Bevezető

Másirányú levéltári kutatások alkalmával kerültek elő azok a dokumentumok, melyek adalékul szolgálnak dr. Vígh Ágoston kiváló munkájához, A zentai kórház története c., 1966-ban megjelent monográfiához.

E dokumentumok a kórház l833. évi megalapításától az 1872. évi (első) átköltözéséig tartó időszak eddig ismeretlen kórháztörténeti adatait és gyógyászati eljárásait közlik, melyek egyike-másika tudománytörténeti értékkel bír. Közülük igyekeztem minél többet eredeti alakjában közölni, minthogy korhűségre és a korabeli szóhasználat megjelenítésére is törekedtem. Ez az eljárás remélhetően tükrözni fogja a múlt századi egészségügy általános helyzetét és orvoslási módszereit.

E dokumentumokhoz sorolhatók még azok a megyei, kerületi leiratok, illetve helyi adó- és törvénykezési könyvek, melyek a XVIII. század utolsó és a XIX. század első évtizedeinek igen értékes egészségügyi vonatkozású feljegyzéseit tartalmazzák.

A kórház első három évtizedéből viszonylag kevés levéltári anyag maradt fenn, sőt még azok sem kerültek eddig közzétételre. Ez az időszak a kórház történetében fehér foltnak számított, de feltárásával nagy előrelépés történt az eddig ismeretlen és részben feltevésekre alapult történet pontosítására és kiegészítésére.

Remélem, hogy ez a rövid adalék teljesebbé teszi a zentai kórház első négy évtizedének krónikáját, s ritkaságszámba menő dokumentumaival méltán öregbíti a medicina hírnevét nemcsak Zentán, hanem szűkebb régiónkban is.