A zEtna tűzérzékeny kötetei

Könyvrendelés Szerbia területén:a kiadótól.
Magyarország területén: Pillangó Könyvesbolt (Monor, Forrás köz 2, 2200 Magyarország). Online rendelés itt:
http://pillangokonyvek.hu.

.
Kiemelt könyvesboltok: Danilo Kiš Könyvesház (24000 Szabadka, Október 10. tér 2.), Limbus Antikvárium – Könyvkereskedés (24000 Szabadka, Korzó 15.), Írók Boltja (1061 Budapest, Andrássy út 45.) Solymosy Könyvesház (24300 Topolya, Jovan Mikić utca 25.).

Vsagyi Mária
Eszter könyve
Regény

zEtna, 2022

160 old. (120x170 mm)
700 din.

Az Eszter könyve tovább írja és testes regénnyé formálja a szerző első, nagy figyelmet keltő, több díjat is kiérdemlő kisregényét, a Silentium Albumot. Kiteljesül a családtörténet, vagyis a családtörténet köré szerveződő konkrét cselekménysor és az azt környező városi folklór, a mítosz és a fikció. A kivételes érzékletességgel ábrázolt Nyugat-bácskai táj kulisszái között szembesülünk egyebek között a 20. század nyughatatlan álmaival és egymást követő kataklizmáival is.

Smit Edit
Teliföldön
A Hold blogja

zEtna, 2020

112 old. (120x170 mm)
700 din.

A holdciklusokhoz kötött női lét jelenik meg az anya, a lány, a gyermek, a születés, a szülés és a halál stb. témáiban és fordított időrendben, ahogyan egy blogfolyam olvasható.

Előkészület 2.0
Kapcsolat
Vonalkód

Sinkovits Péter
A hologram hintóján
Regény

zEtna, 2019

120 old. (120x170 mm)
700 din.

A regény főszereplője, Bertold, eseménytelen életét éli egy hivatalban, mígnem egy nap a különös felkérést kap. Feladata ezentúl elvegyülni a különféle társaságokban, s megfigyeléseiről jegyzeteket készíteni...

A tekintet szomorúsága
[Senki többet]
[Az ügynök]

Szegedi-Szabó Béla
Homokmű

zEtna–Basiliscus, 2019

96 old. (120x170 mm)
700 din.

A Homokmű mikrotörténetek sora. Szegedi-Szabó szavakkal komponál, olajfestékkel ír, ekfrázisokat és élő képeket halmoz… Versei séták és megtorpanások a tájban, a rajongás többéletnyi galériájában.

Balázs Attila
Szökés a bolhacirkuszból
Kisbolha Péter történetei, ahogy közreadja fia, Pál

zEtna, 2018

186 old. (120x170 mm)
500 din.

A regénynyi mesefüzér egy valódi bolha, Kisbolha Pál kalandos életét mondatja el fiával, Péterrel. Szól „nagyobb kicsiknek és kisebb nagyoknak” valódi magyar, fekete-afrikai és arab (szír) mesefeldolgozásokkal.

Fehér Kálmán
Csókai breviárium
Versek

zEtna, 2017

112 old. (120x170 mm)
500 din.

Az életmű lezárult. A posztumusz kötet a költő szeretteinek, hozzátartozóinak és barátainak szánt búcsúajándéka, egyben visszatérés a szülőhelyre, amely minden élet- és alkotói kaland dacára végig az életmű fókuszában maradt.

Tóbiás Krisztián
A Wilkinson penge
Versek

zEtna, 2017

72 old. (120x170 mm)
400 din.

A látomások úgy izzanak föl a maguk hétköznapi keretei
között, mint a parázs, amire ráfújtak. Káposztaleveleket
látunk, és káposztaleveleket zabáló, közöttük bagzó
csigákat. Szembesülünk a csigaházak isteni arányával. És fibonacci, akárcsak a francia filozófus, kiegyensúlyozott alkotóeleme a víziónak; a nevek tompán fénylenek a költeményekben, akár egy pénzérme az udvar porában.

Diószegi Ágnes
Porcicák
Lencsi meséje

zEtna–Basiliscus, 2017

64 old. (120x170 mm)
500 din.

Mamónál olyan sok a csuda dolog. Ott áll a tükrös szekrénye, két kis ajtó rajta. Régi képeslapok és bizsus dobozok lapulnak benne. És a varrógépe! Azt talán mindennél jobban szeretem. Olyan, mint egy asztalka, a lábait vasvirágok díszítik. A taposója meg akkora, hogy az én lábam pontosan hatszor fér rá. Csak egy fiók csusszan ki belőle, de abban rengeteg a kincs. Gombosdoboza telis-tele kicsi és nagy, kerek és szögletes gombbal...

Bartha György
Örökvisszhang
Versek

zEtna–Basiliscus, 2016

88 old. (120x170 mm)
400 din.

Bartha verses naplót ír, amelyben jövendő emlékeit lajstromozza. A bejegyzések mindig valamely kis, jelentéktelen magánéleti mozzanat köré hurkolják magukat, s valamiféle útközbeniség uralja őket az idegenségben.

Toldi Éva
Önértésváltozatok, identitástapasztalatok
Tanulmányok

zEtna, 2015

208 old. (120x170 mm)
500 din.

Míg a kötet első része olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek az identitás problémája köré szerveződnek (Varga Zoltán, Grendel Lajos, Tóth Krisztina, Mezey Katalin, Ferdinandy György és Dalos György munkáira fókuszálva), a második rész költészetértelmezéseket tartalmaz, és egyebek mellett a palimpszeszt jelenségével foglalkozik.

Lehetséges világok Dalos György regényeiben

Celler Kiss Tamás
Anyaméh
Versek

zEtna–Basiliscus, 2015

100 old. (120x170 mm)
450 din.

Az Anyaméh a szerző első kötete, mégis határozottan és egyéni módon ötvözi a lírai képalkotás és az epikus szervezőelv elemeit. A naplózó regényvers vagy versben írt irodalmi filmforgatókönyv egyéni módon szemlél és értelmez. Akár az illusztrációk szerzője, Bakos Anita a maga palimpszeszt-képsorával.

küszöb
padló
fürdőszöbaszőnyeg
kanalak, kések, villák

Sinkovits Péter
Orfeum
Regény

zEtna, 2014

170 old. (120x170 mm)
500 din.

Egy Argentínából Palermóba tartó, az onnan Budapestre vezető, majd végül az ismeretlenben kanyarodó útról tudósít a regény. Festő főhőse érintések és megszólítások között is elhaladva élete kérdésére a választ a filozófiában, a művészetekben stb., alkalmi asztaltársasága élettapasztalatában keresi..

Belépő
A távozó

Csík Mónika
Hattyúnyakú
Versek

zEtna–Basiliscus–FISZ, 2013

94 old. (115-170 mm)
450 din.

Az itt és most téridejében otthonos (költő)nő felfedezi magában mindazt, ami „örök női”-ként, mítoszként, hagyományként, szexualitásként, genetikai meghatározottságként jelenik meg a történelemben, a művészetben, a társadalomban...

Bonbonok
Hógombóc
Gyakorlásképp
Hattyúnyakú

Laurából versalany

Ladányi István
Eresszai észrevételek
Esszék, tanulmányok

zEtna, 2013

220 old. (115-170 mm)
500 din.

A címben rejlő gyermekkori áthallás Herceg János rádiós jegyzetét, az Ereszalji észrevételeket idézi, és a 90-es évek eleji vajdasági magyar irodalmi emigráció(k) perspektíváját megőrző szerző verandáján átbeszélő magyar és délszláv írók foglalnak helyet.

Szerzőség, szerzői identitás a műfordításban
Traumaelbeszélés a nosztalgia ellen – A jelenléthiány David Albahari Csalétek című regényében

Utószó

D. Albahari, Beszédes I., B. Krstić, Mihályi C., Rajsli E., D. Ramadanski, S. Forrester
Figurák után kutat
Két négy- és egy hatkezes próza

zEtna, 2012

116 old. (115-170 mm)
400 din.

A tér- , az idõ- és a létértelmezés nyelvi határokat meghaladó kísérletének dokumentuma ez a rendhagyó antológia. Magyar szerzõinek szövegei közös folyamot alkotnak szerb és orosz társaik szövegeivel.

Kalász István
A zsebtolvaj
A színlelés regénye

zEtna, 2011

164 old. (115-170 mm)
400 din.

Boldogság, vagy bánat? A regény zsebtolvaj hőse látszólagos apátiával védekezik a világgal szemben. Harmincéves, túl egy fájdalmas szerelmen. Élhetne jobban, ám ehhez el kellene fogadnia dúsgazdag, kéjenc apja reguláit.

Átmeneti napló

Szabó Palócz Attila
Köd
Versek

zEtna, 2011

80 old. (115-170 mm)
400 din.

A Köd szerepjátékos, hosszabb, rövidebb versei a költészetet kiegyenlítik az élettel annak esélyeit latolgatják. Időálló toposzokat helyeznek a jelen kontextusába, a magunk és irodalmunk identitását kutatva.

átszállás az éjszakai buszon a Népligetnél

Horváth Ottó
Olmóba menet
Válogatott és új versek

zEtna, 2010

80 old. (115-170 mm)
400 din.

Horváth költői képeit olvasni felér egy utazással. Akár híres festőtől vagy fotóstól idézi ezeket, akár pedig maga alkotja a lírai történések toszkán vagy New York-i kulisszái között, klasszikus istenek vagy nagyvárosi klosárok társaságában.

Thomka Beáta
Déli témák
Esszék

zEtna, 2009

268 old. (115-170 mm)
450 din.

Thomka Beáta friss esszékötetének homlokterében déli témák, illetve az ezekhez köthető kulturális azonosság körvonalazása állnak: a határőrvidék spiritualizálásának kísérlete mellet a vajdasági irodalom és képzőművészet (Tolnai, Maurits), valamint a szerb irodalom modern klasszikusainak (Andrić, Kiš stb.) mai olvasata, egy alternatív kollázs erejéig az Új Symposion folyóirat történetének néhány mozzanata is. Egy fejezet magát az esszét, annak műfajpoétikai kérdéseit, illetve a jelenkori magyar esszéírást (Balassa Péter) tárgyalja. A kötetet a szerzővel készült két interjút zárja.

A határőrvidék spiritualizálása

Fenyvesi Ottó
Halott vajdaságiakat olvasva
(versek, átköltések, másolatok)

zEtna–Basiliscus, 2009

168 old. (115-170 mm)
400 din.

A versciklus halott délvidéki írókat, költőket, művészeket idéz meg. Sajátos tisztelgés ez hányatott sorsuk és életművük előtt, amely pl. arra is választ keres: van-e, volt-e értelme a jugoszláviai magyar irodalomnak?

A 80. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

Csáth Géza
Orcsik Roland: Rekviem, torzítóval

Nagy Abonyi Árpád
Budapest, retour
Regény

zEtna, 2008

160 old. (115-170 mm)
400 din.

Az 1993 és 1995 között Budapesten és a Vajdaságban játszódó regény az áttelepülést és az élet "újrakezdését" tárgyalja az ismerős, de merőben új környezetben. Hőseinek útját többnyire apró sikerek és nagy targédiák övezik.

A 80. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

Budapest, retour (Részlet)

Sokan nem szívesen emlékeznek vissza arra az időszakra. Voltak, akik elmentek, mások maradtak. Állandó válsághelyzet, kilátástalanság egy széthulló országban. Nagy Abonyi Árpád Budapest, retour című regényében (néhány hete jelentette meg a zEtna Kiadó) a '90-es évek talajvesztett életérzését festette meg. Hősei jugoszláv emigránsok, akik a puskaporos éveket a magyar fővárosban próbálták meg átvészelni.
Csillik BlankaAlvó titánok Verebes György szolnoki festményein

Szolnoki Művészeti Egyesület
zEtna, 2009

156 old. (160-220 mm)
1250 din.

Tolnai Ottó: Verebes György
Verebes Ernő: Ennyi arcom

Csorba Béla
Orális élvezetek
Versek

zEtna, 2008

84 old. (115-170 mm)
350 din.

A 79. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

Közéleti indíttatása és ironikus hangvétele teszi egyedivé az Orális élvezetek verseit. A kontextust is ismerő olvasó nyilván élvezettel forgatja majd a kötetet, hacsak meg
nem sebezte egy aretinói él(c).

saját halál

A karcsú kis kötetbe foglalt költemények műfaji sokfélesége és az alkalmazott nyelvi eszközök egymásra hatása teszik igazán változatossá ezt az olvasó elé tárt lírai kínálatot. Ugyan nem tagolódik ciklusokra a kötet, mégis tetten érhető a versek egyfajta tematikus összetartozása/elkülönülése a meghatározott személyekhez íródott, a társadalmi jelenségekre reflektáló és a környezetet megörökítő hármas irányvonal szerint.
Csík Mónika

Szögi Csaba
Korai orgazmus
Versek

zEtna, 2008

96 old. (115-170 mm)
350 din.

A 79. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

Ginsberg halott – búcsúzik a költőtől Szögi Csaba. Ellobbant egy világ, halotti beszéde (vallomásszerű vers)galaxisában viszont új csillag születik. Új vonzódás, újabb szerelem, korai orgazmusok.

Korai orgazmus
Ó, igen!
Az ezeregyedik éjszaka

Fekete J. József
Mit ér az irodalom, ha magyar?
Értekező próza

zEtna, 2007

430 old. (120-170 mm)
400 din.

A 78. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

Izabrane pesme Ištvana Konca
Versek

zEtna, 2007

160 old. (120-170 mm)
400 din.

Zdenka Feđver
Pufnice i ježevi
Próza

zEtna, 2007

140 old. (120-170 mm)

Fekete J. József
Teremtett világok
Értekező próza

zEtna, 2006

236 old. (120-170 mm)
350 din.

A 77. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

A kötet több szempontból megkerülhetetlen fontosságú. Szerzője amellett, hogy a kritikai tevékenység elméleti alapjait vázolja, egyebek között a vajdasági magyar irodalom önmeghatározásának történetét is áttekinti.

Samu János Vilmos
Varázsló Zú
Próza

zEtna, 2006

172 old. (105-170 mm)
300 din.

A 77. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

A hatalmassá növő látomásos képek a szerelem, az erotika, a szenvedély világába kalauzolják el az olvasót, s a legérdekesebb ebben az, ahogyan ezt a szerző teszi, s az egyéni írói nyelv, amelyet az "örök témák" feldolgozásakor használ.

Öt nap

Cs. Simon István:
Parlagmagány
Válogatott versek

zEtna, 2004

68 old. (105-170 mm)
250 din.

A 76. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

A borító nagyobb felbontásban

Penovác Endre illusztrációival

Nagy szükség van erre a Cs. Simon-versválogatásra, ahogyan a Sziromeső (1998) vagy az Ahol a part szakad című verseskötetekre (1999) is szükség volt, hiszen a szerzőt a mai befogadó inkább újságíróként, még inkább szülőfaluja és Észak-Bánát szociográfusaként tartja számon, holott az 1960-as években született itthoni lírikusok egy részének valamiféle mintát jelenthetett a Cs. Simon-féle poétika.

Cs. Simon István elárverezett torontáli szülőfaluja megnevezett falu, és régiónk olvasói már jól megjegyezték a földrajzilag pontosan behatárolható, a befogadás szempontjából szinte hozzáférhetetlenül elsüllyedt, elszigetelt világot jelölő Terján nevet. A lokális identifikáció, a beazonosíthatóság problematizálása a szerző opusának leggyakrabban kutatott pontja, ám legalább ennyire fontos a másik, az értelmezés távlatából fakadó idegen-nézőpont: a helyváltozás által kiváltott idegenség, az idegenségre való ráeszmélés, a sajátban felfedezett idegen, az identitás, a nemzeti identitás folytonos újradefiniálása.
Hózsa Éva utószavából

Tartalom

Vesztegzár
A geze éneke
Úgy tűnt

Szögi Csaba:
Drót

zEtna-Képes Ifjúság, 2004

222 old. (105-170 mm)
250 din.

Szögi Csaba prózájának szerkesztéstechnikája, hangjának távolságtartó iróniája arról győz meg bennünket, hogy értékes közérzetregényt olvashatunk, amely irodalmi értékei mellett fontos dokumentuma is az elmúlt éveknek. Nemcsak egy elszigetelt individuum gondolatai jelennek meg benne, hanem egy egész peremre szorult nemzedék meghatározó életérzése fogalmazódik meg, amelyről mit sem tudtunk. Mert ilyen erővel megírt szöveg nálunk még nem született az irodalomban ebben a témakörben, ráadásul egy most induló szerző egyéni, máris felismerhető hangján.
Toldi Éva

Huszonnyolc
Couleur totál
Prózaantológia

zEtna, 2003

258 old. (105-170 mm)
250 din.

A Couleur totál (...) valójában modern környezetrajzok gyűjteménye, tükrözzenek azok akár várost, vidéket, végtelent; jelenjenek meg akár tény- vagy fikciós epikába ágyazva. A szokatlan az, hogy nem egy vagy egyféle, hanem együtt és egy helyen sok és sokféle miliő jelenik meg ezekben az írásokban. Minden jel szerint e rendhagyó panorámát tükrözi a totál. Összeolvasással, összeadással jutunk el a helyi színek összegéhez: közelítünk a teljesség színéhez.

Tóth Lívia:
Ördöglakat

zEtna, 2002

112 old. (105-170 mm)
200 din.

"Megperzselődött csipkebogyóbokrot látott. Nemis egyet, egész sort az út mentén. Röpke pillantás volt csupán a kanya odó autóbusz ablakából, de a képtől azóta semtud szabadulni. Mint egy látomás. Felégett töltésoldal, fekete fű, a csipkebokrok megfonnyadt levelei és a termés, a bogyók, amelyek még olyan halványpiros, szinte beteges színűek voltak. Az egészet mégis az tette teljesen valószerűtlenné, hogy az üszkös földön engeteg csiga volt. Apró, fehér csigák sokasága a hosszan húzódó feketeségben."

Levelek
A kutya naplója
Karácsonyi Lili naplója

"Tóth Lívia Ördöglakat című könyvének akár sajátos ars poeticája is lehetne e három idézett mondat. Szerényebben szólva, a szövegek keletkezésének módját e mondatok magyarázzák meg. Az első jellemző dolog ugyanis, ami a rövid történeteket, naplót, leveleket tartalmazó kötet olvasása során szemünkbe ötlik, az, hogy a szerzőjük nem akar általuk "nagyot" mondani, nem törekszik örökérvényű lényeg(ek) megfogalmazására, nem szervezi explicit morális tanulság köré mondanivalóját, hanem hagyja, hogy a történet maga nyerje el értelmét. Íróként viszonyul a tárgyához, nem pedig publicistaként, miként azt egy kiváló tollú újságíró könyve esetében feltételezhetnénk. Az írónak minden esetben gondolatai vannak, amelyek a történet által kapnak jelentést: az eleve meghatározott jelentést közvetítő művek nem feltétlenül tartoznak a szépirodalom tárgykörébe. Tóth Lívia kötetbe foglalt írásai igen."
Fekete J. József: Megtalált történetek

Fekete J. József:
A Szívásoktól a Pszichoszomatikus életrajzokig

P. Nagy István
Ágrólszakadtak
Versek

zEtna, 2022

136 old. (120x170 mm)
700 din.

P. Nagy István (1961) intellektuális élménylírája, közérzet-költészete pátoszmentesen vallomásos. Érett-bölcs, közvetlen hangnemben tudósít világáról, olvasóvá és íróvá nevelődésének hatásairól, mert tudja, ezek az élmények közel állnak a miéinkhez, és hogy az ő világa a mi világunk is, amelynek meghittségéből ő semmiképp se szeretne kikerülni. Ezért ezeket a verseket az olvasó nagy eséllyel érezheti magához közelinek. A kötetet Verebes György grafikái illusztrálják.

Döme Szabolcs
Fejbunker
Novellák

zEtna, 2020

100 old. (120x170 mm)
700 din.

Abszurdba hajló és véresen komoly novellák. Valaki pl. úgy dönt, nem szólal meg, közlendőjét egy lapra írja, majd olvasás után összegyűri és lenyeli…

B urself
Samsara Bár
Fejbunker III.

Vasagyi Mária
Cézár
Regény

zEtna, 2019

136 old. (120x170 mm)
700 din.

A regény cselekménye kettős időben bonyolódik. Az egyik az ITT, a 2116-os esztendő, helye szerint az anyagi világon túli Nihil, a másik az OTT, a XVI. századi Európa. Ami a kettőt összeköti: a hájszentlőrinci orgonista végtelen vágyódásának története.

Ó, micsoda ópusz muzikum!
„atölié üvegezett fenesztrái mögött”

Beszédes István
Vagy lenolaj
Tipográfiai gyakorlat

zEtna, 2019

72 old. (120x170 mm)
600 din.

Az ember rajzolta, vagy emberrajzolatú betűk a lét szűkösségét/belakhatatlanságát írják körül: kirajzolódik a külső végtelen által határolt "belsővégtelen-kereskedés / betérő szegény, kis ördögöknek" ...

Belsőeste
Éjjelente
A rinocérosz idomára

Fenyvesi Ottó
Halott vajdaságiakat olvasva ≈≈≈
Második könyv

zEtna–Basiliscus, 2017

240 old. (120x170 mm)
500 din.

Könyvében 33 halott délvidéki/vajdasági író, költő és művész életművének újraolvasására, sorsuk újraértelmezésére vállalkozik a szerző. Egy rendhagyó és kivételes költői vállalkozás második kötete.

Virág Zoltán
Próbára tett emlékezet
Beszélgetések vajdasági alkotókkal

Művészetek Háza – zEtna, 2018

312 old.

A Próbára tett emlékezetben tizenhárom vajdasági magyar kötődésű alkotó – nyolc író, három képzőművész, egy filozófus és egy író-színész-performer vall pályájának alakulásáról, alkotói módszeréről, ars poeticájáról, belső dilemmáiról, terveiről. A beszélgetések 2012 és 2017 között bonyolódtak le. Közülük tíz Zentán, a zEtna Kiadó szervezésében, kettő Szegeden, egy pedig Veszprémben, az EX folyóirat felkérésére.

Kalász István
Határ-idők ≈≈≈
Novellák

zEtna, 2017

120 old. (120x170 mm)
500 din.

Tizenhét novella az országhatár menti vidékről, ahol erdőben fut a patak, amin nem vezet át híd, van kastély a szigorú
nevelőotthonnal, van a falun túl kocsma, van a Vesztő-domb, aminek különös, lelket változtató ereje van. És vannak emberek: egy diák, aki véres bosszút áll, a belga férfi , aki egyre iszik abban a kinti kocsmában, vannak határsértők, vezeklő
üzletemberek, tolvajok, szegény emberek, elkeseredett rendőrök,
az erdőben szökevények… Ahol a határ, ott véget ér
egy világ. Elkezdődik a másik?

Ephemeria Silver
Haláltanfolyam
Köpönyegforgatások

zEtna–Basiliscus, 2016

144 old. (120x170 mm)
450 din.

A Haláltanfolyam a szerepjátékok révén nyújt különböző formákban – az elektronikus levelezéstől a lexikon-szócikkekig – betekintést a szerzői alakváltások poétikájába és az évezredváltás hozta emberi tapasztalatokba.

Verebes Ernő
External
Versek

zEtna, 2015

72 old. (120x170 mm)
450 din.

Verebes költészete érzékeny a körülvevő világ, a kor impulzusaira, a magán- és a közéleti problematikára. A külső hatásokat méri, dolgozza fel, szűri át magán, alkot egyoldalú kérdésekre mozgó nézőpontú válaszokat a maga egyedi, erős sodrú, interdiszciplináris áthallásokban gazdag nyelvén.

Diógyümölcs
Légió

Apostata
Zár

Lennert Móger Tímea
Innensemerre szigetecske
Versek

zEtna–Basiliscus, 2015

170 old. (120x170 mm)
450 din.

Az Innensemerre szigetecske verseinek kozmosza a lakható legkisebb pontról nyílik, a költőnő Duna menti mikrokozmoszából. A doroszlói ablak így lesz egyetemes metaforává (ablakká a világra), amelyet a kötet illusztrációinak síkja, Stock János fotósorozata kellőképpen alátámaszt.

Harmónia
Mantra
Visszhang
Szoborsors

Szögi Csaba
Rakjatok be a gumiszobába!
Versek

zEtna–Basiliscus, 2014

92 old. (115x170 mm)
400 din.

Hangos e könyv a versbeszédtől, ami bár nem szűkölködik autobiografikus részletekben, de megidézi a megszólítottat is, és megjeleníti – amiről visszaverődik –a kor graffiti-gesztusokkal teli kulisszáit.

Fénysodronyom pókhálóján
Prózametamorfózisok
Napkeletnek, napnyugatnak
Hogy talajt ne vesszetek
Látok helyetted is
Váratlan utazás
Mind a fényes csillagot

Mikola Gyöngyi
A pillanat küszöbén
Tanulmányok, esszék

zEtna, 2013

232 old. (115-170 mm)
500 din.

A 90-es évek dészláv háborúi és az azt környező válság idején született, vajdasági vagy ex-vajdasági magyar művek, illetve a történelmi trauma és a személyes identitás közötti összefüggések vizsgálatának szenteli kötetét a szerző.

Előszó
Négy versestkötetről
A redukált létélmény új formái

Szegedi-Szabó Béla
Örmény ének
Versek

zEtna–Basiliscus, 2013

76 old. (115-170 mm)
450 din.

Szegedi az elkülönböző költői beszéd kiváló ismerője. Világa valamiféle aktuális, modern anakronizmusban teljesül ki. Erről tanúskodnak témái, ilyenek a képek, amelyekbe belép, és ilyen a nyelv is, amelyen megszólal, és amely a némaságot megnevezi.

Hölderlin, falu
Jereván

D. Albahari, I. Besedeš, B. Krstić, C. Mihalji, E. Rajsli, D. Ramadanski, S. Forester
U potrazi za figurama
Dve proze u četiri, jedna u šest ruku

zEtna, 2012

116 old. (115-170 mm)
400 din.

Balázs Attila
Világsarok plusz

zEtna, 2011

324 old. (115-170 mm)
500 din.

A Világsarok + interjú, tárca, esszé és publicisztika egyszerre, de mint az előző kötet, a Világsarok non-stop kapcsán is megjegyezték, „mozaikregény” is, vajdasági retrospektíva, magyar hangulatjelentés, széles kitekintés, korrajzos pannó a szerző vázlatos önarcképével a szélen.

Cuniculus vitae
(bevezető, nyúlcombbal)

Tolnai Ottó
Világítótorony
Festettvíz-próza

zEtna, 2010

154 old. (115-170 mm)
450 din.

Tolnai azúr ihletésű szövegeinek autobiografikus sommája ez az irodalmi nagyesszé. Alakjai a szerzőhöz hasonlatosan megszállottjai az Adriának. Poros bácskai létük ablaka a tenger, vágyaik netovábbja egy világítótorony birtoklása.

Verebes Ernő
Előbb még örök
Vers–rajz katamarán
Verebes György A pont körül c. sorozatával

zEtna, 2009

90 old. (115-170 mm)
350 din.

„kettős életet ha élsz kedvesem
mint párhuzamosan sikló lécek
mik a végtelenben találkoznak
rajtuk délcegen síelő holtak
szállj tova akár a katamarán
terpeszed csatahajónyi farán”

Nettitia K. Froese
Lemúria legtetején
A lapidaritás dicsérete: régi és új asztali párbeszédek, gnómák, koanok és egyéb szeszélykék

zEtna–Basiliscus, 2009

119 old. (115-170 mm)
350 din.

Nettitia K. Froese (Fekete J. József) kisprózájáról nem könnyű megítélni, valódi bölcsesség szól-e belőle, vagy annak paródiája. A kortárs magyar próza e megátalkodott olvasójának műve mindenesetre a kor társtalan olvasmányélményének rangjára tör.

A 80. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

Abi Al-Maarri és a közös magány

Varga Zoltán
Utónapló Mártáról

zEtna, 2008

92 old. (115-170 mm)
300 din.

Az Utónapló intimitásban, gyónásban, vallomásban mindent bepótol, ami addig kimaradt az író életművéből. A párjelenetek merészen részletező ecsetelése már-már a pornográfia határát súrolja, anélkül hogy jóízlést sértő túlzásokba billenne.

A 80. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

Varga Zoltán: Július 17., hétfő
Vicei Károly: Álnapló a naplóban

Szegedi-Szabó Béla
Azúrpajzs
Versek

zEtna, 2008

80 old. (115-170 mm)
350 din.

A 79. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

Szegedi-Szabó Béla a mai kor
költői között előkelő idegen, bácskai
angol. Költészete jól megkomponált
lovagi játékában azúrpajzsot a
nemtelen világ elé, s a tisztaság, az
eszményi mű védelmében emel.

Domenico ékszerdoboza.
Ki emlékszik az elveszett.
Ló- és szívdobogás zaja.

Szegedi-Szabó könyve gyógyír lehet mindazok számára, akik belebetegedtek a depressziós, gyomorfájós, önmarcangolós líradömpingbe, és végre szeretnének kilépni az ég alá, ha nem is a ragyogó napsütésbe, de legalább egy októberi mezőre, késő délután. Igazi őszi könyv, Herr, es ist Zeit, musttól ragacsos lapokat képzelek el.
Győrffy Ákos

Tóbiás Krisztián
Vasjani
Versek

zEtna, 2008

88 old. (115-170 mm)
250 din.

A 79. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

Tóbiás második verseskötete folytatja
az első narratív hagyományait.
Ezúttal a megidézett csókai paraszt
nagyapa magánmitológiája elevenedik
meg profán bibliaértelmezéssel
és bölcselkedéssel keveredve.

Tartalmilag homogén profán evangélium ában (ez a kötet alcíme) Tóbiás Krisztián egyféle epikus líraisággal meséli el egy kor és egy táj embereinek a történetét: elbeszélői költészete magvát maga a cselekmény adja, aminek sajátos hangvételű elmesélése képezi tulajdonképpen a lírát ebben a 43 „fejezetből” álló versfolyamban.
Sándor Zoltán

Beszédes István
Messziről Andromeda
Versek

zEtna, 2007

96 old. (115-170 mm)
250 din.

A 78. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

„Hogyan is kezdődjék egy verseskötet, mely a Messziről Andromeda címet viseli? A mitológiai hősnő és a csillagkép nevének címbe emelése után aligha csodálkozhatunk azon, amikor a kötet első versében fölsejlenek egy mitikus, sőt, mítoszok előtti világ emlékképei. "A teremtés nem ismerte még a szimmetriát, / tökéletes volt, bár fél szárny legyezője." - olvassuk a Fél szárny legyezője című nyitó darabban ezt a szokatlan, nehezen fölfejthető képet. Mert, kérdezhetnénk, ki (vagy mi) az, akinek fél szárny a legyezője, de ez a fél szárny - miként a folytatásból kiderül - nem elég ahhoz, hogy föl tudjon szállni? És vajon ki (vagy mi) az, akiről a vers beszélője a következő kijelentést teszi: "Azóta megvárja, hogy az égett nap lemenjen."? Ha a kérdésekre nem is mernék válaszolni - megoldási javaslatom azért van: a mondatok alanya mindvégig maga a teremtés -, az bizonyosnak látszik, hogy ez a rejtélyes, legalábbis a mai magyar lírában megszokott beszédmódoknál rejtélyesebb megszólalás átgondolt és kiérlelt poétikai rendbe illeszkedik.”
Krupp József 

Beszédes István
Rozsdaszín
Három verses gyermekdráma

zEtna, 2006

152 old. (120-170 mm)
400 din.

A 77. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

E három verses darab képes visszaadni annak a hitét, hogy a gyerekeknek szánt irodalomnak nem kell egyértelmű következtetéseket levonnia, közvetlenül tanítania: elég, ha "csak" gyönyörködtet és a befogadás szabadságát meghagyja.

Tóbiás Krisztián
Ver5/sec

zEtna, 2006

80 old. (105-170 mm)
200 din.

A 77. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

Az elsőkötetes szerző 43 verse egyetlen sorozatot alkot, valamennyi én-vers, valamennyi valamiféle beates útonlevésben íródik, és valamennyi a nyolcvanas generációra jellemző hányatottság, sehol nem lét lég(üres)teréből tudósít.

Kezeit csókolja dr. Tóth
Prózaantológia

zEtna, 2006

168 old. (105-170 mm)
300 din.

A 77. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

Merre továbbvinni a történetet? Jelentéktelenné válik, amint a középpontba a retus kerül, mennyi a történetben a fikció, ki miként élesíti a képet, hogyan nagyítja, módosítja saját részleteivel.

Ljubi Vam ruke dr. Tot
Antologija

zEtna, 2005

152 old. (105-170 mm)
300 din.

Sáfrány Attila:
Dosztojevszkij szelleme
Esszé

zEtna, 2005

180 old. (105-170 mm)
250 din.

A 76. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

A borító nagyobb felbontásban

Sáfrány Attila Dosztojevszkij regényéből, A Karamazov testvérekből kiindulva, és annak összegző nagyfejezetére, A nagy inkvizítor legendájára összpontosítva ad kitűnő elemzést - a várakozással szemben nem a regényről, hanem a világról, miközben műfajt is vált, folyton kételkedő világfaggatása során a tanulmány eszköztárát az esszé kísérleti módszereivel teljesíti ki. A regényt nem irodalmi műként, nyelvi-művészeti tárgyiasulásként olvassa, és nem is ilyen szempontból tárgyalja, ügyet sem vet a mű nyelvi-stiláris jellemzőire, nem érdekli az esztétikumnak a szöveg általi megteremtődése, mert számára a könyv kiegyenlítődik a világgal, ennélfogva egészen mást olvas ki belőle, mint a műelemző irodalmárok: Dosztojevszkij alkotói zsenialitása mögött egy, az író korában működő világrend ábrázolási kísérletét fedezi fel, és ezt a világrendet veti vizsgálat alá.
Fekete J. József utószavából
Tartalom

A nemzeti skizofrénia
Az istenhordozó nép és a pravoszlávia szelleme
A világi szabadság útja

Nagy A. Árpád:
Tükörcselek

zEtna-Képes Ifjúság, 2003

116 old. (105-170 mm)
200 din.

Kinek a színnel teli helyszínek, kinek az emberi lét vákuuma az ismerősebb, fontosabb, de talán az járhat az igazsághoz a legközelebb, aki a kettő keveréke mellett teszi le a voksát. Ínyencek tudják csak igazán, mire jó a koktél, hogy az ízek aránya és átmenete mennyire lényeges. E kötet szerzője pedig közéjük tartozik (külön figyelmet érdemelne például itallapja is: szinte oldalszámra kiszámítva érkezik az abszintes palack, a csésze grog, a bor, a kávé, a tea - mikor mi dukál). Ahogyan "túlvilági útikalauzait" is megválogatja, Kosztolányi mellett leginkább Dantét és Goethét idézi meg, értelmezi újra világkerülése/prózája egy-egy állomásán. Hisz mielőtt irodalmi témává lesz nála egy-egy utazás, gyakorta irodalmi előzménnyel is rendelkezik

Hó az Ardennekben
Isola del Sole
Zentai capriccio

"Nem hittem, hogy a mai, mindent megengedő posztmodern prózavilágban még lehet hagyományos, mi több, a köztudatban a klasszikus típussal azonosuló novellát írni. Abban még kevésbé hittem, hogy van olyan alkotó, aki a szövegvilágok között éppen ezt a klasszikus novellát idéző műfajt és az általa éltetett stílust állítja művészi munkájának céljául, ezen felül mondataival, stílusával olyan hangok megütésére is képes, amelyek Kosztolányi Dezső és Cholnoky Viktor, legutóbb pedig Lovas Ildikó novelláiban csendültek fel. Azt pedig talán a legkevésbé voltam képes elképzelni, hogy mennyire lehet szeretni egy ilyen elhatározás és eltökéltség eredményét, Nagy Abonyi Árpád novelláit a Tükörcselek című kötetben."
Fekete J. József: A Tükörcselekről

Urbán András:
Hajnali partizán

zEtna-Képes Ifjúság, 2002

84 old. (105-170 mm)
150 din.

"Hallod a kutyákat? Dühödt kopók ezek, szimatuk tán eltéríthetetlen, s fáradtság nélkül rohannak, farkuk kimerevítve. . .
Jönnek. . . Nem, tényleg nem igaz, hogy nem hallod, bár ha most mégsem, meggyőződésem, hogy néha éjjel, ha felriaszt egy-egy bútor tompa reccsenése, amint éppen megereszkedik, felkapott fejed ugatásuk tébolyítón öleli körül. Még ha arcod, füled a lehető legmélyebbre a párnába fúrod is, körmeik pattogása az úton. ... nem emlékszel, amikor gyermekkorodban a korcsok eliramodtak házatok előtt a kövesen?"

Viar kiadja vezérét, avagy halotti nyugalom
Viar élelmet fogad és ismeretlen hang
Viar meghal(t

"Urbánnál minden tisztázott, csupán a problémafelvetés újul meg folytonosan. A nagymonológok, levelek vagy éppen drámai dialógusok formájukat megtalálták ugyan, amivel egyben tagadják is a klasszikusnak mondható alapformákat, de a tematika, az üldözöttség alól nem adnak feloldást. A novellahősök folyton valami kényszerű menekülési helyzetben találják magukat, és iszkolásra kényszerülnek, noha a szemhatáron nem nyílik előttük menekvést biztosító hely. A menekülés talán a felnőtté válással járó megkötöttségekkel szembeni magatartás, a lefojtottság alóli kibúvó keresése, az egyénre rárontó félelem által kiváltott ellenmozgás, mindenesetre uralkodó motívum, ami tartalmilag és formailag is formálja a szövegeket: a novellákat, amelyekben folyton valami megdöbbentővel, sokkolóval, rémisztővel találkozunk, amelyek történetmondása mindig valahol az ébrenlét realitása és az álom, vagy az ájulat szürrealista hallucinációival ötvöződik, és kizárólag olyan szituációkat teremt, amelyek a szabadságot korlátozzák, ellehetetlenítik a létet, menekülésre kényszerítenek, borzongást, félelmet, rettegést váltanak ki, amivel szemben csak az iszkolás vagy a megadás rituális gesztusa marad válaszul."
Fekete J. József: A folytathatatlanságról

Zynthanova: kivonulás, városalapítás, jó(?) szomszédság
- irodalmi CD

zEtna-Thurzó Lajos Közművelődési Központ, 2003

350 din.

A zEtna 2003. évi (sorrendben harmadik, és jellege szerint nem csak) virtuális írótalálkozója a Zynthanova: kivonulás, városalapítás, (jó?) szomszédság címet viselte. A műépítész Valkay Zoltán negyvenkilenc helyet jelölt ki a maga tervezte ún. bolygóváros jövendő polgárainak lakóhelyül. Lakójogra elsősorban új szöveggel, másodsorban elektronikus formátumban felhasználható valamely társművészeti (főként képzőművészeti), illetve multimediális alkotással lehetett szert tenni. A betelepülők írók és képzőművészek (ez utóbbiak a Zentai Művésztelep akvarellfestő-találkozójának résztvevői).

 

Szögi Csaba
Szakaura angyalai
(Kétfröccsös novellák)

zEtna, 2021

112 old. (120x170 mm)
700 din.

A japán cseresznye virága egyrészt szerencsét hoz és az örök szépséget jeleníti meg. Másrészt azonban rövid ideig tartó virágzása miatt az elmúlás jelképe is. Szögi Csaba (1975) lírai kisprózái ebben a kettősségben fogantak. A kötet 2022-ben a vajdasági magyar szépirodalmi könyvprodukció legjobbjának járó Híd Irodalmi Díjban részesült.

Hernyák Zsóka
Vadas
Prózák

zEtna, 2020

88 old. (120x170 mm)
700 din.

Korszerű bestiárium. Benne vadabb és szelídebb bestiák, kényszerhelyzetek, emberszabásúak, emberek... A Csontok ura birodalma meg egy gipszen nőtt Borneó... Tizennyolc különleges prózai darab a Morze szerzőjétől.

Szögi Csaba
Kismadár a csontketrecben
Visszafejlődésregény

zEtna, 2018

320 old. (120x170 mm)
500 din.

A szerző témája ezúttal a nő. Visszafejlődésregénye „dúsítottan realisztikus” oldalain feleleveníti eddigi élete valamennyi nőnemű szereplőjét, mindenkit és mindent, aki/ami „táplál és éheztet”…

Kovács Jolánka
Rétesország meséi

zEtna–Basiliscus, 2018

72 old. (120x170 mm)
500 din.

Az ismerős környezet és az történésbe ágyazott, jól kiválasztott témák hatására, legyen szó a cinke lakásproblémájáról vagy az orrok civakodásáról, a gyermekeknek szánt kilenc mese a felnőtt (fel)olvasót sem engedi elaludni.

Hernyák Zsóka
Morze
Kispróza

zEtna, 2017

96 old. (120x170 mm)
500 din.

A Tanár Úrnak írt novellák szakmaiságok. Ezúton kérem tisztelettel, óvakodjon tőlük, csak kilencvennyolc százalékban nyújtanak biztonságot. Elővigyázat: a Tanár Úrnak írt szövegek olvasása közben ne gondoljon rám. Ha mégis gondol, szégyellje el magát! Ha elszégyellte, sajnálatos, szégyellje vissza! Ha nem szégyellte el, olvasson tovább!

Vasagyi Mária
A Kruspér-udvar angyalai
Próza

zEtna, 2016

152 old. (120x170 mm)
450 din.

Meseelemek és könyörtelen élettények kavarognak a könyv novelláiban, elbeszéléseiben a Loire-parti Arrétól, nyugat-bácskai helyszíneken át, a névtelen hegy és a háború roncsolta lét helyéig, Szarajevóig.

Sándor Zoltán
Térdről a világ
Elbeszélések

zEtna, 2015

136 old. (120x170 mm)
450 din.

Bár a kötet elbeszélései a szerző környezetéből merítenek – felsejlik bennük a jelenre teherként nehezedő múlt, a délszláv háború gyógyulatlan sebei, a szociális létbizonytalansággal sújtott társadalom –, de túlmutatva az adott társadalmi miliőn általános emberi problémákat boncolgatnak.

Natúr paradicsom
Három bajtárs

Balázs Attila
Szép kis történetek
Eleszélések

zEtna, 2014

224 old. (120x170 mm)
500 din.

Huszonkilenc elbeszélés, amelyenk hősei világgá ment magyarok, meg mindenféle más nemzetű nevezetességek, akik a figyelmet teljesítményük méltó jutalmaként, vagy épp anélkül érdemelték ki, hogy bármit is alkottak volna.

Dunának mente és alanta (pár szó az ellentörténet hasznáról és ártalmáról)
Az ördög és a neo-kretenizmus (magyar nyelvű művészettörténet idegen elemekkel)
Szerelmem, Delphine (Magyarok a nagyvilágban4)

Nagy Abonyi Árpád
Kolumbusz és én
Elbeszélések

zEtna, 2013

96 old. (115-170 mm)
450 din.

Az elbeszélések főszereplője antihős, aki „életének főszereplője” szeretne lenni, de az irányítás folyton kicsúszik keze közül, s lehetetlen helyzetekbe keveredik. Szembekerül önmagával és emberi kapcsolatokról alkotott téveszméivel.

El Lisszabonból
Paris by night

Ana Ristović
P. S.
Versek

zEtna, 2012

140 old. (120-170 mm)
450 din.

A városi hulladék
Hó a cipőben
Mishima
Pestisről álmodtam egyszer
Tisztás

Szögi Csaba
Utolsó éjszakánk Velencében

zEtna, 2012

84 old. (120-170 mm)
400 din.

E lírai kisprózákat akárha fényképezték volna. Az író azt jegyezte le, ami egy pillanatban a lelki vagy fizikai retinájára égett. Szívbéli és ágyéktáji, „hirtelen felindulásból elkövetett” írások ezek.

A régirül és az újrul

Bartha György
Búcsú rossz időben
(Mediterrán villanások)

zEtna, 2011

88 old. (115-170 mm)
400 din.

Urbánus kontextusba ágyazott lírai útirajz a Tarcaltól a János-hegyig és vissza. Megformálója számkivetett, magányos individuum. Egy antihős írja szókimondó jelentéseit a peremjáraton az elszürkült időben.

akár előszó is

Bozsik Péter
Gourmandiai partraszállás
Versek

zEtna, 2010

84 old. (115-170 mm)
400 din.

Az élet lakoma, Bozsik pedig gourmand. Éteri étlapján (e kötetben) „a bableves a legfinomabb.” Lehetne persze pokoli panaszkönyve is ez a balkáni gyorsétkezdének, ahol alkalmasint a vendég is az étlapra kerül.

Szegedi-Szabó Béla
Bill a mennybe megy
és más színművek

zEtna, 2009

164 old. (115-170 mm)
350 din

„A tojások egész jól működnek! Néha azon gondolkodom, hogy esetleg mégis jó lenne tudni, ki lehet a donor? Kinek a micsodája ez az izé? Néha úgy érzem, hogy lakik bennem még egy ember. Mióta van ez a csoda, másképp forog a Föld is. Lehet, hogy furcsa, de a tolték istenek helyett egész más pofákat látok.

A kék árnyalat

Sinkovits Péter
Vergilius a csatornákban
Kisregény

zEtna, 2009

114 old. (115-170 mm)
350 din

A kisregény hősei menekülve a világ zajától a csatornahálózatba költöznek, hogy számot vessenek korábbi életükkel, hogy utólag értelmet találjanak benne. Szürrealista, lírai hangvételű, mozaikokból építkező mű az eltávolodásról.

A 80. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

Az emlékezet ekkor elpártolt...

Bence Erika
A XX. század metaforái
Értelmezések, elemzések, bírálatok a magyar irodalom köréből

zEtna, 2008

208 old. (115-170 mm)
350 din.

A tanulmánykötet értelmezéseket, elemzéseket, bírálatok tartalmaz a magyar irodalom köréből, s már fejezetcímeivel is ( Képi hidak, nyelvi hidak, Személyes és művészi kérdésfeltevések és Panoptikum és látványszínház) jelzi elkötelezettségét az önazonosságot kutató kortárs irodalom iránt.

A 80. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

A XX. század metaforái Kertész Imre műveiben

Tolnai Ottó
Grenadírmars
Próza

zEtna, 2008

404 old. (115-170 mm)
500 din.

A 79. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

E prózafüzér friss adaléka az
épülő Új Tolnai Világlexikonának.
Grenadírmars az ínyenc olvasónak,
amelynek hozzávalóit a szerző folyamatos
útonlevésben, egyebek között Berlintől
Zenta felé haladva gyűjti össze.

Álom egy zentai könyvecskéről

a magyar modernizmusnak Tandori Dezső mellett Tolnai Ottó a legnagyobb és legkreatívabb egyénisége. Műfajilag szerteágazó életművében irodalom és képzőművészet, magyar és világirodalom, nagyváros és vidék, Közép-Európa és a Balkán, alföldi és mediterrán térségek találkoznak. Csakígy összefut nála vers, próza, dráma és esszé. Amikor ír, mindig továbbír, hatásoknak enged és honosít. Nagy esztéta, aki rendre szabálytalanabbnál szabálytalanabb poétikai alakzatokat produkál. Újabban, különösen legutóbbi remekében, a Grenadírmars című kötetben – alcíme szerint „egy kis ízelt opus” – a sűrítés néhány mesterdarabját, kafkai töménységű kisprózákat teremtve.
Radics Viktória

Vojislav Despotov
Tíz deka lélek
Versek

zEtna-BabelPress, 2007

72 old. (120-170 mm)
250 din.

„Despotov költői pályája a hatvanas években erőre kapó új és divatos (neoavatgarde) művészeti-irodalmi mozgalmak jegyében indult. Abban az időben mindent áthatott a konceptualizmus, a vizuális költészet. Első verseskötete lefordíthatatlan nyelvi leleményeket és halandzsát tartalmaz. Költői beszéde később letisztult és olyan jelleget öltött, amely az amerikai beat költők törekvéseivel rokon. Talán nem véletlenül, hiszen Despotov évtizedekig figyelemmel kísérte és rendszeresen fordította a beatnikek (Ginsberg, Ferlinghetti stb.) verseit. Nagysikerű költészeti antológiát állított össze Fuck You! címmel, valamint Hey Joe! néven amerikai költészeti folyóiratot is megjelentett saját kiadásában.”
Fenyvesi Ottó

Egy kis jégkorszak
Drága halálom
Kozmikus szerzetes

Tolnai Ottó
Ómama egy rotterdami gengszterfilmben
Regény versekben

zEtna, 2006

244 old. (120-170 mm)
450 din.
Keményfedeles.

A 77. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

„A kötet címadó versciklusa egy többszólamú, jellegzetesen "tolnais" hosszúversként is olvasható. Tolnai Ottó lírájában külön vonulatot képeznek ezek a hosszúversek; olyannyira, hogy ezekkel a művekkel kapcsolatban szinte már külön műfajról, "Tolnai-eposzról" is beszélhetünk. Érdemes azt is megfigyelni, hogy az említett többszólamúság hogyan jelenik meg ezekben a hosszabb versekben. Több hang, több beszélő és több nézőpont simul egymás mellé egyetlen szövegen belül, borzongatóan izgalmas polifóniát eredményezve ezzel. Olyan versbeszédet, amelynek nemigen van párja költészetünkben.
Ugyancsak érdemes külön figyelmet szentelni Tolnai istenes verseinek, illetve az ilyen jellegű (istenes, angyalos, szentes) utalásoknak és allúzióknak, amelyek egész költészetén végigvonulnak.”
Danyi Zoltán

A feledés emlékezete
Tizenöt kortárs magyar versenydráma

zEtna, 2006

328 old. (120-170 mm)
400 din.

A 77. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

A Vajdasági Magyar Drámaíróverseny első öt évének időszerű, fájó, bosszantó, izgalmas darabjai olvashatók a kötetben, amelynek erénye, hogy - hála a versenynek - szerzőket nem skatulyázva ad valós keresztmetszetet.

Szerzők: Balázs Attila, Beszédes István, Aaron Blumm, B. Boros Rozália, Danyi Zoltán, Gobby Fehér Gyula, Gyarmati Kata, Jódal Rózsa, Kontra Ferenc, Ladik Katalin, Szabó Palócz Attila, Press­burger Csaba - Saul, Szerbhorváth György, Verebes Ernő

Koncz István összegyűjtött versei
Vers

zEtna, 2005

320 old. (115-170 mm)
400 din.

A 76. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

"Nem nagy költői opus a Koncz Istváné, de verseinek hatása annál nagyobb volt már akkor is, amikor Átértékelés című kötete 1969-ben napvilágot látott. Új érzékenységet emlegetett a kritika vele kapcsolatban, s ez a modern költői szenzibilitás mutatkozik meg Ellen-máglya című könyvében is, amely majd húsz év múlva, 1987-ben jelent meg.
A "válogatás" azt sugallja, mintha bizony a jogász végzettségű költő munkássága külön felügyeletre, irányításra, szelektálásra szorult volna. Ráadásul most megjelenő összegyűjtött verseinek csupán a felét teszi ki a két kötet. Szövegeinek újabb két csoportja, A kötetben meg nem jelent versek és a Versek, töredékek, vázlatok a hagyatékból ugyanakkora terjedelmű, mint a kötetben megjelenteké. (Toldi Éva)

Beke Ottó
Deissinger Ákos
Samu János Vilmos
A háromlövetűség dicsérete

zEtna, 2005

176 old. (105-170 mm)
250 din.

A 76. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

A borító nagyobb felbontásban

Fiatal prózaírók antológiáját tartja a kezében az olvasó. Beke Ottó, Deissinger Ákos és Samu János Vilmos nem jelentkezett még önálló kötettel. Azonos korosztályhoz tartoznak: a húszon már túl, de még jóval a harmincon innen, s máris nemzedékként emlegetik őket. Közösen indítottak irodalmi folyóiratot nemrégiben DNS címmel, amelynek ez idáig három száma jelent meg, s nyugodtan mondhatjuk, hogy a vajdasági magyar irodalmi élet állóvizében az utóbbi néhány évben ez volt talán az egyetlen olyan esemény, amely feljogosít bennünket a bizakodásra: talán még megállítható a véglegesnek hitt hanyatlás. Ennek nemcsak fiatal koruk és tehetségük a biztosítéka, hanem tudatosságuk és kitartásuk is: rendszeresen publikálnak az egyik legtekintélyesebbnek számító irodalmi orgánum, a Magyar Szó Kilátó című irodalmi mellékletének hasábjain is.
Toldi Éva utószavából

Tartalom

Beke Ottó: Variációk
Deissinger Ákos: Halottak között
Samu János Vilmos: Úton 

Danyi Zoltán:
Pszichoszomatikus életrajzok

zEtna, 2004

92 old. (105-170 mm)
200 din.

"Hangtalanul és megállás nélkül hull az eső mostantól fogva mindörökre, és fokról fokra nő majd a víz, fokról fokra nő és ellep végül mindent, testvéreim. Ellepi a füvet és a bokrokat, ellepi a fákat és a házakat, ellepi a szobrokat és a kerítéseket, ellepi a piacot és a gyógyszertárat. Mindent maga alá sodor a lassú áradás, mindent maga alá fojt csendesen. Így fullad meg majd hangtalanul minden élet, a madarak, az emberek, az elefántok, a sertések, a gyermekek, az egerek. A víz tetején hangtalanul lebeg majd a sok tetem, és körülveszik őket a világ pusztulásának ringatózó roncsai, édes testvéreim."

Az érthetetlenről szól
Ezüst és arany árnyalatok
Csak egy mondat

Zoltan Danji :
Psihosomatični životopisi

zEtna, 2005

116 old. (105-170 mm)
200 din.

Nettitia K. Froese:
Lemúriában nem múlik az idő

zEtna-Képes Ifjúság, 2003

64 old. (105-170 mm)
80 din.

Nettitia K. Froese neve nem ismeretlen az olvasók előtt. Meghökkentő és elgondolkodtató "levelei", történetei több éve feszülnek a ki- és megírás őszinteségével küszködő szakmabeliek előtt. Hogy a létezés alapkérdéseihez való játékos és mégis szigorú köveannak talán abban is lelhetjük tkezetességgel nyúl, magyarázatát, hogy Nettitia - e kedves név - álnév. A szövegek íróját nem álláspontjának, íróiságának terhe alól szabadítja fel az álnév, de tájainkon kevéssé ismerős és használatos bölcs-derűt kölcsönöz merész szövegeinek. Álneve úgy működik, mint Füst Milán túlzásai, amelyek a lélek különféle rezgéseinek kutató árnyalását tették lehetővé. Vagy úgy, mint Szentkuthy Miklósnál az enciklopédikus tudás igénye és hóbortja.

Abi al-Maarri sómalma
Abi Al-Maarri tizenkét bölcsessége
Abi Al-Maarri tenyere ha csattan

Danyi Zoltán:
Szívások

zEtna-Képes Ifjúság, 2002

72 old. (105-170 mm)
100 din.

"Minden fagyott, sehol egy lélek. Hacsak nem az enyém. Leül egy padra. Leülök egy padra, figyelem a felhőket, az új évezred első égboltját. Jó lenne sokáig így ülni, mert ez olyan most, mintha egy gyümölcsben - almában - lennék.
Csend van, ember nincs. Csak a városházán villog a sárga, zöld, lila villanykörték füzére, tarka kukac. High-tech karácsonyi dísz. Nálunk kétszer van karácsony, kétszer van újév. Meghalni is kétszer fogunk."

Szeretet
A por filozófiája
Stan és Pan

"Danyi Zoltán ironikus a realitással és a metafizikai mélységgel szemben, amikor ezt írja: " Nálunk kétszer van karácsony, kétszer van újév. Meghalni is kétszer fogunk." Ironikus a műfajával szemben (" fikció és valóság kígyaja olykor hűvös nyirkossággal megérinti egymást" ), az irodalommal szemben (" Olvasok, abszolút mai regényeket. Őrzöm az égboltot, ránk ne essen. Ránk ne szédüljön teljes lendülettel." ), az olvasóval, amikor hősét a " Széfer Jecirah utca 4. szám alá költözteti, a márkás zenecuccokat így sorolja fel: " Marantz, Technics, Cunnilingus" , a napi sajtót pedig imigyen: " Narancs, Newsweek, Kuractebi" , a szövegeit esetleg továbbíró kritikussal vagy olvasóval (" bogarak közt embernek lenni nem valami nagy mulatság, még jó, hogy nem külön mondatba írtam, így nem lehet idézni majd, remélem" ) s nem utolsó sorban önmagával, amikor szövege és könyve végefelé a " parttalan baromság" végéről ír. Persze az irónia önmagában még nem szövegteremtő alakzat, jó beszélőke kell ahhoz, ami a legbanálisabb valóságszimulációt is lényeges történetként képes tálalni, és ezzel a prózaírói adottsággal Danyi Zoltán rendelkezik, alkotói kibontakozását pedig kétségtelenül segíti a továbbiakban a Vulkáni Helikon sorozatban való megjelenés."
Fekete J. József: A Szívásokról

 

 

 

 

 

Kovács Jolánka
Mosolyfalva meséi

zEtna, 2021

96 old. (120x170 mm)
700 din.

Nem érhet minden mese megnyugtató véget, de a szomorú kimenetelűt is képes beragyogni a régi mesemondókra jellemző bölcs derű. A kötet 18 darabját, alakjai érzékletes ábrázolása mellett, ez teszi különlegessé.

Géczi János – Ladik Katalin
Lösz
Képek, versek

zEtna, 2019

64 old. (120x170 mm)
600 din.

A két művész története találkozik itt, Paphalom löszfalánál, vele a magyar és a jugoszláviai magyar avantgárd, és hoz létre az anyagelvű valóság és a lebegő fikció határán, a vidékek vidékén, a semmi peremén egy saját világot.

L. Móger Tímea
Homo labilis

zEtna–Basiliscus, 2018

80. old. (120x170 mm)
500 din.

Elhagyatott helyeken fogy legjobban a lottócédula. / A jobb sorsnak ott van legnagyobb keletje.” L. Móger Tímea széttartó részleteket von szemlélődése terébe, kelt önálló életre léthelyzetekre érzékeny költészetével.

Döme Szabolcs
A felhő neve
Novellák

zEtna–Basiliscus, 2016

136 old. (120x170 mm)
500 din.

– A felhők alaktalan formák. Az alakzatok igazából  bennünk vannak. – Szarvas Kimi megértett valamit. Aztán elhallgatott.

Végel László
Két tükör között
Időírás irodalommal (1991–2014)

zEtna, 2016

232 old. (120x170 mm)
500 din.

Végel László heti gyakorisággal van jelen naplójegyzeteivel a vajdasági magyar nyilvánosságban. Erős közéleti indíttatású naplótevékenységének irodalmi vonatkozásait emeli ki ez a kötet.

Csík Mónika
Miféle zergetoll?
Gyermekversek

zEtna, 2015

72 old. (120x170 mm)
450 din.

E kötetben – akár a gyerekkor álomvilágában – minden megtörténhet, cselekvésre képes benne minden feltűnő tárgy, a lehetetlen valószerűvé, az elképzelt kézzel foghatóvá válik, miközben Pétër László illsztrálta versek olyan hétköznapi élethelyzetekből merítenek, amelyek mögött fantázia építette titkok rejlenek.

Csoda a Papramorgóban
Varázsecset

Mihályi Czobor
Angyalok rozettája
Kihagyásos körséta huszonnégy képben

zEtna, 2014

144 old. (120x170 mm)
450 din.

A múlt és a jelen áttűnéseiben egyidőben megjelenő személyes Zombor regénye, illetve a várost magában hordozó szerző önvallomásos körsétája a Szajkó István festőművész illusztrálta prózakötet.

Dermesztő lepel
A gyászoló kis fekete menyasszony
Roppant almárium

Beszédes István
Magritte-sziget
Posztdramatikus versek

zEtna–Basiliscus, 2013

124 old. (115-170 mm)
450 din.

A költő „elegendő színházába” (Montaigne) invitálja az olvasót, ahol „nézőnek tapsolni nem szabad”. A szerepek relativizálódnak, mérőónként ülnek a tengerfenéken, színház utáni tárgyak, helyek beszélnek helyettük. Meg ami felettük.

Férfiszobor
Nárcisz-motívumok
Szerető

Ezek az állatok
Szélső betűk

Bozsik Péter
A pálinka dicsérete és más történetek

zEtna, 2012

196 old. (120-170 mm)
450 din.

Vajdasági és magyarországi élethelyzetek, olykor tipikus, másszor ellenkezőleg: bizarr, egyszeri, egyedi vagy egyszerűen váratlan jelenségek ihlette novellákat, illetve mini-novellákat tartalmaz a kötet.

Bálványi, a könyvárus

Tóbiás Krisztián
Túliratok

zEtna, 2012

88 old. (120-170 mm)
400 din

Tóbiás a több évszázad magyar költészetébõl választott vendégszövegeket hozza mai beszédhelyzetbe, felelteti meg a jelenkor embere által a világról, létrõl, emberi habitusról alkotott világképpel.

Sándor Zoltán: Már megint
Orcsik Roland: Der letzte tourist in Europa
Szögi Csaba: Egy hónap

Csík Mónika
Mákvihar
Gyermekversek

zEtna, 2011

56 old. (115-170 mm)
400 din

A Mákvihar című gyermekverseskötet olvasóját a Homokváros gyönyörű természeti képeitől a KTZ-X23 bolygó cyberteréig utaztatja, de figyelme kiterjed a gyermek- illetve a kiskamaszlét fontos dilemmáira, fordulópontjaira is.

Nagymamák
Bújócska

Titok

Virág Zoltán
A szomszédság kapui
Tanulmányok

zEtna, 2010

268 old. (115-170 mm)
500 din

A meghatározó vajdasági alkotók, symposionista generációk költészetében, prózájában, esszéírásában fontos szerepet játszó összefüggések, kulturális alakzatok, nyelvi-poétikai összetevők egy művészeti, irodalmi, gondolkodástörténeti kulturális atlasz egységeiként helyeződnek a kötet középpontjába.

Danyi Zoltán
Párhuzamok, flamingóval
Fejezetek egy regényből

zEtna, 2009

76 old. (115-170 mm)
300 din.

„A boltos mindössze annyit segíthetett, hogy kitámasztotta az ajtót, amíg ez a Hemingway óvatosan kitolta az utcára az óriás flamingót. Egyesek megálltak, nézték, mi történik, mások viszont sietve kikerülték. A férfi azután elköszönt, intett a boltosnak, majd magához ölelte a madarat és megindult vele a forgatagban.

Helyreállítani önmagát
Mézédes füge
Megfogta az Istennő lábát
Oltárt emelni a szívnek

Szögi Csaba
Mint ami lent van
(az álmodó ember keringője)
Regény

zEtna–Basiliscus, 2009

317 old. (115-170 mm)
500 din.

Álmodó Arimán, a „kiugrott” újságíró hangos töprengéseit követhetjük nyomon, miközben a pillanat bűvkörének csapdájában az örökkévalóságot próbálja megragadni, s közben rádöbben: „Ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van...”

A 80. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

Gyanús személy az utcában (I.)
Sándor Zoltán: „A tao macskakövein”

Beszédes István
Napkitörés
Kisprózák

zEtna, 2008

96 old. (115-170 mm)
300 din.

E kispróza az életrajz történetcserepeit rakja ki mozaikképpé, méghozzá úgy, hogy mindazt, ami elveszett, vagy ami szánt szándékkal elvettetett, látszólag semlegesnek tűnő idegen anyaggal, a téves emlékezet kötőanyagával pótolja ki.

A 80. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

Beszédes István: A talaj alatt

...a szövegeknek voltaképpen egyetlen főszereplője van: a nyelv (a szókészlet és a mondatvariálás szinte minden létező válfajának kipróbálása-átformálása-gyúrása).
Sinkovits Péter

Verebes Ernő
Árnyak a tetőtérben
Próza

zEtna, 2007

134 old. (120-170 mm)
400 din.

A 79. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

„Ha egy tetszőleges pontban lágyan/puhán belehatolunk Verebes Ernő teremtett világába, majd pascali módon, két irányban meghosszabbított szemmel – egy, az asztal felé néző mikroszkóp és egy, a felhőket célzó teleszkóp segítségével –, avagy a Harmadik Szem kinyitásával széttekintünk, számtalan, hagymalevelekként egymásra épülő univerzumot fogunk megpillantani, melyek a folyamatos megszilárdulás állapotában egzisztálnak, ám soha nem érik el ezt az állapotot (mint ahogy semmi sem a földfeletti ég alatt, és azon túl), így örökkön képlékenyek maradnak. De mivel ez a látvány az emberi szem (és elme) számára úgyszólván felfoghatatlan, az egyszerűség kedvéért osszuk csupán két részre ezt a világot – célszerű, hogy a metszéspontnak azt a bizonyos síkot vegyük, ahol behatoltunk, egyszóval saját énünket.”
Szögi Csaba

Párlat
Árnyak a tetőtérben

Sava Babić
Radionica i argumentum
Értekező próza

zEtna, 2007

256 old. (120-170 mm)
400 din.

Sirbik Attila
eXoból Endóba
Értekező próza

zEtna, 2007

252 old. (120-170 mm)
400 din.

A 78. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

„A zEtna könyvkiadó gondozásában megjelent igényes kivitelezésű könyvben Sirbik nem interjúkat nyújt át az olvasónak, hanem, ahogyan a könyve elején igen pontosan jelzi - beszélgetéseket. Az irodalom mellett (Tolnai Ottó, Danyi Zoltán, Samu János Vilmos, Deissinger Ákos, Beke Ottó) ezúttal más művészeti ágak (zene, film, képzőművészet, színház, fotóművészet, építészet) kortárs vajdasági képviselőit is szóra bírja, mint pl. Mezei Szilárdot, Tolnai Szabolcsot, Lázár Tibort, Sutus Áront, Sinkovics Edét, Urbán Andrást, Mezei Kingát, Gyarmati Katát, Molnár Edvárdot és Pesti Attilát. „A kötetben szereplő alkotókra egytől egyig jellemző a művészetek közötti átjárhatóságra való érzékeny odafigyelés" - írja a szerző kötetének előszavában, mintegy felfedve válogatásának egyik vezérfonalát.
Minden egyes beszélgetést néhány oldalas színes képanyag követ, amelyet a művészekről készült fotó és rövid életrajz zár le. A könyv így - képanyaga révén - egyfajta "multifunkcionális" jelleggel is bír. Nyilvánvaló a szerzői intenció: az európai (és nem európai) jelen művészeti irányzataihoz, áramlataihoz közel álló, kísérletező szellemű vajdasági (származású) alkotók bemutatása.”
Nagy Abonyi Árpád

Balázs Attila
Világsarok non-stop
Próza, publicisztika

zEtna, 2006

320 old. (120-170 mm)
500 din.

Keményfedeles.

A 77. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

A kötet a szerző szépirodalom, esszé és publicisztika között lavírozó írásait gyűjti egybe, amelyek egy-egy műalkotásra, jelenségre (esetleg magára a szerzőre mint a Mindenható félresikerült művére) reflektálnak.

My country and the kalapács

Danyi Zoltán
Gyümölcsversek

zEtna, 2006

64 old. (105-170 mm)
200 din.

A 77. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

„Mintha egy évszázados vidéki ház megfelelően elhanyagolt kertjében történne minden. Aki töltött már el kertben egész napokat, tudni fogja, miről beszél Danyi. "Alig érthető konokság/ Ahogy az ágak virágoznak./ Évről évre. Minden tavasszal." ( Évről évre ). Vagy: "Csak az látja, kinek elsőre feldereng./ Vastag ágak közt királyi trón./ Nem teszek semmit, szótlanul ülök./ Levelek rostálják a napot." ( Cseresznyekorona ). A kert átmenet a természet és az emberi világ között. Még nem az, már nem az. Az ember, ha sokáig időzik egy kertben, ha elücsörög a gyümölcsfák alatt vagy a málnabokrok között, ebbe az átmeneti térbe kerül. "Türelem kert./ Kiürült szekrény./ Várakozás táj./ Egy út végén." ( Birshez ér ). A kertben töltött idő másképp telik, mint a kerten kívüli idő. Pontosabban a kertben nem az az idő telik, mint máshol. A kert ideje mélyebb, tapinthatóbb.”
Győrffy Ákos (Új Forrás, 2007. 4. sz.)

Verebes Ernő:
Magzatlégzés
Pórza

zEtna, 2005

175 old. (110-170 mm)
400 din.

Keményfedeles.

A 77. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

"Amiről Högyiske eddig nem beszélt nem nőügy. Közügy. A köz meg az, ami valakiknek egyvalami, ami csak közösen jól látható. Ez a közösen jól látható valami maga az ügy. S akiket érint, az ügytől érintettek nem állhatnak túl messze ettől az egyvalamitől. Érintve lenni annyi, mint megérinteni a közös 'egy'-et, ami az ügy, s így jutni egyről kettőre. De már nem közösen."

A Magzatlégzés szerzője biztos kézzel szövi történeteit, egy kiforrott művész magabiztosságával, az elgondolkodtatás, s olykor talán a meghökkentés igényével. Egyéni hangú, sajátos próza/drámavilágot hoz létre, melyben az emberi gyengeségek pellengérre állításán túl az emberi élet megértésének alapproblémáit is vizsgálja. (Nagy Abonyi Árpád)

Sinkovits Péter:
Aragóniai galambok

zEtna, 2004

68 old. (105-170 mm)
200 din.

A 76. Ünnepi Könyvhét hivatalos listáján

A borító nagyobb felbontásban

Kiss Attila Etele illusztrációiva

Versek az időtlenségből a lassítás eleganciájának jegyében. A játéktér a váltóláz birodalma, de hiába körül a súlyos kulisszák, a rézkarc finom: valaki mellvértet mos folyóvíz alatt, feltűnnek egy percre a jövevények, az Édent látott délcegek, a sudár nők, feldereng az ötvösművészek korán kelő bizodalma... - megannyi langyos, lemenő nap vetette hosszú árny. Az utópia melege a veszteglő konkvisztádor szép visszaemlékezéseiben.

Tartalom

Rétegek
Lantommal szólíthassalak
A visszanéző

Aragóniai galambok
- Beszélgetés Sinkovits Péterrel

Citadella.doc
Három négykezes
Prózaantológia

zEtna, 2003

176 old. (105-170 mm)
250 din.

Citadela.doc
Tri proze za četiri ruke
Antologija proze

zEtna, 2003

176 str. (105-170 mm)
250 din.

A négykezes prózák jellegét a nem mindig konfliktusmentes szerzői közösség határozza meg, hisz az egy szöveget generáló, más-más irodalomhoz tartozó két írót egyebek között élettapasztalata, érdeklődése, gyakran életkora is elválasztja. És nem szükségszerűen ugyanazt a történelmet élik meg. Az alkati különbség szintén meghatározó. További sajátosság az is, hogy a szerzőpárokat korábbi ismeretség nem fűzi egymáshoz. A közösen kialakított próza így magán viseli az Ismeretlennel folytatott tusa minden nyomát, tetten érhetők a fogások és trükkök, amelyekkel egyik szerző a másikat megkísérli saját történetébe csalogatni. Ennek ellenére ezt a küzdelmet is, mint általában mindegyiket, mindenki elsősorban önmagával szemben folytatja.

Đorđe Pisarev: A nagyváros mögött
Bakos András: A nagyváros mögött
Lakatos Mihály: Egy ködös éjjel krónikája
Miloš Latinović: Janus másik orcája
Balla D. Károly: Szamosztrel 3.
Slobodan Ilić: Az öregfiú

"Hogy mit tudhat meg az olvasó a három négykezesből? Miben hasonít és miben tér el hat kortárs író stílusa? Merre tart nyelvi kötöttségektől függetlenül ennek a nemzedéknek a prózája? Főleg ezek miatt a kérdések miatt izgalmas kézbe venni a könyve(ke)t. Merthogy közös vonásuk a személyesség, mindenekelőtt az, ahogyan egy városhoz, egy lakóhelyhez vagy éppen nosztalgiához ragaszkodnak. Megtudhatjuk, hol és milyen közegben érzik otthon magukat, és mitől idegenek másutt. Érdekes, ahogyan apró családi történetek akár történelmi parabolákkal kerülnek párhuzamba, nem is olyan távoli asszociációk mentén. A Beszédes István szerkesztésében megjelent újabb kötetek is jelzik, hogy a zEtna könyvei következetesen törekednek arra, hogy a kortárs irodalom legjavából válogassanak. A kísérletező kedv mellé már komoly szakmai kritériumok is társulnak. A kiadványok formaterve és tartalmi koncepciója egyaránt jelzi, hogy a zEtna a vajdasági könykiadás leginkább előremutató törekvéseit hordozza."
Tusa az Ismeretlennel

"A négykezesek nagy erénye, hogy túl a szerzőváltásoknak is köszönhető ritmusváltásokon, amelyek olvasmányosabbá teszik a kötetet - végig finoman egyensúlyoznak az elvont és a konkrét világok között, a hipnózis leírásától egészen egy író kéz pontos meghatározásáig terjedő skálán mozognak, miközben az olvasó úgy érzi, hogy egyetlen szöveget olvas, amely olyan mintha egy Danilo Kiš novellából és egy Hajnóczy Péter kisregényből lenne összegyúrva."
Karácsonyi Zsolt: Világhálós citadella

Szoba kilátással a...
- irodalmi CD

zEtna, 2002

350 din

A zEtna magazin magazin tematikus sorozatai közül ezen a CD-n kettővel ismerkedhet meg az olvasó. A Szoba kilátással a... és A klón neve: Balog címet viselő, a megújuló Kanizsai Írótábor szépírói műhelyét is magába foglaló sokkezesekkel. A CD-n 67 szerző 123 szövege háromnegyed órás filmmelléklettel, Verebes Ernő negyven percnyi zenéje kíséretében, és ugyancsak negyvenperces hangzó melléklettel jelenik meg.