
mint sárguló obsit vagy kopott ikon, -
vakmerő kaland volt talán a
vers, remény és forradalom.
Álmok és asszonyok jöttek el
olykor értünk mámoros hajnalok
szürke kárpitja mögül,
s féltünk, hogy elveszik, ami volt,
hogy lehull mint haladó virág, -
ami még őrizheti vágyunk,
kiég bennünk az éltető szomorúság.
 
5.
A vadgesztenye már elhullatta barna
gyümölcsét, az őszi verőfény mint
óriás zuhatag, csillámlón zúdult,
s a parti sétány ünneplőn pózoló
fái közt sok eljövendő őszre koccintott
pohárt; mákonya, akár a halálos méreg
íze régen, a veronai kamasz csókját,
sorsomat s lelkem úgy járta át.
Csak gyermek, őrült kalandor
indul így útra, vágya törékeny sajka,
büszke árbocát feszülő vitorlák helyett
viharvert sirály üli csak...
Felismerem ezt a csillámló verőfényt,
amely most az elherdált évek mögül
mint máglya világít át, s a parti gesztenyefasor is
még ünneplőn pózol, - pompázó tűnt idő,
tündöklő háttér, - egy végtelen utca
alvajárón rója ma is, mint akkor, a pályát;
közben, elébb a neve, - "Bolyai Farkas" volt, célzás és példa -
aztán az alma mater is eltűnik, mint a
csillámló verőfény egy volt otthon dzsungelében,
a múltba.
 
6.
Elment a Parisienne is, -
a rivalda régi, forró éjszakák
izzását most nagy, fehér
háttérré rendezi át, benne
ifjak és lányok körtánca hömpölygőn
árad, mint patak, amely
csillámló kövek közt muzsikálva
mulattatja a magányos Pánt.
Azok a régi, forró éjszakák
skarlátláza engem is hevített,
ízleltem a bájoló nektárt,
mámora szép volt, s mint
a hajnali csillag, virrasztó valóság;
álmait híven őrzi az idő s a kép,
s aki mint tündéri hattyú
jött közénk, Parnassz követét.
Eszme s eszmény végül is csupán
egy nagy vízió lesz, tűnt idő, -
egy darabka sosem élt jövő s egy darabka
sosem élt emlék.
 
7.
A tanyák helyén már bitorló szél söpör,
dús eperfák hűvöse nem hívogat,
és nem bújtat el az őszülő gabona
végében a sűrű kenderrengeteg
sem, hogy titokban kisírhassam
magam, amikor bántanak, -
azóta sem kímél ugyan a fátum,
vagy az, ki sorsnak lenni eléggé
ordas, de a gyermek sebei még ma is sajganak.
Nyaranta, amikor este
a távolba hanyatló Nap rőt
csóváival lángba borította a láthatárt,
Démétér jött el, s mi a virágos
tornácon bűvölten ámultuk,
mint egy rejtélyes szertartást,
s ő megáldotta a gabonát;
egyszer egy különös lány is jött vele, -
Erató csókja hozta hírül így,
hogy valaki mégis megleste a gyermek sírását...
Az emlékezet ma csapongva
pásztázza az időt, akár a végtelent,
otthon édesanyám hajol fölém
mosolygón, fiatalon, és én
a meséjét hallgatom, tűnt idők csodáiról.
 
8.
Álmomban éjjelente már fehéren
csillogtak a háztetők, s állt a
ródlipálya is a befagyott Kőrös
lankás hajlatában:
apám esténként régi nagy telekről
mesélt, farkasok jöttek át a folyón
üvöltve a fagytól szikrázó éjszakában...
Aztán sokáig nem álmodtam,
mintha meghaltam volna
minden éjszaka... apám
csendesen öltözött, álmomat
óvta volna, - a szűz hóval belepett
szendergő tájat, egy szép holnap hitét -
s akkor rárivallt a puskás katona,
a síri lámpafényben egyszerre villant
hangja és sapkája csillaga.
Karácsonyra az első hóval együtt
aztán hazaengedték apámat, s ő a friss
hóban úgy játszott velem, mint
ahogyan finom, fehér porát hinti
néma tanúi szemébe a cinkos történelem.
Most egy emberöltő távolából vall
az a megszakított álom, angyali torzó,
s vele a félelmetes élmény, harsány
felszabadulás, véres represszió.
 
9.
Félálomban, éji órán, vagy
behunyt szemmel, amikor
két tétova mozdulat közt
egy percre tűnődni vagy ocsúdni
megáll a lélek és képzelet;
mezők szélárnyék óvta rejtekén
vagy a kedves városok peremén,
ahol dolgaim közben makacsul
vártam, hogy néven szólítson
cselekedni minden új nap, ahogy
az rendeltetett, úgy lestem én
a nagy, fekete vándort, az örökkön
bolygó vonatot, ahogyan zakatolt
zihálva, jajongva, lehét és
szikráit szórva szerteszét,
s nem értettem, hogy a valóság
csupán csak röpke jelenlét, és
az idő csak az utat, a pályát nem
őrzi meg. Szerettem s féltem
hallani a csattogó kerekek
dübörgő tamtamját, s amint elnyeli
a messzi távol az utolsó ütemet is,
a gőzsíp sikongó jaját;
szerettem s féltem élni is, azt hiszem,
önnön törvényem volt a mércém,
s nem érdekelt a jelenlét, a valóság...
Ó, a ziháló vonatok elhaló jaja
most emlékeimben újra felsivít,
mint az eltévedt utas hívó kiáltása.
 
10.
Az eltűnt idő s a mű,
mint megtörhetetlen büszke sánc, -
lázadó eszmélet, vagy eszmélő lázadás, -
menti a verset, s ami még menthető,
szó és táj őrizőn követ, s nyomán
mind, ami fájt s éltetett, rímelve összecseng;
végül is nem az ideálok, hanem a fantomok
halhatatlanok, s a világ nem élheti túl
a maga emelte panteont, amely
mint szorongó lelkiismeret,
úgy ad vissza mindent az időnek;
illúziót vagy hitet, tetten ért poézist
s a banális életet; csak ez maradt,
ami volt, a virrasztó alkalom, -
nem zsoldosok ügye a forradalom,
s a bágyadt nyárvégi alkonyat
fátyolán csorogva szüremlik át
az eretnek dac, rebellis abszurdum.
Az égen hunyorgón csillagok cikáznak felettünk,
álom és valóság hangtalan hull velük,
s a kiégett vidék lassan, észrevétlenül,
mint emlék a képzelet peremén, az időben,
éjben elmerül.
 
Híd, 1989/11.