Magyarkanizsa és a szabadságharc

 

Az ókanizsai elöljáróságnak - Szabadka város elnökétől

Hazánk szent ügyéért lángoló kebellel müködö honvéd polgártársaink részéről legközelebb mult hetekben különnemü ruháknak (mundour) Becskerekre szállitása városunkon keresztül történvén, hazafiui kötelességünknek tartottuk ugyan ezen ruhanemüek szállitásakori biztositásra Török-Kanizsáig kebelünkből 4 nemzetőrt kirendelni, kik is oda érkezvén, dolgaik végeztéveli visszatértükhöz az ó kanizsi révnél szerencsétlenül a kocsijuknak a dereglyéböl történt kifordulásukkor három darab közönséges lövész fegyverük a Tiszába esett - melyeknek netalán a révészek által történendő kihuzásukért borravalót igértek. - Mint tudomásra van, ugyanazon három darab fegyver kanizsai halászok által kihuzatott hanem visszaadás esetére 20 frtot követelnek, mely felcsigázott követelési ár, majdnem a fegyverek árát meghaladja. A fegyverek hollétéről, s kik által történt kihúzásáról biztos tudomást ad Zozuk Tivadar (Toso) kereskedő, s Kérges nevü magyar-kanizsai lakos. Ezek kapcsában a tisztelt elöljáróságot hivatalos bizalommal felkérem, hogy hazafiui buzgalommal eljárni nemzetőreink fegyvereit nékem mielőbb megküldeni sziveskedjék, annál is inkább, mert a tisztelt elöljáróság tudni fogja jelen vészes körülményekben a fegyver becsét s szükségét, ki is a fáradozó halászok illő jutalmaztatásáról gondoskodni fogok.

Kelt 1848. nov. 20. körül.

(Szabadka és vidéke 1848/49-ben. Szabadka, 1998. 121-122. p.)

 

A tábori bizottmánytól

Szabadka sz. kir. városa polgármesterének

A Kanizsán és Zentán találtató tábori élelmi készletek a fenforgó vészteljes körülményeknél fogva szab. kir. Szabadka városába levő megyei raktárba legcélirányosabbnak találtatván - át hordatni - önt ezennel hivatalosan megkeresem, miszerint a kérdéses készletnek áthordásához Szabadka városa részéről egy részben kiszolgálandó kocsikkal hozzá járulni, minden esetre pedig a célnak legsikeresebb elérése tekintetéből e főben alszolgabiró Sárcsay Ambrus urral kölcsönös értekezésbe bocsátkozni ne terheltessék.

Kelt 1849-ik évi január 29én Zomborban tartott táborbizottmány üléséből. A tábori bizottmány elnöke Knézy Antal alispán. - Érkezett január 31. délelőtt 9 órakor.

(Szabadka és vidéke 1848/49-ben. Szabadka, 1998. 149-150. p.)

 

 

Szárich Mór levele testvérének, Idának

[Részlet]

.Zentán február 1ső napján - szégyen gyalázat - a' magyarok Demtsa nevű nemzetőrök őrnagyát meggyilkolták, mivel vadrácz volt - ámbár a' leg lelkessebb magyar. Február 2kán Kanyizsán Tar nevű nemzetőrségi őrnagyot ismét a' magyarok maguk meg gyilkolták, mivel a' felbőszült népnek, kik minden kaputos embert kiirtani akartak - nem akart puskaport kiszolgáltatni. Szabadka körül következő helységek lettek áldozatja a' vadak dühének: Ó Becse, Petrovoszello, Mohol, Ada, Zenta, Kanizsa, Verbász, Ó Kér, Kiskér, Feketehegy, Szeghegy, Hegyes, Kula, Topolya, Cservenka, Bajsa, Omoravicza, Pacsér, Sivacz, Veprovátz, Petrovátz, Pivnicza, Bács, Kiszáts. Zombor talán mentve lesz, mert 4 ezer számu katonaság 10 ágyuval jött védelmére Eszékrül és Baranyábul. Mi is kértünk Szegedrül katonai erőt, de ott is csak kevés vagyon, így tehát nem számíthatunk biztossan. A' szabadság és egyenlőség reánk nézve roszul ütött ki.

(MOL, H 2, 1849: 1885)

 

 

Haynau Maidich őrnagynak, Félegyháza, 1849. július 31.

[Másolat]

Major Maidich des Pionierkorps

Hier.

Félegyháza, am 31. Juli 1849.

EH. werden hiemit beauftragt denselben Weg wie die Division Bechtold über Maisa nach Horgos zu nehmen, wo Sie übermorgen den 2. August nach entsprechender Vertheilung der Kavallerie Division Bechtold zugewiesenen 4, so wie jener 2 Brückenequipagen des 3. Armeekorps 2 Brücken bei Martonyos und Kanizsa über die Theiss schlagen lassen werden.

In der Nebenanlage erhalten EH. eine Abschrift der heute erlassenen Disposition zum weiteren Fortgang der Operationen woraus Sie die näheren Details, nachdenen Sie vorzugehen haben werden entnehmen wollen.

Haynau s. k. FZM.

 

Haynau elrendeli a Maidich őrnagy vezette utászalakulatnak, hogy Bechtold hadosztályának útvonalát követve annak hídfelállító csapataival egyetemben augusztus 2-án hidat állítsanak a Tiszán Martonosnál és Kanizsánál.

(Hadtörténeti Intézet levéltára, iratsz. 41/89.)

 

 

Ramberg a főparancsnokságnak Szegedre

Magyarkanizsa, 1849. augusztus 3.

[Másolat]

An das hohe kaiserl. königl. Armee Ober Kommando

zu Szegedin.

Magyar Kanizsa, am 3. August 1849 um 6 Uhr Abends.

Indem einem Hohen Armee Ober Kommando der Empfang des kürzliche erhaltenen Erlasses Nr. 3391/Op. von heute gehorsamst bestättiget wird, berichtet man zugleich, dass für den heute Nacht zu bewirkenden Brückenschlag ein Punkt am eingehenden Buge der Theiss zwischen hier und Martonos ausgemittelt wurde.

Der Feind hat bis jetzt das jenseitige Ufer von hier sowohl als auch gegen Martonos soviel bis jetzt sichtbar war, ziemlich stark und ungefähr mit 18 Geschützen mehreren Infanterie Bataillons und auch Kavallerie besetzt.

Gegen 11 Uhr entspann sich ein Artilleriegefecht, welches gegen 2 Stunden dauerte, und zwischen 4 Geschützen unserer Seite, welche amöstlichen Ende des Ortes gegen die Theiss placiert waren und 6 Geschützen des Feindes vom jenseitigen Ufer her Statt hatte.

Wir verloren 3 Verwundete, worunter ein Artillerie Korporal tödtlich von einer Kanonenkugel durch die Brust.

Der Feind hatte gleichfalls mehrere Verwundete, ein Pulverwagen flog ihm durch eine Granate in die Luft.

Mehrere Honvéds welche bei Martonos auf das diesseitige Ufer übersetzten, wurden gefangen.

In Martonos war nemlich heute während des ganzen Tages ein Detachement von einer Division Infanterie 1 Eskadron Kavallerie und 2 Geschützen.

Nunmehr aber in Folge hohen Auftrages wird das Detachement dortselbst aus 1 Bataillon, 1 Escadron und 2 Geschützen zusammengesetzt, dortselbst verweilen bis die Truppen des Corps Morgen früh nach Vollendung des wahrscheinlich forciert werden müssen Brückenschlages den Übergang beginnen.

Dem Detachements Commandanten in Martonos ertheilt man zugleich den Befehl besondere wichtige Vorfallenheiten von Martonos aus gleich auch direkte dem hohen Armee Ober Kommando nach Szegedin anzuzeigen.

Das Detachement des Herrn Oberst Graf Althann, bestehend aus dem 19. Jäger Bataillon, 3 Escadrons Wrbna Chevauxlegers und der halben Kavallerie Batterie Nr. 11, ist heute nach dem Abkochen nach Zenta marschiert.

Ramberg s. k. FML.

Ramberg jelentése a főparancsnokságnak Szegedre, amelyben kifejti, hogy az aznap éjjelre kijelölt hídverést a Tiszán Martonosnál végrehajtották. Az ellenség a túlsó parton viszonylag nagy erőkkel tartózkodik (18 ágyú, több gyalogos- és lovascsapat). 11 óra körül a két tábor tüzérségi harcba keveredett, amely mintegy két óra hosszat tartott, s osztrák oldalon három sebesült és egy halott esett, míg az ellenségnél több sebesült is volt, s egy lőporos kocsi a levegőbe repült. Több honvédet elfogtak. A hadtest csapatai másnap megkezdik az átkelést. Althann pedig már aznap Zentára vonul.

(Hadtörténeti Intézet levéltára, iratsz. 41/289a.)

 

Haynau a 3. hadtestnek Magyarkanizsára

Szeged, 1849. augusztus 4.

[Másolat]

3. Armee Corps

zu Kanisa

Szegedin, am 4. August 1849.

Nachdem die Nachrichten darin übereinstimmen, dass der Feind von der Theiss fast gänzlich abgezogen ist und daher Se. E. der Ban bei dem Uiberschreiten dieses Flusses auf keine besonderen Schwierigkeiten stossen wird; so hat es von der, dem 3. Armeekorps mit dem hierortigen Befehle Nr. 3383/Op. KisTelek am 2. August d. K. nach dem Uibergange bei Kanisa angewiesenen Marschrichtung über Mokrin, Kikinda u. s. w. nach Becskerek abzukommen.

Das Korps marschiert statt dessen morgen den 5. d. M. über Oroszlámos wo möglich bis nach O Besenyő und lässt in seiner rechten Flanke streifen.

Das Reservekorps geht morgen über Deszk nach Zombor die russische Division Panutine nach Porgány und Keresztur, die Division Bechtold nach Béba und Rabé.

Mit der russischen Division ist daher die Verbindung zu erhalten.

Die Weisungen über die weitere Vorrückung werden folgen.

Oberst Althahn setzt seinen Marsch unaufgehalten fort und erhält diesfalls direkt von hier die fernere Instrukzion, so wie er unter Einem von der veränderten Marschrichtung des 3. Korps in Kenntniss gesetzt wird.

Von Oroszlámos aus hat das 3, Armeekorps ein Streifkommando aus 1 Bataill, 3 Eskadrons und einer halben Cavallerie Battr. nach Mokrin zu entsenden und die Führung desselben einem fähigen Stabsoffizier anzuvertrauen. Dieses Streifkommando geht am 6. d. M. nach Beodra, am 7. nach Melencze, am 8. nach Nagy Becskerek wenn es nothwendig sein sollte, am 9. nach Perlaszváros; es erfüllt ganz jene Bestimmung, welche dem 3. Korps früher zugedacht war. Sobald das 3. Korps O Besenyő erreicht hat, lässt es die Brücke bei Kanisa wieder abbrechen, und zieht sie samt der dort zurückgelassenen Besatzung an sich.

Haynau s. k. FZM.

A hírek szerint az ellenség a Tiszától egészen eltávolodott, és a folyón minden további nélkül át lehet kelni. A korábbi rendelet helyett Haynau elrendeli, hogy a hadtest 5-én Oroszlámoson keresztül haladjon a jobb parton. Ugyanakkor a tartalékhadtest Deszken át Zomborba megy, az oroszok Porgányba és Keresztúrra, Bechtold pedig Óbéba és Rábé felé. A további előrehaladáshoz Haynau további utasításokat helyez kilátásba. Végül pedig, amint a 3. hadtest eléri Óbesenyőt, összeszereli a hidat Kanizsánál, és visszajön az otthagyott személyzettel együtt.

(Hadtörténeti Intézet levéltára, iratsz. 41/362.)

 

Ramberg a főparancsnokságnak Szegedre

Magyarkanizsa, 1849. augusztus 4.

 

[Másolat]

An das hohe k. k. Armee Ober Kommando

zu Szegedin.

Magyar Kanisa, am 4. August 1849 um 3 Uhr NMtg.

Der in der verflossenen Nacht mittelst 2 nach einander folgenden Kourieren mir zugekommenen Weisung zu Folge, mit dem ganzen Corps gegen Szegedin abzurücken und dem etwa übergegangenen Feinde in den Rücken zu fallen, wurde nebst allsogleicher Entsendung der Kavallerie Brigade mit 2 ˝ Batterien, als unerlässliche Massregel auch die Einstellung des bereit begonnenen Brückenschlages und Abführen des Materials angeordnet, was bis heute früh 5 ˝ Uhr bewerkstelliget war.

Eben waren auch die Infanterie Brigaden mit der Geschützreserve im Begriffe der Kavallerie Brigade, welche in zwischen schon bei Horgos eingetroffen war, nachzurücken, als mir der hohe Erlass von gestern Nr. 3399 Op. expediert um 10 ľ Uhr Nachts zukam, aus welchem hervorgeht, dass das hohe Armee Ober Commando den von dem 3. Corps auszuführenden Theissübergang als bereits bewerkstelligt annehmen zu können glaubt. Nachdem dieser hohe Erlass erst um 6 Uhr früh mir zukam, so war wie schon erwähnt, um diese Stunde das Materiale aus dem Wasser und vom Ufer wieder weggeschafft.

Obwohl Abfangs der Brückenschlag des starken Kleingewehrfeuers ungeachtet ziemlich rasch von Statten ging, so haben sich doch später solche Schwierigkeiten ergeben, dass der Brückenschlag und endlich der Uibergang selbst ohne unverhältnissmässig grossen Verlust wohl nicht ausgeführt werden kann. Das linke durchgehends mit Auen bedeckte eingedämmte Flussufer gewährt dem Feinde eine vollkommen gedeckte Aufstellung, während das diesseitige von Bäumen und jedem sonstigen Deckungsmittel entblösste Ufer für uns ein bedeutender Nachtheil ist, und unser Feuer besonders zur Nachtszeit fast wirkungslos macht. Diese für uns so ungünstige für den Feind aber so vortheilhafte Uferbeschaffenheit erstreckt sich zu Folge vorgenommener Rekognoszierung weit auf und abwärts des zum Brückenschlage bestimmten Punktes, bei dessen Wahl auch der jedenfalls zu berücksichtigende Umstand entscheiden musste, dass hier der Fluss im weiten Bereiche die geringste Breite besitzt, bei welcher mit 3 Brücken-Equipagen nach beiläufiger Beurtheilung noch ausgereicht werden kann.

Konzentriert der gedeckt stehende, vom diesseitigen Ufer zur Nachtszeit nicht wahrzunehmende Feind sein Feuer gegen den Punkt des Brückenschlages, wie es gestern Nachts der Fall gewesen, so ist das Einführen der Brückenglieder äusserst schwierig. Das Uiberschiffen von Truppen zur Vertreibung des Feindes und Deckung des Brückenschlages scheint mit auch nicht rathsam, weil der Feind dieselben mit Uibermacht angreifen und sie eher in den Fluss drängen könnte, als es diesen möglich geworden, geordnet auf ihre Schiffe zurückzugelangen. Zudem fehlt es auch hier an allen Privat-Uiberschiffungsmitteln. In Anbetracht dieser Schwierigkeiten und auch weil unsere Absicht nunmehr bereits verrathen, gedenke ich den Brückenschlag nicht mehr hier in der Nähe bewerkstelligen zu lassen, sondern hiefür, wie das hohe Armee Ober Kommando solches ausdrücklich angeordnet hat einen Punkt weiter Flussaufwärts und zwar bey Martonyos zu wählen, dessen Ermittlung die diessfällige ungesäumte Rekognoszierung angeordnet wurde. Flussabwärts von hier bis Zenta ist kein Uibergang möglich, da grösstentheils ungangbare Sümpfe die Ufer begrenzen - nach Zental selbst ist heute ebenfalls ein Generalstabsoffizier zur Erforschung der Uferbeschaffenheit entsendet worden.

Der Rapport dieser Rekognoszenten ist noch zu gewärtigen, - daher ich über den Punkt des muthmasslichen Uiberganges noch nicht berichten kann - jedoch vorläufig das hohe Armee Ober Kommando über die sich hier entgegenstellenden Schwierigkeiten zur Uibersetzung des Flusses gehorsamst in die Kenntnis setzen zu müssen glaube.

Bei dem in der verflossenen Nacht versuchten Brückenschlage trafen gegen Mitternacht auf feindlicher Seite bedeutende Verstärkungen an Geschütz und Truzzen ein, worauf von den Inaurgenten aus ihrer vollkommen gedeckten Aufstellung ein so heftiges konzentrisches Kleingewehr-und Geschützfeuer gegen die Brücke eröffnet wurde, dass deren Fortsetzung fast unmöglich war, wenngleich vom diesseitigen Ufer durch 2 Batterien ein heftiges Kartätschenfeuer unterhalten wurde. Zwei Pontons wurden durch Kugeln derart beschädigt, dass sie alsbald versanken und nicht mehr gerettet werden konnten, viele andere wurden mehr oder minder verletzt und müssen heute noch ausgebessert werden. Auch 2 Räder von Pontonswägen wurden zerschmettert.

Ausserdem wurden gestern nur 5 Pioniere und 1 Jäger verwundet; ein in Betracht des heftigen feindlichen Feuers verhältnismässig sehr geringer Verlust, was zum Theil darin seinen Grund hatte, dass der Feind sein Feuer hauptsächlich auf das Brückenmateriale richtete.

Auch heute hat der Feind nach den eingegangenen Rapporten das jenseitige Ufer noch in derselben Stärke wie Nachts vorher besetzt und kanoniert von Zeit zu Zeit, welches nutzlose Feuer unsererseits nicht erwiedert wird.

Ramberg s. k. FML.

Ramberg jelenti, hogy az eddigi parancsokat sikeresen végrehajtották. A hídállítás az ellenség tüzérségi zavarása ellenére gyorsan haladt, s az átkelést is kis veszteség árán sikerült végrehajtani. A sűrűn benőtt part az ellenségnek jó rejtekhelyül szolgált, míg az innenső part az osztrákok számára nem nyújtott előnyt, s más okok miatt is inkább feljebb, Martonosnál mutatkozott megfelelő hely hídverésre. A folyón lefelé haladva Zentáig nincs megfelelő átkelőhely, mocsaras a vidék. Az elmúlt éjszaka az ellenség erősen támadta az épülő hidat, ezért a szerelést nem lehetett folytatni. Két ponton annyira megsérült, hogy elsüllyedt, több ponton javításra szorult, ezenkívül néhányan megsérültek; nem sokan, mert az ellenség elsősorban a hídanyagot célozta.

(Hadtörténeti Intézet levéltára, iratsz. 41/374.)

 

 

Ramberg a főparancsnokságnak Szegedre

Magyarkanizsa, 1849. augusztus 5.

[Másolat]

An das Hohe k. k. Armee Ober Kommando

zu Szegedin.

Magyar Kanisa, am 5. August 1849, um 1 Uhr Mittags.

Ich beeile mich Einem hohen Armee Ober Kommando gehorsamst zu berichten, dass der Brückenschlag zwischen Kanisa und Martonos nach kurzem aber heftigem Artillerie und Gewehrfeuer forziert wurde.

In diesem Augenblicke 1 Uhr Mittags haben bereits 3 Ba[ttaill]ons Infanterie und eine Rakettenbatterie mittelst Kähnen die Theiss überschritten. In etwa ˝ Stunde wird die Brücke ganz vollendet sein, worauf der Uibergang des ganzen Korps ohne Aufenthalt statt finden wird.

Die übergegangenen Truppen sind dermalen noch im Gefechte mit den inzwischen von Török Kanisa angetroffenen Verstärkungen an Truppen und Geschützen, letztere werden jedoch ohne Zweifel geworfen werden.

Der Feind liess sich täuschen, er erwartete offenbar, dass der Uibergang unmittelbar bei Kanisa statt finden werde, welcher zu verhindern er alle Anstalten getroffen, Geschützstände erbaut und sie armiert hatte.

Drei feindliche Geschütze fielen in unsere Hände, nebst beiläufig 20 bis 30 Gefangenen, zum grösseren Theile Italiener.

Unser Verlust ist verhältnismässig gering.

Die Details über den bewirkten Theiss-Übergang werde ich später zu berichten die Ehre haben.

Ich werde noch heute der hochen Weisung zu Folge, wo möglich über Oroszlámos nach Ó Besenyő marschieren.

Das Stadt Commando zur Verbindung mit Sr. Exzellenz des Banus wird von Oroszlámos aus unter kommando des Herrn Oberstlieutenants Krapf von Wrbna Schevauxlegers noch heute nach Mokrin abrücken.

Dieses Streif Kommando besteht aus dem 1. Baon D-Este der Brigade Dossen, 3 Escadrons Wrbna Chevauxlegers, und der noch übrigen ˝ Kavallerie Batterie Nr. 11.

Die Brigade Veigel besteht nunmehr nur noch aus dem Regimente Fiquelmont Dragoner.

Ramberg s. k. FML.

Ramberg jelenti, hogy a Kanizsa és Martonos közötti híd a kora délután elkészül. Időközben már átküldött csapatokat, amelyek megütköztek a Törökkanizsáról érkező ellenséggel. Az utóbbiak csalódtak, mert azt hitték, hogy a pontonhíd Kanizsánál készül el, s ezt igyekeztek megakadályozni. A zsákmány három ágyú, valamint 20-30 rab, főleg olaszok; az osztrák veszteség kisebb. A parancsnak megfelelően még aznap Oroszlámos és Óbesenyő felé indulnak, onnan pedig Mokrin (Homokrév) irányába.

(Hadtörténeti Intézet levéltára, iratsz. 42/38.)